20/2013
Mag­da­lena Urlich

4 ważne sprawy

Dodano: 30 październik 2013 r.

Kiedy chło­pak i dziew­czyna za­czy­nają ze sobą cho­dzić, za­sta­na­wiają się nie­raz, czy ich re­la­cja ma szanse na przy­szłość? A może to już ta najważniejsza? Co wpływa na budowanie dobrych relacji?

Kie­dyś w Lanc­ko­ro­nie pod Kra­ko­wem od­by­wały się week­endy pt. „Jak cho­dzić ze sobą”. Pro­wa­dzili je państwo Dem­scy. W cza­sie jed­nej z kon­fe­ren­cji mó­wili o czyn­ni­kach, które wpły­wają po­zy­tyw­nie na trwa­łość i ja­kość związku. Te ważne sprawy są jak 4 ko­lumny pod­trzy­mu­jące dom. Oto one, plus moje refleksje:

1. Wspólne war­to­ści

Aby wspól­nie bu­do­wać, do­brze jest zga­dzać się co do tego, na czym opie­ramy na­sze ży­cie. Wy­zna­jesz, że Je­zus Chry­stus jest Pa­nem two­jego ży­cia? Wie­rzysz, że to Bóg was stwo­rzył? Że jest dawcą ży­cia, dla­tego na­leży je chro­nić od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmierci? Uzna­jesz nie­ro­ze­rwal­ność mał­żeń­stwa? Na­sze de­cy­zje i czyny za­leżą od tego, co my­ślimy. Np. ktoś, kto kwe­stio­nuje nie­ro­ze­rwal­ność mał­żeń­stwa, w mo­men­cie kry­zysu ła­twiej do­pu­ści do sie­bie ta­kie my­śli: „Ułożę so­bie ży­cie na nowo” albo „Gdy­bym za­czął jesz­cze raz, nie po­peł­nił­bym ta­kich błę­dów”. A to ma re­alny wpływ na po­dej­ście tej osoby do roz­wią­zy­wa­nia kon­fliktu czy prób po­ro­zu­mie­nia. Cza­sem na­wet so­bie nie uświa­da­miamy, ja­kie prze­ko­na­nia stoją za po­szcze­gól­nymi wy­bo­rami. Dla­tego warto so­bie od­po­wie­dzieć na py­ta­nia o war­to­ści, po­roz­ma­wiać o tym z chło­pa­kiem, dziew­czyną. Po to, aby mieć ja­sność, czy jest wspólny fundament.

2. Ra­dość z by­cia ra­zem, wspólna pa­sja

Cho­dzi tu o czas spę­dzony ra­zem i o jego ja­kość. I o to, by oprócz tego, że się ko­cha, także się lu­bić. Oprócz tego, że ko­cham mo­jego męża, bar­dzo lu­bię zwy­czaj­nie z nim być. Śmie­szą mnie jego żarty. Uwiel­biam roz­mowy z nim, gdy czas po­zwala, po­tra­fimy ga­dać go­dzi­nami. Oprócz tego w po­dobny spo­sób lu­bimy spę­dzać czas, lu­bimy po­dróże, wy­cieczki w góry czy na ka­jaki. Każde z nas ma też swoje wła­sne hobby, któ­rego druga strona nie po­dziela. Nie jest jed­nak tak, że ży­jemy w dwóch róż­nych świa­tach. To bar­dzo ważne, bo gdy po­ja­wia się praca, dzieci, obo­wiązki w domu, brak choćby jed­nego wspól­nego spo­sobu spę­dza­nia wol­nego czasu może spra­wić, że mał­żon­ko­wie za­czną się mi­jać. Po czym od­kryją, że oprócz wspól­nej od­po­wie­dzial­no­ści nie­wiele ich łączy.

3. Umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów

Czy za­mia­tasz urazy pod dy­wan, czy gło­śno się kłó­cisz o każdy dro­biazg? Ob­ra­żasz się na wieki, czy chcesz wy­ja­śniać wszystko od razu? Chcesz po­znać zda­nie dru­giej strony, czy prze­for­so­wać wła­sne? Za­leży ci na zna­le­zie­niu roz­wią­za­nia, czy na udo­wod­nie­niu swo­jej ra­cji, choćby to miało zra­nić drugą osobę? Na­wet je­śli na po­czątku wszystko układa się ide­al­nie, w końcu kon­flikty się po­ja­wią, bo gdzie jest dwoje lu­dzi, tam prę­dzej czy póź­niej wyj­dzie na jaw róż­nica zdań, po­trzeb. A od umie­jęt­no­ści i chęci szu­ka­nia roz­wią­za­nia za­leży w związku bar­dzo dużo. Dla­tego, je­śli czu­je­cie, że nie po­tra­fi­cie roz­wią­zy­wać kon­flik­tów, to czy­taj­cie, py­taj­cie, uczcie się ko­mu­ni­ko­wać w ję­zyku oso­bi­stym („ja czuję…, bo po­trze­buję…” za­miast wza­jem­nych oskar­żeń) – wszystko po to, by wy­pra­co­wać naj­lep­szy dla was spo­sób roz­wią­zy­wa­nia konfliktów.

4. Che­mia

To, co spra­wia, że wła­śnie ta osoba przy­ciąga nas bar­dziej niż ja­ka­kol­wiek inna. Że staje się dla nas ab­so­lut­nie wy­jąt­kowa. Że uno­simy się 2 cm nad zie­mią, mamy mo­tyle w brzu­chu, za­ko­chu­jemy się. Che­mia jest bar­dzo ważna i też świad­czy o tym, że mamy szanse na wspa­niałą re­la­cję. Pi­szę o niej na końcu nie dla­tego, że jest naj­mniej ważna. Prze­ciw­nie, dziś czę­sto jest je­dy­nym po­wo­dem, by z kimś być. Mój nr 4 zna­czy: che­mia jest bar­dzo ważna – jako je­den z czte­rech czyn­ni­ków, które zwięk­szają szansę na do­bry związek.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

św. Jan Bosko

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Otoczony gromadą chłopców któregoś dnia ksiądz Bosko zapytał jednego z nich: "Co jest...

12,60 zł

Nowe, przeredagowane wydanie książki "Spełniony sen" w twardej oprawie.

21,80 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

książka

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

opowiadania dla ducha

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

Opowieści Bruno Ferrero w serii ilustrowanych książek skłaniających do refleksji. Jest to...

11,80 zł

Na książeczkę tę składają się małe opowieści oraz kilka refleksji. Jest to coś w rodzaju...

11,80 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Mojżesz koszulka męska. Projekt inspirowany fragmentem Księgi Wyjścia. "Mojżesz wyciągnął...

55 zł

Elegancka saszetka na denary, talenty, srebrniki i kosztowności. Idealna do noszenia na...

49,00 zł

Nasz fartuch to absolutny "must have" w kuchni każdej porządnej i nieporządnej pani domu...

65,00 zł

Projekt powstały w Roku Miłosierdzia. Motywem przewodnim jest Psalm 145, 9. Pan jest...

59,00 zł

Koło rybackie - torba. Projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

25 zł

Czapka "Pochwalony!" w kultowym kroju - truckerka. Siateczka zapewnia doskonałą...

39 zł