1/2013
Jolanta Tęcza-Ćwierz

Czystość to dar

Dodano: 7 styczeń 2013 r.

Nina jest uczen­nicą Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­cego „Ra­do­sna No­wina 2000” w Pie­ka­rach nie­da­leko Kra­kowa. Ubie­gły rok szkolny spę­dziła na Taj­wa­nie, gdzie wy­je­chała na wy­mianę mło­dzie­żową. Wy­brała ten kraj, po­nie­waż chciała zmie­rzyć się z inną kul­turą. Pod­czas po­bytu w tak eg­zo­tycz­nym miej­scu nie raz mu­siała sta­wić czoła in­nym po­glą­dom, za­sa­dom, in­nej wie­rze. Miesz­kała u czte­rech gosz­czą­cych ją na zmianę ro­dzin. Była trak­to­wana jak córka, spo­tkała się z wielką uprzej­mo­ścią i gościnnością.

Wiara i zasady

Taj­wań­czycy są bar­dzo mili dla ob­co­kra­jow­ców. Nina ni­gdy nie spo­tkała się z żad­nym prze­ja­wem dys­kry­mi­na­cji z po­wodu swo­jej wiary czy prze­ko­nań, a nawet wy­glądu. Jak mówi, by­wało na­wet, że czuła się lep­sza, po­nie­waż jest blondynką o bia­łym ko­lo­rze skóry.
– Ro­dziny, u któ­rych miesz­ka­łam, wy­zna­wały bud­dyzm. Inni po­znani przeze mnie mło­dzi lu­dzie wie­rzyli w chiń­skich bo­gów, któ­rych jest nie­zli­czona ilość – opo­wiada. Naj­bar­dziej jed­nak za­sko­czyło ją bez­stre­sowe po­dej­ściem ko­le­ża­nek z in­nych kra­jów do spraw seksualności.
– Wśród mo­ich ró­wie­śni­czek, z któ­rymi prze­by­wa­łam, seks trak­to­wany był niczym sport czy ja­kieś wy­ścigi – mówi Nina – Wy­grywa ten, kto za­li­czy wię­cej dziew­czyn czy chło­pa­ków. Upra­wia­nie seksu to dla mło­dych lu­dzi bi­let do dorosło­ści, po­wód do dumy, prze­chwa­łek, prze­pustka do prze­by­wa­nia w da­nym towa­rzy­stwie – dodaje.
– Naj­czę­ściej spo­ty­ka­łam pary „mie­szane” – męż­czy­zna ob­co­kra­jo­wiec i ko­bieta – Tajka. W mo­jej kla­sie ko­le­żanki uwiel­biały chłop­ców, któ­rzy byli ra­zem ze mną na wy­mia­nie. Po­do­bali się im, po­nie­waż po­cho­dzili z in­nego kraju. Naj­bar­dziej jed­nak za­dzi­wia­jące i szo­ku­jące było dla mnie to, z jaką łatwo­ścią moje zna­jome z in­nych kra­jów, które wraz ze mną przy­le­ciały na Taj­wan, mó­wiły na te­mat seksu i wszyst­kiego, co do­ty­czyło tego za­gad­nie­nia – opo­wiada Nina.

Swo­bodne po­dej­ście do „tych” spraw

Dla ko­le­ża­nek, z któ­rymi Nina była na wy­mia­nie, seks był czymś nor­mal­nym i na­tu­ral­nym. Uwa­żały one, że trzeba uży­wać życia, jak tylko się da, żeby po­tem nie było za późno. Seks jest modny, a cze­ka­nie w ab­so­lut­nej czy­sto­ści jest staroświec­kie. – By­łam w wielu sy­tu­acjach, które wzbu­dziły we mnie wręcz od­razę – re­la­cjo­nuje Nina. Trzy ko­le­żanki, które po­zna­łam, stra­ciły dzie­wic­two w wieku 15 i 17 lat. Mó­wiły o tym bar­dzo swo­bod­nie. Cza­sem czu­łam się nie­zręcz­nie pod­czas ta­kich roz­mów. Sama nie po­tra­fię w ten spo­sób roz­ma­wiać o sek­sie. Cała trójka sto­so­wała an­ty­kon­cep­cję, która była dla nich czymś zu­peł­nie normalnym. Nie uwa­żały, że in­ge­rują w swoje młode or­ga­ni­zmy i po­woli je wynisz­czają – podsumowuje.

War­tość czy­sto­ści ciała i sumienia

Seks jest ważny, ale na wszystko jest od­po­wied­nia pora. Warto cze­kać i ofiarować sie­bie tej jed­nej je­dy­nej, uko­cha­nej oso­bie. Czy­stość to dar, który można po­da­ro­wać tylko raz. Pan Bóg po­dał nam za­sady życia, które chro­nią nas rów­nież przed emo­cjo­nal­nymi zra­nie­niami. „Nie cu­dzo­łóż” – mówi.
Dla Niny po­byt w Taj­wa­nie był swo­istym spraw­dzia­nem. Prze­ko­nała się, że potrafi do­cho­wać wier­no­ści za­sa­dom, które wy­znaje. Sama nie chce być na li­ście tzw. za­li­czo­nych. Seks zo­sta­wia na póź­niej. Jak ktoś ją po­ko­cha, to i poczeka.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

św. Jan Bosko

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

książka

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

opowiadania dla ducha

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

34,40 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł