22/2013
Karolina Polak

Ma­gia w świe­cie ba­jek, czyli ma­gia w ład­nym opakowaniu

Dodano: 11 grudzień 2013 r.

Wam­pi­rzyca za­miast księż­niczki. Amu­let mocy w miej­sce ko­rony. Czerń za­miast różu. Ma­gia w cen­trum za­in­te­re­so­wa­nia, bez miej­sca dla spra­wie­dli­wo­ści i walki ze złem. Mroczne, płyt­kie, ogłu­pia­jące i do bólu współ­cze­sne – wła­śnie ta­kie bajki po­do­bają się te­raz naj­bar­dziej. Jak do tego doszło?

Choć sam pro­blem wąt­ków ma­gicz­nych w baj­kach prze­zna­czo­nych dla dzieci nie jest ni­czym no­wym, to jed­nak ni­gdy wcze­śniej nie były one tak bar­dzo po­pu­larne jak teraz.

Bajki w swoim pier­wot­nym za­my­śle to ta­kie hi­sto­rie (ad­re­so­wane głów­nie dla dzieci), które prze­ka­zują za po­mocą pro­stej tre­ści ja­kąś ważną myśl – tak zwany mo­rał. Tak przy­naj­mniej było kiedyś.
Kie­dyś bajki wy­cho­wy­wały i prze­ka­zy­wały wzorce oso­bo­wo­ściowe, wzorce za­cho­wań. Bajki uczyły wraż­li­wo­ści. Były wzru­sza­jące i piękne. Pra­wie każda dziew­czynka w przed­szkolu ma­rzyła o tym, żeby być księż­niczką, żeby miesz­kać w pięk­nym pa­łacu jak baj­kowe bo­ha­terki. Każda z tych księż­ni­czek była nie tylko piękna ze­wnętrz­nie, ale rów­nież szla­chetna, do­bra i sprawiedliwa.

Chłopcy chcieli być wa­lecz­nymi ry­ce­rzami i musz­kie­te­rami. Za­pro­wa­dzać na świe­cie spra­wie­dli­wość i wal­czyć w obro­nie innych.

Czar­no­księż­nicy, cza­row­nice i wszyst­kie moce ma­giczne były w ta­kich baj­kach tym, czego na­le­żało się bać i wy­strze­gać. Były one prze­ciw­wagą dla do­bra. To wła­śnie z nimi wal­czyli ry­ce­rze, wo­jow­nicy i księż­niczki. To wła­śnie one sta­no­wiły nie­bez­pie­czeń­stwo dla spo­koju i spra­wie­dli­wo­ści. Dziś są głów­nymi bo­ha­ter­kami i idol­kami dzieci. Nie bez przy­czyny w baj­kach to­czy się zwy­kle walka do­bra ze złem. Na końcu za­wsze zwy­cięża do­bro. Przy­naj­mniej kie­dyś tak wła­śnie było.

Obec­nie ta­kie my­śle­nie o baj­kach to prze­ży­tek. Bajka ma się po­do­bać i to wy­star­czy. Jest pro­duk­tem mar­ke­tin­go­wym, który ma zy­skać po­pu­lar­ność i do­brze się sprze­dać. We współ­cze­snych baj­kach gra­nica do­bra i zła zo­stała zu­peł­nie za­tarta. Bajki ma­in­stre­amowe, te naj­bar­dziej me­dialne i naj­po­pu­lar­niej­sze nie prze­ka­zują żad­nych pod­nio­słych idei, ani żad­nych szla­chet­nych war­to­ści. Prze­cież to ta­kie nie­ży­ciowe i ta­kie nie­po­trzebne. Współ­cze­sne bajki zdo­by­wają swoją glo­balną po­pu­lar­ność tylko i wy­łącz­nie dzięki świet­nemu mar­ke­tin­gowi i re­kla­mom, a nie z po­wodu cie­ka­wej fa­buły czy war­to­ścio­wej treści.

Bajki za­wsze były i pew­nie za­wsze będą bar­dzo ważne dla zdro­wego i pra­wi­dło­wego roz­woju dzieci. To wła­śnie one uczą wraż­li­wo­ści i wy­kształ­cają po­czu­cie piękna. Bo­ha­te­ro­wie baj­kowi to dla dzieci praw­dziwi mo­dele spo­sobu by­cia i ży­cia w ogóle. Dzieci ich ob­ser­wują, po­dzi­wiają i sta­rają się na­śla­do­wać, czę­sto w spo­sób nie­uświa­do­miony. Skoro jed­nak bajki uczą dzieci wraż­li­wo­ści i wy­kształ­cają wzo­rzec piękna, to po­myślmy, jacy lu­dzie wy­ro­sną z po­ko­le­nia, któ­rego ido­lami są wam­piry, cza­ro­dzieje i wil­ko­łaki. Czy aby na pewno miej­sce Kop­ciuszka lub Rosz­punki mogą za­jąć wam­pi­rzyce z Mon­ster Hi, cza­ro­dziejki z Witch lub Harry Potter?

Jesz­cze kilka lat temu dziew­czynki w wieku szkol­nym, po­cząt­ku­jące na­sto­latki uwiel­biały ser­duszka, kwiatki, mo­tyle – wszystko co ró­żowe i „słod­kie”. Obec­nie stan­dardy piękna bar­dzo się zmie­niły (gów­nie za przy­czyną no­wych tren­dów wpro­wa­dzo­nych w baj­kach). Ser­duszka i kwiatki nie są już ani tro­chę „cool”. Le­piej wy­glą­dają tru­pie czaszki i pisz­czele na czar­nym tle, wam­pi­rzyce z fio­le­to­wymi wło­sami i czarno-biała szachownica.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

11,80 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

św. Jan Bosko

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Słówka na dobranoc są tradycją wybitnie salezjańską. Ostatnio przełożony generalny...

13,20 zł

Nowe, przeredagowane wydanie książki "Spełniony sen" w twardej oprawie.

21,80 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

książka

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Opowieści Bruno Ferrero w serii ilustrowanych książek skłaniających do refleksji. Jest to...

11,80 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Na książeczkę tę składają się małe opowieści oraz kilka refleksji. Jest to coś w rodzaju...

11,80 zł

opowiadania dla ducha

Książeczka ta zawiera małę historyjki i klka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej....

11,20 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

«Credo (Wierzę, Wyznanie wiary)» stanowi jedno z największych wyzwań dla katechetów i...

11,20 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

11,20 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Elegancka saszetka na denary, talenty, srebrniki i kosztowności. Idealna do noszenia na...

49,00 zł

Skarpety kościołowe to idealna propozycja dla eleganckich Panów uczęszczających na...

15,00 zł

Mojżesz koszulka męska. Projekt inspirowany fragmentem Księgi Wyjścia. "Mojżesz wyciągnął...

55 zł

Koło rybackie - torba. Projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

25 zł

Koszulka inspirowana uzdrowieniem niewidomych pod Jerychem. Jezus dotknął ich oczu, a...

59,00 zł

Pochwalony - torba. Szara, elegancka, duża i pakowna torba. Kolejny produkt z serii...

39,00