2/2015
Mag­da­lena Urlich

Dogadać się z rodzicami

Dodano: 5 luty 2015 r.

Mama i tata to dla więk­szo­ści z nas naj­waż­niej­sze osoby w ży­ciu. Gdy re­la­cja z nimi jest mocna i zdrowa, uskrzy­dla. Ale cza­sem naj­zwy­czaj­niej w świe­cie – trudno się dogadać.

Ko­chamy ro­dzi­ców, a oni ko­chają nas. A jed­nak po­ja­wiają się mię­dzy nami pro­blemy. Choćby ro­dzice byli naj­wspa­nialsi, choć­by­śmy i my bar­dzo się sta­rali. Nie­któ­rych spięć można unik­nąć, zmie­nia­jąc spo­sób ko­mu­ni­ka­cji. Inne mają po­waż­niej­sze przy­czyny i ich roz­wią­za­nie nie leży tylko po na­szej stro­nie. Za­cznijmy od po­czątku: co za­wdzię­czamy rodzicom?

Dom – na­sza baza

Po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa i za­spo­ko­je­nie naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych po­trzeb, dzięki czemu mo­żemy my­śleć o roz­woju, a nie tylko o prze­trwa­niu – to dają nam ro­dzice. Ob­ser­wu­jąc mamę i tatę, po­zna­jemy wzorce ko­bie­co­ści i mę­sko­ści. Dzięki nim bę­dziemy twór­czo kształ­to­wać sa­mych sie­bie jako ko­biety i męż­czyzn. Bu­du­jąc więź z ro­dzi­cami – uczymy się, jak wcho­dzić w re­la­cje. Wła­śnie więź jest naj­cen­niej­szym pre­zen­tem, jaki nam dają.

Na czym po­lega? – Ko­cham cię nie za to, jaki je­steś i co ro­bisz, ale tak po pro­stu. Ko­cham, kiedy jest do­bra ocena i kiedy jest źle, kiedy się ra­zem śmie­jemy i kiedy są doły – mówi pani Mag­da­lena Sa­bik, pe­da­gog spe­cjalny i in­struk­tor Szkoły dla Ro­dzi­ców. Pani Ewa Fus-Kubacka, na­uczy­ciel i so­cjo­te­ra­peutka, za­py­tała uczniów 1. klasy gim­na­zjum, co dla nich ozna­cza słowo „więź”. Od­po­wie­dzieli, że to coś trwa­łego, kon­takt, roz­mowa, od­da­nie, zjed­no­cze­nie, zgoda, wspól­nota, mi­łość, za­ufa­nie, zro­zu­mie­nie. Brak więzi po­wo­duje strach, obo­jęt­ność, ból, za­mknię­cie w so­bie, bez­rad­ność, brak sza­cunku i lek­ce­wa­że­nie. Zga­dza­cie się?

Skoro więź jest tak ważna, a jej brak przy­nosi do­tkliwe skutki – jak ją two­rzyć? – Bu­dują ją małe rze­czy. Ta­kie jak wspólny śmiech przy śnia­da­niu, czy­ta­nie tej sa­mej książki, oglą­da­nie ra­zem filmu – mówi pani Mag­da­lena Sa­bik. Więź z ro­dzi­cami to na­sza baza, dzięki któ­rej z od­wagą wcho­dzimy w do­ro­słe ży­cie, po­zna­jemy świat, na­wią­zu­jemy re­la­cje, po­dej­mu­jemy pierw­sze sa­mo­dzielne de­cy­zje. Jed­nak na­wet gdy jest silna i zdrowa, mogą przyjść problemy.

To idzie nowe

Gdy prze­sta­jemy być dziećmi, zmie­nia się na­sze po­dej­ście do ro­dzi­ców. Już ich nie ide­ali­zu­jemy, za­czy­namy do­strze­gać ich wady. Za­miast z nimi, chęt­niej spę­dzamy czas ze zna­jo­mymi. Co­raz czę­ściej chcemy po­dej­mo­wać de­cy­zje sami. Ro­dzice czują, że coś się zmie­nia, i nie jest to dla nich ła­twe. Pani Ewa Fus-Kubacka mówi: – Ro­dzice przy­cho­dzą do mnie, bo mają kło­pot, że to dziecko, które te­raz mają przed sobą, to nie to samo dziecko, które było kie­dyś. Co jest dla nich naj­trud­niej­sze? – Brak kon­taktu fi­zycz­nego i emo­cjo­nal­nego, brak po­czu­cia, że są au­to­ry­te­tem, brak chęci spę­dza­nia wspól­nego czasu – wy­mie­nia so­cjo­te­ra­peutka. Do­daje też, że trudna dla ro­dzi­ców jest kry­tyka ze strony dziecka oraz to, że sami krytykują.

Zmiany nie idą tylko w jedną stronę. Pani Ewa pod­kre­śla, że ro­dzice do­strze­gają też plusy no­wej sy­tu­acji. Do­ce­niają po­moc, którą otrzy­mują od dzieci, ich sa­mo­dziel­ność, dzięki któ­rej mają wię­cej czasu dla sie­bie. Po­ja­wia się u nich uczu­cie dumy, że dziecko zdo­bywa nowe umie­jęt­no­ści: – Chło­pak na­pra­wia kran, dziew­czyna robi nowe da­nia. Ro­dzice cie­szą się, że mogą wspól­nie z dziećmi uży­wać rze­czy, ciu­chów, tata ra­zem z sy­nem może na­pra­wiać ro­wer czy dzie­lić się nar­tami – do­daje. Ro­dzice do­strze­gają, że ich re­la­cja z dziećmi staje się bar­dziej doj­rzała, partnerska. Za­nim jed­nak to na­stąpi, zmiany – i na plus, i na mi­nus – spo­wo­dują wiele napięć.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

św. Jan Bosko

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

książka

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

opowiadania dla ducha

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł