nr 8/2014
ks. Zbi­gniew Kapłański

Cienie rzeczy przyszłych, czyli zachęta do świętowania

Dodano: 13 sierpień 2014 r.

Je­śli chcesz wie­dzieć, po co ży­jesz, je­śli chcesz znać war­tość wspól­noty lu­dzi, je­śli chcesz za­uwa­żać piękno ota­cza­ją­cego cię świata, to… ucz się świętować!

...ciąg dalszy

Co i jak świętować?

Świę­tu­jemy każde chrze­ści­jań­skie święta, świę­tu­jemy imie­niny (dzień pa­trona otrzy­ma­nego na chrzcie świę­tym), a także rocz­nice, ju­bi­le­usze, a na­wet suk­ces któ­re­goś z człon­ków ro­dziny, jak choćby zwy­cię­stwo w za­wo­dach czy zdany egzamin.

Jest to po­trzebne, bo każde święto to ode­rwa­nie się od czasu nie­świą­tecz­nego, czyli od co­dzien­no­ści, prze­rwa w cza­sie po­wsze­dnim, tak samo po­trzebna jak prze­rwa w szkole.

Świę­to­wa­nie zwy­kle do­maga się, by czy­nić to z bli­skimi. Przy­po­mnijmy so­bie, o ileż pięk­niej­sze są kra­jo­brazy, je­śli mo­żemy na nie pa­trzeć ra­zem z kimś, kto jest dla nas bli­ski, kogo szanujemy.

Warto też wy­pra­co­wy­wać ro­dzinne zwy­czaje, ale trzeba za­wsze pa­mię­tać, że ry­tuał nie za­wie­ra­jący au­ten­tycz­nego prze­ży­cia wcale nie czyni święta.

Znaki i głębia

Dla świę­to­wa­nia za­bój­cza jest po­wierz­chow­ność, za­trzy­ma­nie się nad ob­rzę­dem, na­wet per­fek­cyjne wy­ko­ny­wa­nie ry­tu­al­nych czyn­no­ści. Nie tylko święto, ale na­wet lu­dzie mogą się de­gra­do­wać, gdy za­brak­nie we­wnętrz­nego za­an­ga­żo­wa­nia. Z re­li­gij­nego punktu wi­dze­nia wy­daje się, że le­piej, aby ta­kiego świę­to­wa­nia nie było w ogóle. Je­den z mo­ich uczniów na­pi­sał nie­dawno, że „świę­to­wa­nie to przede wszyst­kim sprawa wła­ści­wego prze­ży­wa­nia czasu, zaś to, co ze­wnętrzne, może je­dy­nie uzu­peł­niać praw­dziwe świę­to­wa­nie, ale ni­gdy nie wy­razi jego istoty”.

Wy­daje się, że to za­leży w więk­szym stop­niu od au­ten­tycz­no­ści prze­ży­wa­nia i rze­czy­wi­stej po­trzeby prze­ży­cia święta (czyli za­an­ga­żo­wa­nia) niż od tego, co było oka­zją do świę­to­wa­nia. W wielu wspól­no­tach każdy, kto na­leży do ro­dziny musi się sta­rać, by ry­tuał nie stał się me­cha­niczny, by wy­po­wia­dane słowa nie stały się peł­nymi pompy i na­dę­cia okle­pa­nymi fra­ze­sami, w któ­rych już dawno nikt się wi­dzi sensu. Je­śli ge­sty staną się pu­ste, to niosą je­dy­nie ru­tynę i znu­dze­nie. „Ro­dzinna uro­czy­stość – jak pi­sał ów uczeń – może zmie­nić się w co­roczne słu­cha­nie tych sa­mych opo­wie­ści i od­śpie­wa­nie tych sa­mych pio­se­nek czy pie­śni, bez szcze­rej po­trzeby, z sa­mego tylko na­wyku. Aż każdy z uczest­ni­ków z prze­ra­że­niem my­śli o ko­lej­nej ko­niecz­no­ści za­sia­da­nia za wspól­nym sto­łem. A przy tym, mimo że wszy­scy mę­czą się uda­wa­niem ra­do­ści ze wspól­nego bie­sia­do­wa­nia, nikt nie ma od­wagi przy­znać, że to tylko po­czu­cie obowiązku”.

Kto pa­mięta o Panu Bogu, wie, dla­czego i jak ma świę­to­wać. Ale gdy za­gubi Boga, po­prze­sta­nie na sa­mym tylko ob­rzę­dzie, który jest bliż­szy ma­gii niż życia.

Je­den z re­ko­lek­cjo­ni­stów kie­dyś po­wie­dział: „Dwie rze­czy bu­dują ro­dzinę i każdą, choćby naj­mniej­szą wspól­notę Ko­ścioła: prze­ba­cze­nie i świę­to­wa­nie. Jedno za­leży od dru­giego. Je­śli się ze sobą kłó­cimy, to nie bę­dziemy po­tra­fili świę­to­wać. Świę­tują lu­dzie szczęśliwi”.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

św. Jan Bosko

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

książka

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

opowiadania dla ducha

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł