20/2014
ks. Zbi­gniew Kapłański

Najwspanialsze odkrycie

Dodano: 6 listopad 2014 r.

Każdy czło­wiek pra­gnie mi­ło­ści, chce ko­chać i być ko­cha­nym. Nie­kiedy ro­dzi się lęk, że nie do­znamy mi­ło­ści, że nie bę­dziemy jej umieli dać. Tym­cza­sem Bóg ma „w za­na­drzu” nie­po­wta­rzalną nie­spo­dziankę. On za­wsze ko­cha, na­wet, je­śli tego jesz­cze nie widzimy.

Stwórca

Czy da się do­świad­czyć mi­ło­ści Boga? Trzeba pa­mię­tać, że szu­ka­nie Boga nie jest na­szym wspa­nia­ło­myśl­nym po­my­słem, ale to On chce dać się po­znać czło­wie­kowi. Woła pro­rok: „Szu­kaj­cie Pana, gdy się po­zwala znaleźć!ˮ (Iz 55, 6). Bóg po­maga nam, chce, aby­śmy roz­po­znali cel. Bóg daje swoje słowo i wiele zna­ków, które je­ste­śmy w sta­nie rozpoznać.

Spró­bujmy do­strzec, ja­kimi „na­rzę­dziami” dysponujemy.

Pierw­szym jest in­tu­icja, którą ma każdy z nas. In­tu­icja jest za­warta w cie­ka­wo­ści po­znaw­czej, pro­wa­dzi czę­sto do wielu od­kryć i wy­na­laz­ków. Jed­nak w spra­wach du­cho­wych nie ma przy­pad­ków, wszyst­kie znaki, dzięki któ­rym mo­żemy roz­po­znać Boga, są Jego da­rem. Taka in­tu­icja, to pierw­szy sy­gnał, który pro­wa­dzi dalej.
Za­chę­ceni przez in­tu­icję mo­żemy za­uwa­żyć świat stwo­rzony przez Boga. Każdy może dojść do prawdy, że jest Ktoś, kto jest pierw­szą przy­czyną wszyst­kiego. Można do tego dojść, dys­po­nu­jąc je­dy­nie na­tu­ral­nymi zdol­no­ściami po­znaw­czymi, wspie­ra­nymi rozumem.

Wi­dząc i po­dzi­wia­jąc świat, mo­żemy po­sta­wić py­ta­nie: skąd w ta­kim ra­zie mo­żemy do­wie­dzieć się wię­cej o Bogu Stwórcy?

Zwy­kła sta­ty­styka pod­suwa nam książkę, która bije wszyst­kie re­kordy ilo­ści wy­da­nych eg­zem­pla­rzy – jest to oczy­wi­ście Pi­smo Święte. Tam po­zna­jemy na­ród wy­brany, a w jego hi­sto­rii wi­dać od­dzia­ły­wa­nie Ko­goś więk­szego od czło­wieka. Na­tchniony au­tor wska­zuje na Pana Boga jako na pierw­szą przy­czynę wszyst­kiego. To oczy­wi­ście spo­sób pa­trze­nia, ale dzięki niemu mo­żemy do­ko­ny­wać dal­szych od­kryć. Gdy po­pro­simy Du­cha Świę­tego o po­trzebną ła­skę, mo­żemy dzięki wie­rze dojść do sedna – do tego, że przez tę formę li­te­racką Pan Bóg po­woli się od­sła­nia. „Gdy na­de­szła peł­nia cza­sów” Bóg po­słał na ten świat swo­jego Syna. Je­zus Chry­stus, praw­dziwy Bóg i praw­dziwy czło­wiek, przy­nosi peł­nię ob­ja­wie­nia o Bogu.

Twoja mi­ło­ść
M. Szcześniak

Je­steś bli­sko mnie,
a tę­sk­nię za Du­chem Twym.
Ko­cham kroki Twe
i wiem jak pu­kasz do drzwi.
Przy­cho­dzisz jak cie­pły wiatr.
Otwie­ram się i czuję znów, że:
Ref. Twoja mi­łość jak cie­pły deszcz.
Twoja mi­łość jak mo­rze gwiazd za dnia.
Twoja mi­łość spra­wia, że
nie­skoń­cze­nie do­bry Święty Duch
ogar­nia mnie.

Ko­cha­jący Bóg

Bóg nas stwo­rzył i tak bar­dzo nas ko­cha, że chce, by­śmy Go znali i spę­dzili z Nim całą wiecz­ność. Je­zus po­wie­dział: „Tak bo­wiem Bóg umi­ło­wał świat, że Syna swego Jed­no­ro­dzo­nego dał, aby każdy, kto w Niego wie­rzy, nie zgi­nął, ale miał ży­cie wieczne (J 3, 16).

Aby móc do­strzec Jego pełne do­broci i mi­ło­ści dzia­ła­nie w świe­cie i w so­bie sa­mym, trzeba ze­rwać ze złem, ro­ze­rwać kaj­dany grze­chu i od­po­wie­dzieć na tę miłość.
Drogą do przy­ję­cia tej prawdy jest dzięk­czy­nie­nie, być może na po­czątku świa­do­mie so­bie na­rzu­cane. Czę­sto dzię­ku­jąc, po­woli prze­mie­niamy zdol­no­ści po­znaw­cze, spo­strze­gaw­czość. Pod­da­nie się Je­zu­so­wemu prawu mi­ło­ści wlewa w serce po­kój i we­wnętrzną radość.

Je­zus przy­szedł na świat po to, by każdy czło­wiek mógł zro­zu­mieć Boga i po­znać Go oso­bi­ście. Tylko Je­zus może nadać ży­ciu zna­cze­nie i cel.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

św. Jan Bosko

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

książka

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

opowiadania dla ducha

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

34,40 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł