16/2013
Mi­chał Nieniewski

Zakres władzy papieża

Dodano: 23 wrzesień 2013 r.

Skąd wia­domo, że ża­den z na­stęp­ców św. Pio­tra nie ze­zwoli na eu­ta­na­zję, nie wpro­wa­dzi „mał­żeństw ho­mo­sek­su­al­nych” albo nie po­woła ko­biet do sa­kra­mentu kapłaństwa?

W prze­ci­wień­stwie do ustroju de­mo­kra­tycz­nego, gdzie „wła­dza po­cho­dzi od ludu”, w Ko­ściele po­cho­dzi ona od Chry­stusa. To wła­dza na­uczy­ciel­ska, ka­płań­ska i pa­ster­ska. Prze­ka­zał ją swoim apo­sto­łom wraz z peł­no­moc­nic­twem wy­zna­cza­nia swo­ich na­stęp­ców – bi­sku­pów. W ten spo­sób zo­stała za­po­cząt­ko­wana suk­ce­sja apo­stol­ska. Z tego po­wodu Ko­ściół ma struk­turę hierarchiczną.

Na­stępca Księ­cia Apostołów

Wśród bi­sku­pów je­den pełni rolę szcze­gólną – bi­skup Rzymu. Jest na­stępcą Szy­mona, pro­stego ry­baka, któ­rego Je­zus Chry­stus ob­da­rzył god­no­ścią ży­wego fun­da­mentu Ko­ścioła sło­wami: „Ty je­steś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbu­duję Ko­ściół mój” (Mt 16, 18). Dla­tego za­da­niem pa­pieży bę­dzie zaj­mo­wać ta­kie sta­no­wi­sko, które za­pewni Ko­ścio­łowi trwa­łość i siłę. Cho­dzi przede wszyst­kim o strze­że­nie przed błę­dami de­po­zytu wiary: Objawienia.

Chry­stus okre­ślił za­kres wła­dzy pa­pieża, mó­wiąc: „I to­bie dam klu­cze kró­le­stwa nie­bie­skiego; co­kol­wiek zwią­żesz na ziemi, bę­dzie zwią­zane w nie­bie, a co roz­wią­żesz na ziemi, bę­dzie roz­wią­zane w nie­bie” (Mt 16, 19). Kto daw­niej po­sia­dał klu­cze mia­sta, był jego pa­nem. Dal­sze słowa ozna­czają prze­ka­za­nie pełni wła­dzy. Z tej uprzy­wi­le­jo­wa­nej po­zy­cji Pio­tra Apo­stoła wy­nika do dziś ak­tu­alny au­to­ry­tet papieża.

Zwierzch­nik ko­ścielny i świecki

Pa­pież re­pre­zen­tuje w Ko­ściele naj­wyż­szą wła­dzę pra­wo­daw­czą i są­dow­ni­czą. Może do­ko­ny­wać zmian w pra­wie ka­no­nicz­nym, wy­da­wać prze­pisy do­ty­czące ca­łego Ko­ścioła, wpro­wa­dzać do­gmaty wiary i mo­ral­no­ści. Roz­strzyga spory do­ty­czące sa­kra­men­tów i ślu­bów za­kon­nych. Tylko on może zdjąć eks­ko­mu­nikę za grzech prze­ciw sa­kra­men­tom po­kuty i Eucharystii.

Pa­pież jest głową Ko­ścioła rzym­sko­ka­to­lic­kiego i ka­to­lic­kich Ko­ścio­łów wschod­nich. Jako zwierzch­nik Sto­licy Apo­stol­skiej i Pań­stwa Wa­ty­kań­skiego pełni świecką wła­dzę usta­wo­daw­czą i są­dow­ni­czą. Usta­na­wia obo­wią­zu­jące w nim prawo, mia­nuje urzęd­ni­ków i kształ­tuje sto­sunki z in­nymi krajami. Naj­wyż­sza wła­dza w Ko­ściele jest przy­zna­wana przez wy­bór kar­dy­na­łów w trak­cie kon­klawe. Sym­bo­lami wła­dzy pa­pie­skiej są in­sy­gnia, na które składa się złoty sy­gnet, okrą­gła pie­częć oraz tiara, uży­wana przez pa­pieży do 1965 r.

God­ność bi­skupa Rzymu jest do­ży­wot­nia, moż­liwe jest jed­nak do­bro­wolne zrze­cze­nie się jej: re­nun­tia­tio. W okre­sie przed wy­bo­rem no­wego pa­pieża – sede va­cante – Pań­stwem Wa­ty­kań­skim za­rzą­dza Ko­le­gium Kar­dy­nal­skie. Tylko wy­jąt­kowa sy­tu­acja upraw­nia je do wy­da­wa­nia de­kre­tów, które ko­lejny pa­pież może odwołać.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

św. Jan Bosko

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

książka

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

opowiadania dla ducha

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł