13,14/2014
Kajetan Rajski

To trudności są drogą, nie odwrotnie

Dodano: 18 lipiec 2014 r.

Z ks. Ra­do­sła­wem Wa­rendą SCJ, re­dak­to­rem na­czel­nym cza­so­pi­sma „Czas Serca”, roz­ma­wia Ka­je­tan Rajski.

...ciąg dalszy

Mały ze­staw pla­strów nie za­szko­dzi, a na pro­fe­sjo­nalną po­moc Cruz Roja za­wsze można li­czyć. Warto mieć jed­nak kartę EKUZ w port­felu (wo­reczku) za­raz obok do­wodu osobistego.

Rano, gdy wy­klu­jesz się z wła­snego śpi­wora i zło­żysz dmu­chaną po­duszkę, przyda się la­tarka czo­łówka, ale bez za­pa­so­wych ba­te­rii. Te ku­pisz po dro­dze na pewno. Warto mieć kilka wy­trzy­ma­łych wor­ków na śmieci, chu­s­teczki hi­gie­niczne, które mogą peł­nić rolę pa­pieru to­a­le­to­wego, pla­sti­kowe kla­merki do bie­li­zny i kilka me­trów cien­kiej że­glar­skiej linki lub sznurka. Ta pierw­sza zde­cy­do­wa­nie lep­sza: nie pląta się i ła­two roz­wią­zać su­pły. Ni­gdy nie za­po­mnę spoj­rze­nia peł­nego po­dziwu nie­miec­kich piel­grzy­mów, gdy roz­cią­ga­li­śmy sznu­rek w pa­tio na­szego al­bergo, by wy­su­szyć ubra­nia. A gdy nie wy­schną, przy­pniesz agraf­kami ubra­nia do ple­caka. Je­śli agrafki masz...
Me­ta­lowy ku­bek wraz z no­żem, łyżką i wi­del­cem nie bę­dzie zbęd­nym ba­la­stem. Spa­ghetti łyżką trudno jeść.

Nie wspo­mi­nam o tym, co po­może, by Ca­mino de San­tiago nie stało się je­dy­nie wę­drówką, ale piel­grzy­mo­wa­niem. Ko­niecz­nie Pi­smo Święte czy Li­tur­gię go­dzin, po­le­cam naj­lżej­sze wer­sje... na te­le­fon. Do niego wgrasz też spe­cjalne mapy z róż­nicą wznie­sień oraz z in­for­ma­cjami o kon­kret­nych schro­ni­skach w mia­stecz­kach. Po­może ci to za­pla­no­wać co­dzienną trasę.

Wszystko pa­ku­jemy do nie­du­żego wy­god­nego ple­caka. 40–50 li­trów wy­star­czy spo­koj­nie i uchroni cię przed po­kusą wzię­cia cze­goś wię­cej. Prze­cież jesz­cze mu­sisz zmie­ścić bu­telkę wody.

Mój ple­cak po­mie­ścił jesz­cze albę, stułę i ze­staw li­tur­giczny, by móc od­pra­wić Mszę. Z tym, oka­zuje się, jest nie­mały problem.

 

Ja­kie są koszta tego typu wyprawy?

Wszystko za­leży, czy go­tu­jesz sam, czy cho­dzisz do baru, a także dla ilu osób to ro­bisz. Pierw­sza opcja jest naj­cie­kaw­sza i bar­dziej eko­no­miczna. Ro­bi­li­śmy to tak: spraw­dza­li­śmy, co w kuchni zo­stało po wczo­raj­szych piel­grzy­mach (ma­ka­ron, ryż, cza­sem wa­rzywa), bra­ku­jące skład­niki ku­po­wa­li­śmy, a to, co po­zo­stało, zo­sta­wia­li­śmy ju­trzej­szym piel­grzy­mom. W 2010 roku spo­koj­nie wy­star­czyło 20–25 euro na je­den dzień. Im bli­żej San­tiago de Com­po­stela, tym drożej.

Jak prze­bie­gała trasa Księ­dza drogi do San­tiago? W ile dni ją pokonaliście?

Wy­bra­li­śmy trasę fran­cu­ską, z któ­rej prze­szli­śmy je­dy­nie... 600 km, wy­ru­sza­jąc z Lo­groño. Za­jęło nam to pra­wie mie­siąc. Warto jed­nak przy ta­kiej tra­sie za­pla­no­wać je­den, dwa dni od­po­czynku w trak­cie. W moim przy­padku nie obyło się ani bez tego, ani bez le­kar­skiej wizyty.

Za­pra­szam na mój blog: www.radekscj.pl, tam znaj­duje się rów­nież piel­grzym­kowy dzien­nik i jesz­cze wię­cej zdjęć, które tu­taj się nie zmieściły.

Nie spo­sób nie za­py­tać o uczu­cia, ja­kie to­wa­rzy­szyły Księ­dzu, gdy Ksiądz do­tarł do Santiago.
Chcia­łem do­trzeć na pierw­szy pią­tek mie­siąca do San­tiago. I je­dy­nie to z za­pla­no­wa­nych rze­czy się udało. Cała reszta była inna. Bo za­miast czte­rech osób, do­cie­ramy w sió­demkę wraz z Mar­ti­nem – ma­na­ge­rem jed­nego ze szwaj­car­skich ban­ków, Kim – Ko­re­anką pra­cu­jącą w Nor­we­gii, no­ta­bene agno­styczką, oraz z jesz­cze jedną Po­lką. Za­miast słońca – pada. Drugi raz w ciągu ostat­niego mie­siąca. Więc dzie­siąta z mi­nu­tami do­cie­ramy przed Ka­te­drę, wspólne zdję­cia. Ko­lejka po Com­po­stelę. Uro­czy­sta Eu­cha­ry­stia z bo­ta­fo­me­iro (wielką ka­dziel­nicą) na dzięk­czy­nie­nie. Wspólny uro­czy­sty obiad z wy­śmie­ni­tym wi­nem. Pa­miątki dla naj­bliż­szych. Przy­tu­le­nie się do Apo­stoła i mo­dli­twa przy jego re­li­kwiach. Spo­wiedź. Szczę­ście i po­czu­cie speł­nie­nia. Czego wię­cej po­trzeba piel­grzy­mowi? Tu­taj nic się nie koń­czy, tu­taj wszystko za­czyna się na nowo.

Ja­kich rad udzie­liłby Ksiądz oso­bom, które po raz pierw­szy wy­bie­rają się na Drogę św. Jakuba?

Może jed­nej: droga nie jest trudna, to trud­no­ści są drogą.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

św. Jan Bosko

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

książka

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

opowiadania dla ducha

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

34,40 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł