16/2013
Mag­da­lena Guziak-Nowak

Pielgrzymka czy wycieczka?

Dodano: 27 sierpień 2013 r.

Nie­któ­rzy uwa­żają piel­grzymki za ta­nią al­ter­na­tywę obo­zów i ko­lo­nii. To nie do końca tak. Aby piel­grzy­mo­wa­nie miało sens, trzeba speł­nić kilka „warunkówˮ.

In­ten­cja

Czy kiedy wy­bie­rasz się na luk­su­sowe wa­ka­cje do Chor­wa­cji, za­kła­dasz, że będą one formą za­dość­uczy­nie­nia? Nie... Ina­czej jest z piel­grzymką. De­cy­du­jemy się na od­wie­dze­nie wy­bra­nego świę­tego miej­sca, bo mamy po­wód, cel, intencję.

Piel­grzymka może mieć cha­rak­ter dzięk­czynny. Je­ste­śmy wdzięczni Panu Bogu za dar zdro­wia, szczę­śliwe zda­nie eg­za­mi­nów, zgodę w ro­dzi­nie i po­dej­mu­jemy wy­si­łek piel­grzy­mo­wa­nia, żeby to wy­ra­zić. Szcze­gól­nie wzru­sza­ją­cym dla mnie świa­dec­twem był wi­dok star­szego już pana, który ra­zem ze mną brał udział w Pie­szej Piel­grzymce Po­znań­skiej na Ja­sną Górę. Do po­ko­na­nia mie­li­śmy 300 km. Pie­szo. W desz­czu i pa­lą­cym słońcu. Pew­nego dnia po­wie­dział mi, że idzie, bo Pan Bóg wy­zwo­lił go z al­ko­ho­li­zmu. Z po­wodu jego pi­cia roz­pa­dła się cała ro­dzina – ode­szła żona i ode­szły dzieci. Wtedy się po­zbie­rał i skoń­czył z na­ło­giem. Od tego czasu, czyli już 28. rok, idzie, by po­dzię­ko­wać za ży­cie w wolności.

Wielu piel­grzy­mów udaje się na szlak z prośbą. Czy to pie­szo, czy au­to­ka­rem cią­gną do Czę­sto­chowy ma­tu­rzy­ści. Do Sank­tu­arium Ro­dzin­nych Bło­go­sła­wieństw w Le­śnio­wie przy­jeż­dżają ro­dziny z ma­łymi dziećmi, ko­biety w sta­nie bło­go­sła­wio­nym i star­sze mał­żeń­stwa. Wszy­scy wie­rzą, że moc bło­go­sła­wień­stwa zleje na ich ro­dziny Boże łaski.

Można też piel­grzy­mo­wać, by za­dość­uczy­nić Panu Bogu i lu­dziom za swoje występki.

Trud

W piel­grzymce, oprócz in­ten­cji, ważny jest wy­si­łek. Warto wy­brać taką formę piel­grzy­mo­wa­nia, która fak­tycz­nie bę­dzie dla nas umar­twie­niem. Trzeba to zro­bić roz­trop­nie – prze­cież nie cho­dzi wcale o to, by osoby z nad­ci­śnie­niem, zła­maną nogą i za­wa­łem serca szły kil­ka­set ki­lo­me­trów. Wy­rze­cze­nie można pod­jąć także pod­czas piel­grzymki au­to­ka­ro­wej – np. w for­mie po­stu. Czyli pod­czas piel­grzymki od­ma­wiamy so­bie ulu­bio­nych po­traw, wy­bie­ramy to, co nam mniej sma­kuje. Umar­twie­niem bę­dzie także od­stą­pie­nie ko­muś swo­jego miej­sca w za­tło­czo­nym ko­ściele czy roz­mowa z ko­legą lub ko­le­żanką, za którą naj­mniej przepadamy.

Mo­dli­twa

Może się to wy­dać ba­nalne, ale pod­czas piel­grzymki trzeba pa­mię­tać o... mo­dli­twie. O sku­pie­niu bar­dzo ła­two za­po­mnieć zwłasz­cza wtedy, gdy piel­grzy­mu­jemy w gro­nie przy­ja­ciół. Ważne, żeby nie zgu­bić tego wy­miaru, gdyż piel­grzymka nie jest wielką im­prezą. To czas, który jest za­re­zer­wo­wany ow­szem dla dru­giego czło­wieka, ale przede wszyst­kim dla Pana Boga. W Jego obec­no­ści mamy się za­sta­no­wić nad de­cy­zjami, które po­dej­mu­jemy, przyj­rzeć się re­la­cjom z naj­bliż­szymi, za­py­tać o to, jaki jest Jego po­mysł na na­sze ży­cie, jak mo­żemy naj­le­piej peł­nić Jego wolę. Od­po­wiedź naj­ła­twiej usły­szeć w sa­mot­no­ści, w kon­tak­cie je­den na jed­nego. Dla­tego mimo że je­ste­śmy w tłu­mie za­dbajmy o to, żeby wy­go­spo­da­ro­wać tro­chę czasu na „sam na sam ze Stwórcąˮ.

Po­sta­no­wie­nie poprawy

Na za­koń­cze­nie piel­grzymki warto po­my­śleć o tym, co na stałe chcie­li­by­śmy zmie­nić na lep­sze. Może za­czniemy pra­co­wać nad na­szą wadą, która szcze­gól­nie do­ku­cza do­mow­ni­kom? Może po­sta­no­wimy bar­dziej an­ga­żo­wać się w ży­cie ro­dzinne: spę­dzać wię­cej czasu z ro­dzeń­stwem, po­ma­gać w obo­wiąz­kach, wy­rę­czać ro­dzi­ców bez pro­sze­nia nas o to?

Po­sta­no­wie­nie po­prawy jest po­trzebne do tego, by piel­grzymka trwała dłu­żej niż tych kilka dni na pie­szym, sa­mo­cho­do­wym czy au­to­bu­so­wym szlaku. Żeby prze­mie­niła nas naprawdę.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

św. Jan Bosko

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Nowe, przeredagowane wydanie książki "Spełniony sen" w twardej oprawie.

21,80 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Biografia św. Jana Bosko, ukazująca postać wielkiego wychowawcy i pedagoga jako...

10,88 zł

książka

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

opowiadania dla ducha

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Czapka "Pochwalony!" w kultowym kroju - truckerka. Siateczka zapewnia doskonałą...

39 zł

Elegancka saszetka na denary, talenty, srebrniki i kosztowności. Idealna do noszenia na...

49,00 zł

Koszulka inspirowana uzdrowieniem niewidomych pod Jerychem. Jezus dotknął ich oczu, a...

59,00 zł

Koło rybackie - torba. Projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

25 zł

Nasz fartuch to absolutny "must have" w kuchni każdej porządnej i nieporządnej pani domu...

65,00 zł

Koło rybackie to projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

55 zł