10/2014
Karolina Polak

Co i jak ze studiami?

Dodano: 23 maj 2014 r.

Wy­bór stu­diów to jedna z naj­po­waż­niej­szych ży­cio­wych de­cy­zji, ja­kie przy­cho­dzi pod­jąć mło­dym lu­dziom tuż po osią­gnię­ciu peł­no­let­no­ści. Cho­dzi tu­taj nie tylko o wy­bór miejsc, w któ­rym będę czę­sto prze­by­wał przez naj­bliż­szych kilka lat, ale o to, czym będę się zaj­mo­wać przez resztę ży­cia, ja­kie będę otrzy­my­wać wy­na­gro­dze­nie, z ja­kim ludźmi przyj­dzie mi prze­by­wać itd.

Trudny wy­bór!

W kie­run­kach stu­diów, ja­kie ofe­rują pol­skie uczel­nie swoim przy­szłym stu­den­tom, można prze­bie­rać jak w ulę­gał­kach – gama przed­mio­tów jest tak sze­roka, że nie je­stem w sta­nie i na­wet nie za­mie­rzam pró­bo­wać ich wy­mie­niać. Róż­no­rod­ność nie do­ty­czy je­dy­nie sa­mych kie­run­ków, ale także roz­ma­itych try­bów i mo­deli stu­dio­wa­nia: można stu­dio­wać w try­bie dzien­nym lub za­ocz­nym, można rów­nież wy­brać mię­dzy­wy­dzia­łowe stu­dia in­dy­wi­du­alne, wtedy wy­bór przed­mio­tów, ja­kie za­głę­biamy, na­leży w pełni do nas i cały pro­gram stu­diów rów­nież – łącz­nie z tym, że w ta­kim wy­padku nie wy­bie­ramy jed­nego, ści­śle okre­ślo­nego kie­runku, można rów­nież stu­dio­wać in­dy­wi­du­al­nie kon­kretny kie­ru­nek – tym spo­so­bem można do­wol­nie re­gu­lo­wać ilość za­jęć i tempo re­ali­zo­wa­nego ma­te­riału. I można by tak jesz­cze długo wy­mie­niać. Już w tym miej­scu wi­dać, że de­cy­zji o wy­bo­rze stu­diów nie można pod­jąć w po­śpie­chu. Wła­ści­wie da się, ale nie­prze­my­śla­nej de­cy­zji można póź­niej ża­ło­wać przez dłu­gie lata.

Serce czy rozum?

To ko­lejne trudne py­ta­nie, na które wielu mło­dych lu­dzi musi so­bie od­po­wie­dzieć w mo­men­cie wy­boru kie­runku stu­diów i uczelni. Naj­le­piej, kiedy serce i ro­zum są ze sobą zgodne. Nie­stety, nie za­wsze tak to wy­gląda. Cza­sem mu­simy wy­bie­rać mię­dzy tym, co jest na­szą praw­dziwą pa­sją a czy­sto eko­no­micz­nym, ra­cjo­nal­nym rachunkiem.

Ry­nek pracy jest bardo dy­na­miczny i ulega szyb­kim zmia­nom. Zna­jo­mość sy­tu­acji na chwile obecną nie daje nam gwa­ran­cji pod­ję­cia w tej mie­rze do­brej de­cy­zji, za 5 lat – czyli po ukoń­cze­niu stu­diów – sy­tu­acja może być dia­me­tral­nie inna i okaże się, że to, co ro­zum pod­po­wia­dał 5 lat temu, prze­szło już do hi­sto­rii i le­piej było pod­jąć de­cy­zję w „zgo­dzie z sercem”.

Nie­które za­wody są jed­nak obar­czone szcze­gól­nie du­żym ry­zy­kiem, a jed­no­cze­śnie stu­dia w tym za­kre­sie dla pa­sjo­na­tów da­nej dzie­dziny mogą być speł­nie­niem ma­rzeń. Mam tu­taj na my­śli zwłasz­cza kie­runki ar­ty­styczne – ASP to nie­mal raj dla każ­dego, kto ko­cha sztukę i z ma­lo­wa­niem, rzeźbą czy też gra­fiką chciałby zwią­zać swoje ży­cie, po­dob­nie jest z Aka­de­mią Mu­zyczną i Wyż­szymi Szko­łami Teatralnymi.

Stu­dio­wa­nie tych kie­run­ków za­pew­nia nie tylko duży pre­stiż, ale także naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie dla spe­cja­li­stów w swo­jej dzie­dzi­nie. Czę­sto jed­nak mo­żemy usły­szeć, że sztuka, mu­zyka czy ak­tor­stwo, a także całe mnó­stwo in­nych kie­run­ków to „nie­pewny chleb”. Czę­sto usły­szymy, że le­piej by­łoby dla nas pójść na bu­dow­nic­two, in­for­ma­tykę lub me­dy­cynę. Czę­sto i my sami w końcu do­cho­dzimy do wnio­sku, że ciężko bę­dzie wy­żyć z np. fi­lo­zo­fii czy filmoznawstwa.

I tu­taj po­ja­wia się klu­czowe py­ta­nie. Dla­czego my­ślę o ta­kim wła­śnie kie­runku stu­diów? Czy kie­ru­nek hu­ma­ni­styczny wy­bie­ram dla­tego, że uwiel­biam czy­tać i do­brze znam się na li­te­ra­tu­rze, czy może tylko dla­tego, że nie lu­bię ma­te­ma­tyki i chcę się jej jak naj­szyb­ciej po­zbyć ze swo­jego życia?

Naj­waż­niej­sze, żeby to, za co się bie­rzemy, ro­bić jak naj­le­piej. Nie idź na stu­dia tylko po to, żeby być ta­kim so­bie praw­ni­kiem, le­ka­rzem czy in­for­ma­ty­kiem. Idź na ta­kie stu­dia, z któ­rych wyj­dziesz praw­dzi­wym spe­cja­li­stą. Je­śli bę­dziesz w czymś na­prawdę do­bry, to jest szansa, że ktoś ze­chce cię za­trud­nić. Ro­biąc co­kol­wiek tak so­bie, ra­czej nie zdo­bę­dziesz „do­brej marki” i każdy pra­co­dawca bę­dzie tobą roz­cza­ro­wany. Poza tym stu­dio­wa­nie cze­goś, co zu­peł­nie nas nie in­te­re­suje, jest wy­jąt­kowo „bo­le­snym” do­świad­cze­niem, a prze­cież wielu twier­dzi, że stu­dia to naj­lep­szy okres w ży­ciu człowieka.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

św. Jan Bosko

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

książka

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

opowiadania dla ducha

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

34,40 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł