nr 5/2014
Jo­lanta Tęcza-Ćwierz

Trenowanie świętości

Dodano: 31 marzec 2014 r.

Wielu z nas asceza ko­ja­rzy się ze śre­dnio­wie­czem, ro­zu­mia­nym jako czas ciem­noty, wro­go­ści wo­bec ciała ludz­kiego, od­rzu­ca­nia wszyst­kiego, co przy­jemne na rzecz za­da­wa­nia so­bie do­dat­ko­wych cier­pień. Mało kto na­to­miast ko­ja­rzy ascezę ze... spor­tem. Tym­cza­sem to wła­śnie sta­ro­żytni spor­towcy byli pierw­szymi ascetami.

Asceza ozna­cza od­ma­wia­nie so­bie drob­nych przy­jem­no­ści, do­bro­wolne wy­rze­cze­nie się pew­nych dóbr, war­to­ści i ak­tyw­no­ści ży­cio­wych w celu osią­gnię­cia świę­to­ści, czy­sto­ści i do­sko­na­ło­ści. Wielu wiąże ją tylko ze sferą seksu, inni utoż­sa­miają je­dy­nie z postem.

Za­prze­cze­niem ascezy jest kon­sump­cjo­nizm, uwa­żany przez część eko­no­mi­stów za pod­sta­wowy mo­tor na­pę­dza­jący go­spo­darkę światową.

Czy w cza­sach wszech­obec­nego kon­sump­cjo­ni­zmu można być ascetą? Czy aby nim być, wy­star­czy od­mó­wić so­bie cu­kier­ków w Wiel­kim Po­ście, czy też trzeba się biczować?

Od­mó­wić so­bie wszystkiego

„Każdy, który staje do za­pa­sów, wszyst­kiego so­bie od­ma­wia; oni, aby zdo­być prze­mi­ja­jącą na­grodę, my zaś nie­prze­mi­ja­jącą. Ja (...) po­skra­miam moje ciało i biorę je w nie­wolę, abym in­nym gło­sząc na­ukę, sam przy­pad­kiem nie zo­stał uznany za nie­zdat­nego” (l Kor 9, 25–27). Tak przed wie­kami Święty Pa­weł Apo­stoł tłu­ma­czył Ko­ryn­tia­nom sens ascezy. Do­sko­nale wie­dział, ile wy­siłku musi wło­żyć za­wod­nik w przy­go­to­wa­nie się do walki. Przed roz­po­czę­ciem zma­gań spor­to­wiec po­dej­mo­wał trud na­zy­wany ascezą (od gr. aske­sis – ćwi­czyć, tre­no­wać). Dla sta­ro­żyt­nych spor­tow­ców asceza była nie tylko ćwi­cze­niem mię­śni, ale sty­lem życia.

Dla każ­dego coś... ascetycznego

Asceza to ży­cie na wzór Chry­stusa, czyli na­śla­do­wa­nie Jego czy­sto­ści, ubó­stwa i po­słu­szeń­stwa. To po­sta­wie­nie so­bie bar­dzo wy­so­kich wy­ma­gań, nie­ła­twych do zre­ali­zo­wa­nia, dla wielu nie­zro­zu­mia­łych, ale jed­nak możliwych.

Święty Aleksy – jako że­brak miesz­kał do śmierci pod scho­dami pa­łacu swego ojca;

Święty An­toni Wielki – miesz­kał w gro­bie, ja­dał raz dzien­nie, po za­cho­dzie słońca;

Święty Grze­gorz z Na­zjanzu – sy­piał na go­łej ziemi, ży­wił się stę­chłym chlebem;

Święty Szy­mon Słup­nik Star­szy – krę­po­wał ciało sznu­rem, gę­sto prze­ty­ka­nym cier­niami, zbu­do­wał ka­mienny słup wy­so­ko­ści ok. 18 m, na któ­rym umie­ścił plat­formę. Prze­by­wał na niej bli­sko 40 lat;

Święty Ger­man z Pa­ryża – ni­gdy nie okry­wał swego ciała, na­wet zimą, ży­wił się je­dy­nie chle­bem i wodą;

Święty Jan od Krzyża – no­sił wło­sien­nicę tak ostrą, że gdy się po­ru­szał, jego ciało bro­czyło krwią.

W ciągu wie­ków po­wstały różne spo­soby ascezy, nie tylko tak ra­dy­kalne, jak wy­mie­nione wy­żej. Wielu prze­strzega się do dziś, zwłasz­cza w za­ko­nach. Za­kon be­ne­dyk­tyń­ski kul­ty­wuje ubó­stwo. Tra­pi­ści żyją w peł­nej izo­la­cji od świata, w mil­cze­niu od­da­jąc się mo­dli­twie, pracy fi­zycz­nej i po­stom. Ka­me­duli są zo­bo­wią­zani do ży­cia pu­stel­ni­czego, żyją w dom­kach, za­cho­wu­jąc mil­cze­nie i zbie­ra­jąc się tylko na modlitwy.

Asceza w epoce konsumpcjonizmu?

Kon­sump­cjo­nizm wy­mu­sza na­sze „mieć”. Prze­ko­nuje, że po­trze­bu­jemy co­raz to no­wych ga­dże­tów, mod­nych do­dat­ków, nie­zbęd­nych pro­duk­tów. W sztuczny spo­sób pro­wo­kuje na­szą za­chłan­ność. Dla­tego warto ćwi­czyć się w asce­zie, żeby za­do­wo­lić się rze­czami nie­zbęd­nymi. Asceza jest dzi­siaj bar­dzo po­trzebna. Im bar­dziej świat jest sko­mer­cja­li­zo­wany, tym bar­dziej każda próba asce­tycz­nego ży­cia jest war­to­ściowa. Bez ascezy nie ma ładu ani po­rządku. Asceza to wy­rzu­ce­nie nie­po­trzeb­nych zdań, przed­mio­tów, ob­ra­zów i bodź­ców, po to, aby móc skon­cen­tro­wać się na tym, co rze­czy­wi­ście istotne. Asceza nie jest więc prze­zna­czona tylko dla wy­bra­nych. Może ją prak­ty­ko­wać każdy.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

św. Jan Bosko

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

opowiadania dla ducha

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

34,40 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł