10/2014
Karolina Polak

Co i jak ze studiami?

Dodano: 23 maj 2014 r.

Wy­bór stu­diów to jedna z naj­po­waż­niej­szych ży­cio­wych de­cy­zji, ja­kie przy­cho­dzi pod­jąć mło­dym lu­dziom tuż po osią­gnię­ciu peł­no­let­no­ści. Cho­dzi tu­taj nie tylko o wy­bór miejsc, w któ­rym będę czę­sto prze­by­wał przez naj­bliż­szych kilka lat, ale o to, czym będę się zaj­mo­wać przez resztę ży­cia, ja­kie będę otrzy­my­wać wy­na­gro­dze­nie, z ja­kim ludźmi przyj­dzie mi prze­by­wać itd.

...ciąg dalszy

Jak nie ulec presji?

W pod­ję­ciu de­cy­zji młody czło­wiek na­po­tyka wiele trud­no­ści. Jedną z naj­po­waż­niej­szych może być opi­nia in­nych, zwłasz­cza bli­skich nam osób na czele z ro­dzi­cami. Ro­dzice chcą dla swo­ich dzieci jak naj­le­piej, mają bo­gat­sze do­świad­cze­nie ży­ciowe, do­świad­cze­nie na rynku pracy i wiele cech, któ­rych po­sia­da­nie czyni z nich do­brych do­rad­ców w mo­men­cie do­ko­ny­wa­nia wy­boru kie­runku stu­diów – to nie ulega wąt­pli­wo­ści. Z ich zda­niem na­leży się li­czyć, ale nie można w tym wszyst­kim za­nie­dbać swo­jego zda­nia, które za­wsze po­winno być decydujące.

Jak nie ulec pre­sji? No wła­śnie, to py­ta­nie sta­wiają so­bie zwłasz­cza te osoby, które już te­raz wie­dzą, że ich pre­fe­ren­cje od­no­śnie wy­boru kie­runku, a może też i miej­sca stu­diów znacz­nie róż­nią się od zda­nia ich ro­dzi­ców lub in­nych bliskich.
Przede wszyst­kim nie cze­kaj do ostat­niej chwili z po­in­for­mo­wa­nie ro­dzi­ców o swo­ich pla­nach. In­for­muj ich na bie­żąco o swo­ich de­cy­zjach, w ten spo­sób da­jesz im znać, że trak­tu­jesz ich po­waż­nie, ich zda­nie jest dla cie­bie ważne i nie po­mi­jasz ich w do­ko­na­niu tego wy­boru. Bądź aser­tywny, a nie agre­sywny ani uległy:

Słu­chaj ar­gu­men­tów swo­ich ro­dzi­ców i bierz je pod roz­wagę. Nie za­kła­daj z góry, że ro­dzice się nie znają, wie­dzą mniej i za wszelką cenę chcą cię do cze­go­kol­wiek zmu­szać. Nie przyj­muj też po­stawy agre­syw­nej, nie groź ro­dzi­com wy­pro­wadzką z domu i ze­rwa­niem kon­tak­tów, je­śli nie za­ak­cep­tują two­jego wy­boru – w ten spo­sób na­ru­szysz tylko do­bre re­la­cje z naj­bliż­szymi ci ludźmi. Jed­no­cze­śnie nie przyj­muj po­stawy ule­głej. Sta­raj się po­ka­zać ro­dzi­com, że wiesz, co ro­bisz, że twoje dzia­ła­nie jest w pełni prze­my­ślane, że de­cy­zja, którą za­mie­rzasz pod­jąć, nie jest je­dy­nie efek­tem chwi­lo­wego przy­pływu emo­cji. Je­śli je­steś pe­wien, że tego wła­śnie chcesz, prze­ko­naj o tym ro­dzi­ców. W ten spo­sób po­ka­żesz im, jaki je­steś doj­rzały i że po­waż­nie trak­tu­jesz wy­bór kie­runku stu­diów – z pew­no­ścią po­li­czą ci to za do­brą walutę.

O radę po­proś profesjonalistę

Je­śli nie mo­żesz się zde­cy­do­wać na kon­kretny kie­ru­nek i masz sto po­my­słów na mi­nutę, to ko­niecz­nie sko­rzy­staj z po­mocy do­radcy za­wo­do­wego. Jego za­da­niem jest prze­pro­wa­dze­nie se­rii te­stów na róż­nego ro­dzaju za­wo­dowe pre­dys­po­zy­cje i ce­chy cha­rak­teru. Poza te­stami do­radca prze­pro­wa­dzi z tobą sze­reg roz­mów, na pod­sta­wie któ­rych bę­dzie mógł ci wska­zać naj­bar­dziej od­po­wied­nią dla cie­bie ścieżkę roz­woju za­wo­do­wego. Na­prawdę warto spró­bo­wać się­gnąć po radę osoby, która pa­trzy na cie­bie obiek­tyw­nie i za­wo­dowo zaj­muje się udzie­la­niem rad w tej dzie­dzi­nie. Wi­zyta u do­radcy otwo­rzy ci oczy na wiele spraw i sporo się o so­bie dowiesz.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

św. Jan Bosko

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

książka

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

opowiadania dla ducha

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł