nr 8/2014
Mag­da­lena Urlich

Fakty i mity

Dodano: 28 lipiec 2014 r.

Ka­to­licka etyka sek­su­alna jest wy­ma­ga­jąca. A kto ją od­rzuca, czę­sto szuka usprawiedliwienia. Stąd biorą się mity, ma­jące po­ka­zać, że na­uka Ko­ścioła mija się z ży­ciem. Ale czy rzeczywiście?

Mit 1: Mu­simy się wypróbować!

To mit uspra­wie­dli­wia­jący miesz­ka­nie przed ślu­bem, mi­tyczny z kilku powodów.

Po pierw­sze, więk­szość par de­kla­ruje, że za­miesz­kało ra­zem, aby było ta­niej, wy­god­niej i przy­jem­niej. Tylko nie­liczne mają na uwa­dze przy­go­to­wa­nie się do ży­cia po ślu­bie. Jest to ty­powa wy­mówka dla osób po­stron­nych, któ­rym nie po­doba się ży­cie na „ko­cią łapę”.

Po dru­gie, ba­da­cze mó­wią o tzw. efek­cie ko­ha­bi­ta­cji (wspól­nego miesz­ka­nia). Oka­zuje się, że wśród par miesz­ka­ją­cych ze sobą przed ślu­bem jest wyż­szy od­se­tek roz­wo­dów niż wśród par, które ra­zem za­miesz­kały do­piero po ślu­bie. Może to mieć róż­no­ra­kie przy­czyny, np. zwią­zek trwa długo, więc po za­war­ciu for­mal­nego mał­żeń­stwa para szyb­ciej musi sta­wić czoła kry­zy­sowi. Po­wo­dem może być brak przy­zwy­cza­je­nia do pracy nad sobą i nad związ­kiem, do za­bie­ga­nia o względy dru­giej osoby. Pary miesz­ka­jące ra­zem wiele in­we­stują w zwią­zek, je­śli cho­dzi o czas, za­an­ga­żo­wa­nie, cza­sem też wspólne zo­bo­wią­za­nia fi­nan­sowe. Wszystko to spra­wia, że trudno ze­rwać taki zwią­zek, na­wet je­śli nie jest on szczę­śliwy. Po ślu­bie nie­roz­wią­zane kon­flikty przy­bie­rają na sile, zwłasz­cza je­śli zo­stał on za­warty z po­wodu na­ci­sków oto­cze­nia lub jed­nego z part­ne­rów. Bywa i tak, że na ży­cie bez zo­bo­wią­zań de­cy­dują się osoby, któ­rym trudno pod­jąć od­po­wie­dzial­ność. W mał­żeń­stwie mogą mieć pro­blem z od­na­le­zie­niem się w no­wej roli.

Po trze­cie, zła wia­do­mość dla tych, któ­rzy li­czą, że dzięki miesz­ka­niu ra­zem świet­nie się po­znają i po ślu­bie unikną roz­cza­ro­wa­nia. Otóż po­zna­wać się można i trzeba, rów­nież nie miesz­ka­jąc ze sobą. A po ślu­bie i tak wyjdą na jaw nowe fakty. I nie mam tu na my­śli cze­goś, co twój na­rze­czony ce­lowo przed tobą za­taił. Po pro­stu czło­wiek jest tak wie­lo­wy­mia­ro­wym stwo­rze­niem, że ży­cia nie star­czy, by go po­znać. Nie­które z no­wych od­kryć mogą być trudne, może roz­cza­ro­wu­jące. Po­dob­nie jak nie je­ste­śmy za­chwy­ceni wszyst­kim, czego się do­wia­du­jemy sami o so­bie. Ale ta­kie jest ży­cie: ono pły­nie, wy się zmie­nia­cie, od­kry­wa­cie co­raz wię­cej prawdy o so­bie. I nie da się unik­nąć trud­nych spraw, na­wet je­śli by się miesz­kało ze sobą przed ślu­bem przez 50 lat.

Wnio­sek z tego pro­sty: je­śli my­śli­cie po­waż­nie o mał­żeń­stwie, miesz­ka­nie na próbę w ni­czym wam nie pomoże.

Mit 2: Mu­simy spraw­dzić, czy je­ste­śmy dopasowani!

To wy­mówka uspra­wie­dli­wia­jąca współ­ży­cie przed ślu­bem. Cza­sem wiąże się z au­ten­tycz­nym lę­kiem. Co wła­ści­wie zna­czy owo mi­tyczne do­pa­so­wa­nie? Trudno po­wie­dzieć. Czy cho­dzi o ano­ma­lie w bu­do­wie fi­zjo­lo­gicz­nej? Pod tym wzglę­dem więk­szość lu­dzi jest do­pa­so­wana, więc chyba nie.

Nie­któ­rzy boją się, że przy­szły mąż lub żona bę­dzie mieć zbyt duże po­trzeby sek­su­alne lub zbyt małe. I co wtedy? Nie­szczę­ście? Chwilka, prze­cież nie je­ste­śmy kró­li­kami. Mo­żemy roz­ma­wiać, mó­wić o swo­ich po­trze­bach i ocze­ki­wa­niach. Dla związku o wiele bar­dziej nie­bez­pieczne (niż rze­kome „nie­do­pa­so­wa­nie”) jest prze­ko­na­nie, że po­win­ni­śmy być ma­gicz­nie „do­pa­so­wani”, czyli nie mó­wić o tym, czego ocze­ku­jemy, tylko li­czyć, że on/ona sam/sama na to wpadnie.

Je­śli je­ste­ście dla sie­bie na­wza­jem atrak­cyjni (czyli: jest che­mia), to ozna­cza, że je­ste­ście „do­pa­so­wani”. A i tak po ślu­bie bę­dzie­cie mu­sieli się sie­bie uczyć, po­zna­wać swoje ciała i roz­ma­wiać o tym, co się mię­dzy wami dzieje. Tak two­rzy się głę­boka, sa­tys­fak­cjo­nu­jąca więź. Bez mitu o „dopasowaniu”.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

św. Jan Bosko

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

opowiadania dla ducha

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

34,40 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł