10/2014
Karolina Polak

Co i jak ze studiami?

Dodano: 23 maj 2014 r.

Wy­bór stu­diów to jedna z naj­po­waż­niej­szych ży­cio­wych de­cy­zji, ja­kie przy­cho­dzi pod­jąć mło­dym lu­dziom tuż po osią­gnię­ciu peł­no­let­no­ści. Cho­dzi tu­taj nie tylko o wy­bór miejsc, w któ­rym będę czę­sto prze­by­wał przez naj­bliż­szych kilka lat, ale o to, czym będę się zaj­mo­wać przez resztę ży­cia, ja­kie będę otrzy­my­wać wy­na­gro­dze­nie, z ja­kim ludźmi przyj­dzie mi prze­by­wać itd.

...ciąg dalszy

Jak nie ulec presji?

W pod­ję­ciu de­cy­zji młody czło­wiek na­po­tyka wiele trud­no­ści. Jedną z naj­po­waż­niej­szych może być opi­nia in­nych, zwłasz­cza bli­skich nam osób na czele z ro­dzi­cami. Ro­dzice chcą dla swo­ich dzieci jak naj­le­piej, mają bo­gat­sze do­świad­cze­nie ży­ciowe, do­świad­cze­nie na rynku pracy i wiele cech, któ­rych po­sia­da­nie czyni z nich do­brych do­rad­ców w mo­men­cie do­ko­ny­wa­nia wy­boru kie­runku stu­diów – to nie ulega wąt­pli­wo­ści. Z ich zda­niem na­leży się li­czyć, ale nie można w tym wszyst­kim za­nie­dbać swo­jego zda­nia, które za­wsze po­winno być decydujące.

Jak nie ulec pre­sji? No wła­śnie, to py­ta­nie sta­wiają so­bie zwłasz­cza te osoby, które już te­raz wie­dzą, że ich pre­fe­ren­cje od­no­śnie wy­boru kie­runku, a może też i miej­sca stu­diów znacz­nie róż­nią się od zda­nia ich ro­dzi­ców lub in­nych bliskich.
Przede wszyst­kim nie cze­kaj do ostat­niej chwili z po­in­for­mo­wa­nie ro­dzi­ców o swo­ich pla­nach. In­for­muj ich na bie­żąco o swo­ich de­cy­zjach, w ten spo­sób da­jesz im znać, że trak­tu­jesz ich po­waż­nie, ich zda­nie jest dla cie­bie ważne i nie po­mi­jasz ich w do­ko­na­niu tego wy­boru. Bądź aser­tywny, a nie agre­sywny ani uległy:

Słu­chaj ar­gu­men­tów swo­ich ro­dzi­ców i bierz je pod roz­wagę. Nie za­kła­daj z góry, że ro­dzice się nie znają, wie­dzą mniej i za wszelką cenę chcą cię do cze­go­kol­wiek zmu­szać. Nie przyj­muj też po­stawy agre­syw­nej, nie groź ro­dzi­com wy­pro­wadzką z domu i ze­rwa­niem kon­tak­tów, je­śli nie za­ak­cep­tują two­jego wy­boru – w ten spo­sób na­ru­szysz tylko do­bre re­la­cje z naj­bliż­szymi ci ludźmi. Jed­no­cze­śnie nie przyj­muj po­stawy ule­głej. Sta­raj się po­ka­zać ro­dzi­com, że wiesz, co ro­bisz, że twoje dzia­ła­nie jest w pełni prze­my­ślane, że de­cy­zja, którą za­mie­rzasz pod­jąć, nie jest je­dy­nie efek­tem chwi­lo­wego przy­pływu emo­cji. Je­śli je­steś pe­wien, że tego wła­śnie chcesz, prze­ko­naj o tym ro­dzi­ców. W ten spo­sób po­ka­żesz im, jaki je­steś doj­rzały i że po­waż­nie trak­tu­jesz wy­bór kie­runku stu­diów – z pew­no­ścią po­li­czą ci to za do­brą walutę.

O radę po­proś profesjonalistę

Je­śli nie mo­żesz się zde­cy­do­wać na kon­kretny kie­ru­nek i masz sto po­my­słów na mi­nutę, to ko­niecz­nie sko­rzy­staj z po­mocy do­radcy za­wo­do­wego. Jego za­da­niem jest prze­pro­wa­dze­nie se­rii te­stów na róż­nego ro­dzaju za­wo­dowe pre­dys­po­zy­cje i ce­chy cha­rak­teru. Poza te­stami do­radca prze­pro­wa­dzi z tobą sze­reg roz­mów, na pod­sta­wie któ­rych bę­dzie mógł ci wska­zać naj­bar­dziej od­po­wied­nią dla cie­bie ścieżkę roz­woju za­wo­do­wego. Na­prawdę warto spró­bo­wać się­gnąć po radę osoby, która pa­trzy na cie­bie obiek­tyw­nie i za­wo­dowo zaj­muje się udzie­la­niem rad w tej dzie­dzi­nie. Wi­zyta u do­radcy otwo­rzy ci oczy na wiele spraw i sporo się o so­bie dowiesz.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

św. Jan Bosko

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

opowiadania dla ducha

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł