10/2014
Karolina Polak

Co i jak ze studiami?

Dodano: 23 maj 2014 r.

Wy­bór stu­diów to jedna z naj­po­waż­niej­szych ży­cio­wych de­cy­zji, ja­kie przy­cho­dzi pod­jąć mło­dym lu­dziom tuż po osią­gnię­ciu peł­no­let­no­ści. Cho­dzi tu­taj nie tylko o wy­bór miejsc, w któ­rym będę czę­sto prze­by­wał przez naj­bliż­szych kilka lat, ale o to, czym będę się zaj­mo­wać przez resztę ży­cia, ja­kie będę otrzy­my­wać wy­na­gro­dze­nie, z ja­kim ludźmi przyj­dzie mi prze­by­wać itd.

Trudny wy­bór!

W kie­run­kach stu­diów, ja­kie ofe­rują pol­skie uczel­nie swoim przy­szłym stu­den­tom, można prze­bie­rać jak w ulę­gał­kach – gama przed­mio­tów jest tak sze­roka, że nie je­stem w sta­nie i na­wet nie za­mie­rzam pró­bo­wać ich wy­mie­niać. Róż­no­rod­ność nie do­ty­czy je­dy­nie sa­mych kie­run­ków, ale także roz­ma­itych try­bów i mo­deli stu­dio­wa­nia: można stu­dio­wać w try­bie dzien­nym lub za­ocz­nym, można rów­nież wy­brać mię­dzy­wy­dzia­łowe stu­dia in­dy­wi­du­alne, wtedy wy­bór przed­mio­tów, ja­kie za­głę­biamy, na­leży w pełni do nas i cały pro­gram stu­diów rów­nież – łącz­nie z tym, że w ta­kim wy­padku nie wy­bie­ramy jed­nego, ści­śle okre­ślo­nego kie­runku, można rów­nież stu­dio­wać in­dy­wi­du­al­nie kon­kretny kie­ru­nek – tym spo­so­bem można do­wol­nie re­gu­lo­wać ilość za­jęć i tempo re­ali­zo­wa­nego ma­te­riału. I można by tak jesz­cze długo wy­mie­niać. Już w tym miej­scu wi­dać, że de­cy­zji o wy­bo­rze stu­diów nie można pod­jąć w po­śpie­chu. Wła­ści­wie da się, ale nie­prze­my­śla­nej de­cy­zji można póź­niej ża­ło­wać przez dłu­gie lata.

Serce czy rozum?

To ko­lejne trudne py­ta­nie, na które wielu mło­dych lu­dzi musi so­bie od­po­wie­dzieć w mo­men­cie wy­boru kie­runku stu­diów i uczelni. Naj­le­piej, kiedy serce i ro­zum są ze sobą zgodne. Nie­stety, nie za­wsze tak to wy­gląda. Cza­sem mu­simy wy­bie­rać mię­dzy tym, co jest na­szą praw­dziwą pa­sją a czy­sto eko­no­micz­nym, ra­cjo­nal­nym rachunkiem.

Ry­nek pracy jest bardo dy­na­miczny i ulega szyb­kim zmia­nom. Zna­jo­mość sy­tu­acji na chwile obecną nie daje nam gwa­ran­cji pod­ję­cia w tej mie­rze do­brej de­cy­zji, za 5 lat – czyli po ukoń­cze­niu stu­diów – sy­tu­acja może być dia­me­tral­nie inna i okaże się, że to, co ro­zum pod­po­wia­dał 5 lat temu, prze­szło już do hi­sto­rii i le­piej było pod­jąć de­cy­zję w „zgo­dzie z sercem”.

Nie­które za­wody są jed­nak obar­czone szcze­gól­nie du­żym ry­zy­kiem, a jed­no­cze­śnie stu­dia w tym za­kre­sie dla pa­sjo­na­tów da­nej dzie­dziny mogą być speł­nie­niem ma­rzeń. Mam tu­taj na my­śli zwłasz­cza kie­runki ar­ty­styczne – ASP to nie­mal raj dla każ­dego, kto ko­cha sztukę i z ma­lo­wa­niem, rzeźbą czy też gra­fiką chciałby zwią­zać swoje ży­cie, po­dob­nie jest z Aka­de­mią Mu­zyczną i Wyż­szymi Szko­łami Teatralnymi.

Stu­dio­wa­nie tych kie­run­ków za­pew­nia nie tylko duży pre­stiż, ale także naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie dla spe­cja­li­stów w swo­jej dzie­dzi­nie. Czę­sto jed­nak mo­żemy usły­szeć, że sztuka, mu­zyka czy ak­tor­stwo, a także całe mnó­stwo in­nych kie­run­ków to „nie­pewny chleb”. Czę­sto usły­szymy, że le­piej by­łoby dla nas pójść na bu­dow­nic­two, in­for­ma­tykę lub me­dy­cynę. Czę­sto i my sami w końcu do­cho­dzimy do wnio­sku, że ciężko bę­dzie wy­żyć z np. fi­lo­zo­fii czy filmoznawstwa.

I tu­taj po­ja­wia się klu­czowe py­ta­nie. Dla­czego my­ślę o ta­kim wła­śnie kie­runku stu­diów? Czy kie­ru­nek hu­ma­ni­styczny wy­bie­ram dla­tego, że uwiel­biam czy­tać i do­brze znam się na li­te­ra­tu­rze, czy może tylko dla­tego, że nie lu­bię ma­te­ma­tyki i chcę się jej jak naj­szyb­ciej po­zbyć ze swo­jego życia?

Naj­waż­niej­sze, żeby to, za co się bie­rzemy, ro­bić jak naj­le­piej. Nie idź na stu­dia tylko po to, żeby być ta­kim so­bie praw­ni­kiem, le­ka­rzem czy in­for­ma­ty­kiem. Idź na ta­kie stu­dia, z któ­rych wyj­dziesz praw­dzi­wym spe­cja­li­stą. Je­śli bę­dziesz w czymś na­prawdę do­bry, to jest szansa, że ktoś ze­chce cię za­trud­nić. Ro­biąc co­kol­wiek tak so­bie, ra­czej nie zdo­bę­dziesz „do­brej marki” i każdy pra­co­dawca bę­dzie tobą roz­cza­ro­wany. Poza tym stu­dio­wa­nie cze­goś, co zu­peł­nie nas nie in­te­re­suje, jest wy­jąt­kowo „bo­le­snym” do­świad­cze­niem, a prze­cież wielu twier­dzi, że stu­dia to naj­lep­szy okres w ży­ciu człowieka.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

św. Jan Bosko

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

książka

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

opowiadania dla ducha

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł