1/2013
Jolanta Tęcza-Ćwierz

Czystość to dar

Dodano: 7 styczeń 2013 r.

Nina jest uczen­nicą Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­cego „Ra­do­sna No­wina 2000” w Pie­ka­rach nie­da­leko Kra­kowa. Ubie­gły rok szkolny spę­dziła na Taj­wa­nie, gdzie wy­je­chała na wy­mianę mło­dzie­żową. Wy­brała ten kraj, po­nie­waż chciała zmie­rzyć się z inną kul­turą. Pod­czas po­bytu w tak eg­zo­tycz­nym miej­scu nie raz mu­siała sta­wić czoła in­nym po­glą­dom, za­sa­dom, in­nej wie­rze. Miesz­kała u czte­rech gosz­czą­cych ją na zmianę ro­dzin. Była trak­to­wana jak córka, spo­tkała się z wielką uprzej­mo­ścią i gościnnością.

Wiara i zasady

Taj­wań­czycy są bar­dzo mili dla ob­co­kra­jow­ców. Nina ni­gdy nie spo­tkała się z żad­nym prze­ja­wem dys­kry­mi­na­cji z po­wodu swo­jej wiary czy prze­ko­nań, a nawet wy­glądu. Jak mówi, by­wało na­wet, że czuła się lep­sza, po­nie­waż jest blondynką o bia­łym ko­lo­rze skóry.
– Ro­dziny, u któ­rych miesz­ka­łam, wy­zna­wały bud­dyzm. Inni po­znani przeze mnie mło­dzi lu­dzie wie­rzyli w chiń­skich bo­gów, któ­rych jest nie­zli­czona ilość – opo­wiada. Naj­bar­dziej jed­nak za­sko­czyło ją bez­stre­sowe po­dej­ściem ko­le­ża­nek z in­nych kra­jów do spraw seksualności.
– Wśród mo­ich ró­wie­śni­czek, z któ­rymi prze­by­wa­łam, seks trak­to­wany był niczym sport czy ja­kieś wy­ścigi – mówi Nina – Wy­grywa ten, kto za­li­czy wię­cej dziew­czyn czy chło­pa­ków. Upra­wia­nie seksu to dla mło­dych lu­dzi bi­let do dorosło­ści, po­wód do dumy, prze­chwa­łek, prze­pustka do prze­by­wa­nia w da­nym towa­rzy­stwie – dodaje.
– Naj­czę­ściej spo­ty­ka­łam pary „mie­szane” – męż­czy­zna ob­co­kra­jo­wiec i ko­bieta – Tajka. W mo­jej kla­sie ko­le­żanki uwiel­biały chłop­ców, któ­rzy byli ra­zem ze mną na wy­mia­nie. Po­do­bali się im, po­nie­waż po­cho­dzili z in­nego kraju. Naj­bar­dziej jed­nak za­dzi­wia­jące i szo­ku­jące było dla mnie to, z jaką łatwo­ścią moje zna­jome z in­nych kra­jów, które wraz ze mną przy­le­ciały na Taj­wan, mó­wiły na te­mat seksu i wszyst­kiego, co do­ty­czyło tego za­gad­nie­nia – opo­wiada Nina.

Swo­bodne po­dej­ście do „tych” spraw

Dla ko­le­ża­nek, z któ­rymi Nina była na wy­mia­nie, seks był czymś nor­mal­nym i na­tu­ral­nym. Uwa­żały one, że trzeba uży­wać życia, jak tylko się da, żeby po­tem nie było za późno. Seks jest modny, a cze­ka­nie w ab­so­lut­nej czy­sto­ści jest staroświec­kie. – By­łam w wielu sy­tu­acjach, które wzbu­dziły we mnie wręcz od­razę – re­la­cjo­nuje Nina. Trzy ko­le­żanki, które po­zna­łam, stra­ciły dzie­wic­two w wieku 15 i 17 lat. Mó­wiły o tym bar­dzo swo­bod­nie. Cza­sem czu­łam się nie­zręcz­nie pod­czas ta­kich roz­mów. Sama nie po­tra­fię w ten spo­sób roz­ma­wiać o sek­sie. Cała trójka sto­so­wała an­ty­kon­cep­cję, która była dla nich czymś zu­peł­nie normalnym. Nie uwa­żały, że in­ge­rują w swoje młode or­ga­ni­zmy i po­woli je wynisz­czają – podsumowuje.

War­tość czy­sto­ści ciała i sumienia

Seks jest ważny, ale na wszystko jest od­po­wied­nia pora. Warto cze­kać i ofiarować sie­bie tej jed­nej je­dy­nej, uko­cha­nej oso­bie. Czy­stość to dar, który można po­da­ro­wać tylko raz. Pan Bóg po­dał nam za­sady życia, które chro­nią nas rów­nież przed emo­cjo­nal­nymi zra­nie­niami. „Nie cu­dzo­łóż” – mówi.
Dla Niny po­byt w Taj­wa­nie był swo­istym spraw­dzia­nem. Prze­ko­nała się, że potrafi do­cho­wać wier­no­ści za­sa­dom, które wy­znaje. Sama nie chce być na li­ście tzw. za­li­czo­nych. Seks zo­sta­wia na póź­niej. Jak ktoś ją po­ko­cha, to i poczeka.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

św. Jan Bosko

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Biografia św. Jana Bosko, ukazująca postać wielkiego wychowawcy i pedagoga jako...

10,88 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

opowiadania dla ducha

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Skarpety kościołowe to idealna propozycja dla eleganckich Panów uczęszczających na...

15,00 zł

Koło rybackie - torba. Projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

25 zł

Żywienie zbiorowe - koszulka damska. Projekt inspirowany motywem biblijnym mówiącym o...

55 zł

Czapka "Pochwalony!" w kultowym kroju - truckerka. Siateczka zapewnia doskonałą...

39 zł

Koło rybackie to projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

55 zł

Mojżesz koszulka męska. Projekt inspirowany fragmentem Księgi Wyjścia. "Mojżesz wyciągnął...

55 zł