22/2013
Karolina Polak

Ma­gia w świe­cie ba­jek, czyli ma­gia w ład­nym opakowaniu

Dodano: 11 grudzień 2013 r.

Wam­pi­rzyca za­miast księż­niczki. Amu­let mocy w miej­sce ko­rony. Czerń za­miast różu. Ma­gia w cen­trum za­in­te­re­so­wa­nia, bez miej­sca dla spra­wie­dli­wo­ści i walki ze złem. Mroczne, płyt­kie, ogłu­pia­jące i do bólu współ­cze­sne – wła­śnie ta­kie bajki po­do­bają się te­raz naj­bar­dziej. Jak do tego doszło?

Choć sam pro­blem wąt­ków ma­gicz­nych w baj­kach prze­zna­czo­nych dla dzieci nie jest ni­czym no­wym, to jed­nak ni­gdy wcze­śniej nie były one tak bar­dzo po­pu­larne jak teraz.

Bajki w swoim pier­wot­nym za­my­śle to ta­kie hi­sto­rie (ad­re­so­wane głów­nie dla dzieci), które prze­ka­zują za po­mocą pro­stej tre­ści ja­kąś ważną myśl – tak zwany mo­rał. Tak przy­naj­mniej było kiedyś.
Kie­dyś bajki wy­cho­wy­wały i prze­ka­zy­wały wzorce oso­bo­wo­ściowe, wzorce za­cho­wań. Bajki uczyły wraż­li­wo­ści. Były wzru­sza­jące i piękne. Pra­wie każda dziew­czynka w przed­szkolu ma­rzyła o tym, żeby być księż­niczką, żeby miesz­kać w pięk­nym pa­łacu jak baj­kowe bo­ha­terki. Każda z tych księż­ni­czek była nie tylko piękna ze­wnętrz­nie, ale rów­nież szla­chetna, do­bra i sprawiedliwa.

Chłopcy chcieli być wa­lecz­nymi ry­ce­rzami i musz­kie­te­rami. Za­pro­wa­dzać na świe­cie spra­wie­dli­wość i wal­czyć w obro­nie innych.

Czar­no­księż­nicy, cza­row­nice i wszyst­kie moce ma­giczne były w ta­kich baj­kach tym, czego na­le­żało się bać i wy­strze­gać. Były one prze­ciw­wagą dla do­bra. To wła­śnie z nimi wal­czyli ry­ce­rze, wo­jow­nicy i księż­niczki. To wła­śnie one sta­no­wiły nie­bez­pie­czeń­stwo dla spo­koju i spra­wie­dli­wo­ści. Dziś są głów­nymi bo­ha­ter­kami i idol­kami dzieci. Nie bez przy­czyny w baj­kach to­czy się zwy­kle walka do­bra ze złem. Na końcu za­wsze zwy­cięża do­bro. Przy­naj­mniej kie­dyś tak wła­śnie było.

Obec­nie ta­kie my­śle­nie o baj­kach to prze­ży­tek. Bajka ma się po­do­bać i to wy­star­czy. Jest pro­duk­tem mar­ke­tin­go­wym, który ma zy­skać po­pu­lar­ność i do­brze się sprze­dać. We współ­cze­snych baj­kach gra­nica do­bra i zła zo­stała zu­peł­nie za­tarta. Bajki ma­in­stre­amowe, te naj­bar­dziej me­dialne i naj­po­pu­lar­niej­sze nie prze­ka­zują żad­nych pod­nio­słych idei, ani żad­nych szla­chet­nych war­to­ści. Prze­cież to ta­kie nie­ży­ciowe i ta­kie nie­po­trzebne. Współ­cze­sne bajki zdo­by­wają swoją glo­balną po­pu­lar­ność tylko i wy­łącz­nie dzięki świet­nemu mar­ke­tin­gowi i re­kla­mom, a nie z po­wodu cie­ka­wej fa­buły czy war­to­ścio­wej treści.

Bajki za­wsze były i pew­nie za­wsze będą bar­dzo ważne dla zdro­wego i pra­wi­dło­wego roz­woju dzieci. To wła­śnie one uczą wraż­li­wo­ści i wy­kształ­cają po­czu­cie piękna. Bo­ha­te­ro­wie baj­kowi to dla dzieci praw­dziwi mo­dele spo­sobu by­cia i ży­cia w ogóle. Dzieci ich ob­ser­wują, po­dzi­wiają i sta­rają się na­śla­do­wać, czę­sto w spo­sób nie­uświa­do­miony. Skoro jed­nak bajki uczą dzieci wraż­li­wo­ści i wy­kształ­cają wzo­rzec piękna, to po­myślmy, jacy lu­dzie wy­ro­sną z po­ko­le­nia, któ­rego ido­lami są wam­piry, cza­ro­dzieje i wil­ko­łaki. Czy aby na pewno miej­sce Kop­ciuszka lub Rosz­punki mogą za­jąć wam­pi­rzyce z Mon­ster Hi, cza­ro­dziejki z Witch lub Harry Potter?

Jesz­cze kilka lat temu dziew­czynki w wieku szkol­nym, po­cząt­ku­jące na­sto­latki uwiel­biały ser­duszka, kwiatki, mo­tyle – wszystko co ró­żowe i „słod­kie”. Obec­nie stan­dardy piękna bar­dzo się zmie­niły (gów­nie za przy­czyną no­wych tren­dów wpro­wa­dzo­nych w baj­kach). Ser­duszka i kwiatki nie są już ani tro­chę „cool”. Le­piej wy­glą­dają tru­pie czaszki i pisz­czele na czar­nym tle, wam­pi­rzyce z fio­le­to­wymi wło­sami i czarno-biała szachownica.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

11,20 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

św. Jan Bosko

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Nowe, przeredagowane wydanie książki "Spełniony sen" w twardej oprawie.

21,80 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

11,20 zł

Na książeczkę tę składają się małe opowieści oraz kilka refleksji. Jest to coś w rodzaju...

11,80 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

opowiadania dla ducha

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Na książeczkę tę składają się małe opowieści oraz kilka refleksji. Jest to coś w rodzaju...

11,80 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

11,80 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

11,20 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

11,80 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Projekt powstały w Roku Miłosierdzia. Motywem przewodnim jest Psalm 145, 9. Pan jest...

59,00 zł

Ciemna dolina - koszulka damska. Koszulka inspirowana fragmentem Psalmu 23. Trudno szukać...

55 zł

Nasz fartuch to absolutny "must have" w kuchni każdej porządnej i nieporządnej pani domu...

65,00 zł

Żywienie zbiorowe - koszulka damska. Projekt inspirowany motywem biblijnym mówiącym o...

55 zł

Skarpety kościołowe to idealna propozycja dla eleganckich Panów uczęszczających na...

15,00 zł

Koło rybackie to projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

55 zł