2/2015
Mag­da­lena Urlich

Dogadać się z rodzicami

Dodano: 5 luty 2015 r.

Mama i tata to dla więk­szo­ści z nas naj­waż­niej­sze osoby w ży­ciu. Gdy re­la­cja z nimi jest mocna i zdrowa, uskrzy­dla. Ale cza­sem naj­zwy­czaj­niej w świe­cie – trudno się dogadać.

...ciąg dalszy

Wojna do­mowa

Wszystko wska­zuje na to, że nie da się jej unik­nąć. Można co naj­wy­żej zła­go­dzić jej przebieg.

Pani Ewa Fus-Kubacka uspo­kaja: Róż­nica mię­dzy­po­ko­le­niowa wy­nika z na­tu­ral­nej chęci ode­rwa­nia się od ro­dzi­ców i szu­ka­nia wła­snej toż­sa­mo­ści i au­to­no­mii. Każdy na­sto­la­tek w okre­sie doj­rze­wa­nia tego szuka. To jedne z pod­sta­wo­wych ce­lów ży­cio­wych. Za­zna­cza jed­nak, że mo­żemy róż­nie prze­ży­wać ten etap. Je­śli mamy więź z ro­dzi­cami, jest więk­sza szansa, że prze­ży­jemy go do­brze i twór­czo. Mo­żemy kłó­cić się wtedy o po­wierz­chowne sprawy, ale w głębi mamy za­ko­rze­nione war­to­ści, które prze­ka­zali nam ro­dzice – dzięki więzi.

Go­rzej, gdy za­miast więzi mamy do czy­nie­nia z ro­dzi­ciel­ską wła­dzą. Wtedy od­po­wie­dzią może być bunt. Czym on jest? Pani Ewa wy­ja­śnia: Bunt to nie­za­spo­ko­jona po­trzeba wol­no­ści. A wol­ność to nie za­chcianka, tylko bar­dzo ważna ży­ciowa po­trzeba. Można ją za­spo­ka­jać w różny spo­sób, nie tylko przez późne wra­ca­nie do domu. Im mniej­sza więź, a więk­sza wła­dza, tym trud­niej przejść ten trudny dla obu stron etap. Co zro­bić, gdy ro­dzina za­miast się wspie­rać, zmie­nia się w poligon?

Przy okrą­głym stole

Na do­mo­wej li­nii frontu nie ma wy­gra­nych, bo na­wet je­śli któ­raś ze stron od­nie­sie do­raźne zwy­cię­stwo, to jego koszty są za­zwy­czaj wy­so­kie. Dla­tego warto spró­bo­wać ina­czej. Przede wszyst­kim ważna jest ko­mu­ni­ka­cja. – Każdy chło­pak i każda dziew­czyna może się na­uczyć wy­ra­żać emo­cje w spo­sób, który nie rani – prze­ko­nuje pani Ewa Fus-Kubacka. Ten nie­ra­niący spo­sób to ko­mu­ni­katy „ja” oraz po­świę­ce­nie uwagi po­trze­bom. Je­śli czu­jemy emo­cje, np. smu­tek czy złość, spy­tajmy sie­bie, jaka po­trzeba za nimi stoi? Roz­mowa o tym i go­to­wość, by wy­słu­chać po­trzeb ro­dzi­ców, jest jak za­pro­sze­nie do okrą­głego stołu. – Na­sto­la­tek może na­ma­wiać ro­dzi­ców na de­batę. Można się na­ra­dzić, wy­brać kilka rze­czy do re­ali­za­cji i póź­niej zo­ba­czyć, co nam wy­szło. Bo o ile ma­łym dzie­ciom można coś na­rzu­cić, z du­żymi się ne­go­cjuje – pod­su­mo­wuje pani Ewa.

By­wają jed­nak sy­tu­acje, w któ­rych nie je­ste­śmy w sta­nie udźwi­gnąć cię­żaru od­po­wie­dzial­no­ści za re­la­cję z ro­dzi­cami. Zwłasz­cza że w na­tu­ral­nym po­rządku to na nich spo­czywa tro­ska o jej ja­kość. Pani Ewa pod­kre­śla, że można się uczyć, jak ra­dzić so­bie z bar­dzo trud­nymi emo­cjami – np. na warsz­ta­tach pro­wa­dzo­nych w wielu szko­łach. Pod­czas spo­tkań ucznio­wie na­wza­jem pod­po­wia­dają so­bie, jak od­re­ago­wać emo­cje. Ich po­my­sły to np. wyj­ście na bal­kon, bie­ga­nie, ro­wer, mu­zyka, ciemny pokój.

Pani Mag­da­lena Sa­bik pod­kre­śla, że nie mo­żemy zo­stać sami z pro­ble­mami: – Aby prze­trwać, trzeba móc ko­muś o tym po­wie­dzieć. Musi zna­leźć się ktoś, komu można za­ufać – mówi. W skraj­nych sy­tu­acjach (al­ko­hol, prze­moc psy­chiczna czy fi­zyczna, za­nie­dba­nie, nie­obec­ność fi­zyczna czy emo­cjo­nalna) nie bójmy się szu­kać po­mocy na zewnątrz.

A w co­dzien­nych utarcz­kach z ko­cha­ją­cymi nas ro­dzi­cami, my, ko­cha­jący na­sto­lat­ko­wie, spo­ty­kajmy się jak naj­czę­ściej przy okrą­głym stole. Pa­mię­tajmy, że ten etap jest nie­zwy­kle ważny dla nas wszyst­kich. I dzię­kujmy za całe do­bro, które prze­cież do­sta­jemy od na­szych „staruszków”.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

św. Jan Bosko

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

książka

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

opowiadania dla ducha

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł