10/2013
ks. Zbi­gniew Kapłański

Od drugiej strony

Dodano: 14 czerwiec 2013 r.

Gdy mó­wimy „praca nad sobą”, naj­czę­ściej my­ślimy o walce z po­ku­sami, o sprze­ci­wia­niu się grze­chowi, o zma­ga­niu się ze złymi skłon­no­ściami i sła­bo­ściami. Ale można na ten te­mat spoj­rzeć „od dru­giej strony”, tej po­zy­tyw­nej, by nie wpa­try­wać się w grzech, tylko od­wra­cać od niego uwagę, by nie bać się po­kusy, tylko „ro­bić swoje”, ma­jąc przy­go­to­waną wcze­śniej pro­ce­durę zwyciężania.

Bie­gnę ku wy­zna­czo­nej mecie

Pi­sał św. Pa­weł: „Bra­cia, ja nie są­dzę o so­bie sa­mym, że już zdo­by­łem, ale to jedno [czy­nię]: za­po­mi­na­jąc o tym, co za mną, a wy­tę­ża­jąc siły ku temu, co przede mną, pę­dzę ku wy­zna­czo­nej me­cie, ku na­gro­dzie, do ja­kiej Bóg wzywa w górę w Chry­stu­sie Jezusie”.

Skre­ślić to, co za mną

Grzech można by na­zwać wy­graną sza­tana, ale to jedna prze­grana – nie klę­ska. Wzo­ru­jąc się na do­wód­cach w woj­sku, warto prze­ana­li­zo­wać wszyst­kie wa­runki wyj­ściowe, oko­licz­no­ści, warto za­dać py­ta­nie, na czym po­le­gała siła wroga, ale prze­cież nikt nie bę­dzie wie­szał na ścia­nach ob­ra­zów upa­mięt­nia­ją­cych po­rażkę… Po pro­stu: nie chcę dać oka­zji do ko­lej­nej prze­gra­nej, ale też nie będę roz­pa­mię­ty­wał swo­ich błę­dów, nie będę wy­no­sił pod­stę­pów wroga.

W ży­ciu du­cho­wym jest po­dob­nie: mu­szę stać się „mą­drzej­szy o grzech”, nie wcho­dzić w sy­tu­acje, które są po­dobne do oko­licz­no­ści, w któ­rych zo­sta­łem po­ko­nany, na­bie­rać sił przez róż­no­rodne ćwi­cze­nia, umieć iść do przodu nie­za­leż­nie od prze­biegu wydarzeń.

Może kilka przy­kła­dów z ży­cia kon­kret­nych osób:

Zna­jomi (te­raz mał­żeń­stwo, wtedy jesz­cze na­rze­czeni) tro­chę nie­przy­go­to­wani do roz­woju wy­da­rzeń, zo­stali za­sko­czeni siłą po­żą­da­nia, jaka na­gle się mię­dzy nimi wy­two­rzyła. Niby nic się nie stało, a jed­nak byli za­wsty­dzeni, bo oboje mieli pew­ność, że sy­tu­acja wy­mknęła się spod kon­troli. Po­sta­no­wili od­waż­nie po­roz­ma­wiać o tych chwi­lach. Roz­mowa, po­prze­dzona mo­dli­twą, za­koń­czyła się pro­stym wnio­skiem: nie za bar­dzo je­ste­śmy pewni swo­jej siły, a więc po­sta­na­wiamy, że do ślubu ni­gdy sami nie bę­dziemy w pu­stym miesz­ka­niu, a je­śli sie­dzimy ra­zem w po­koju, to mamy drzwi od tego po­koju sze­roko otwarte… Czy to tchó­rzo­stwo? Oni z uśmie­chem mó­wili: „Tak, bo­imy się tego, że nas do sie­bie tak mocno cią­gnie, choć z dru­giej strony nam się to bar­dzo po­doba”. Sku­tek: do dzi­siaj cie­szą się, że za­cho­wali czy­stość do ślubu.

Pe­wien uczeń li­ceum sys­te­ma­tycz­nie tre­nu­jący biegi krót­kie za­uwa­żył, jak go po­woli, ale co­raz moc­niej wcią­gają różne gry… Jak wcho­dził na ko­lejny po­ziom, od razu my­ślał o na­stęp­nym, kiedy roz­ma­wiał z in­nymi gra­czami, co­raz bar­dziej chciał być lep­szy od nich. A czasu miał co­raz mniej, na lek­cje już nie za­wsze star­czało, a uko­chane tre­ningi za­czy­nały się dłu­żyć… Gdy to do­strzegł, po­sta­no­wił dzia­łać. Na­tych­miast za­sto­so­wał to, co znał z tre­nin­gów, co czę­sto po­wta­rzał jego mistrz – tre­ner: „Nie­wiele zwy­cię­żysz zry­wami, ułóż so­bie plan ty­go­dnia: dzi­siaj tro­chę, ju­tro nieco wię­cej i tak sys­te­ma­tycz­nie doj­dziesz do wy­zna­czo­nego przez sie­bie celu”. Jak to sam okre­ślił, zor­ga­ni­zo­wał pod­stęp wo­bec sie­bie: po­woli, ale twardo co­dzien­nie co­raz kró­cej sie­dział przy kom­pu­te­rze, a ten czas wy­ko­rzy­sty­wał na to, co lubi albo co przy­nosi wy­mierny efekt. W ten spo­sób wię­cej ćwi­czył z cię­żar­kami, dzięki temu przy­go­to­wał kilka re­fe­ra­tów, które na pewno po­pra­wiły jego opi­nie u na­uczy­cieli. I zwy­cię­żył. Można było raz uciąć, ra­dy­kal­nie, ale wy­brał taką me­todę, która dla niego była lepsza.

Pewna piękna dziew­czyna po­ła­mała się na nar­tach. Nie prze­wi­działa, że na stoku pod gładką po­wierzch­nią śniegu nie jest równo. Po­tem skła­da­nie nogi, nie­udana próba chi­rur­gów i jesz­cze raz trzeba ła­mać… Po osta­tecz­nym zdję­ciu gipsu noga była o po­łowę chud­sza od dru­giej. Umac­niana przez wspa­niałą przy­ja­ciółkę za­częła ćwi­czyć, umó­wiły się, że nie będą nie­cier­pli­wie pa­trzeć na efekty, po prostu ćwi­czyły wspól­nie, cie­sząc się, że mogą być ra­zem. Noga po­woli wra­cała to po­przed­niego stanu, ale dla nich ważne było, że wspól­nie spę­dzają czas. To od­wró­ce­nie uwagi po­mo­gło nie sku­piać się na po­wol­nej po­prawę. Co­raz bar­dziej za­przy­jaź­nione ćwi­czą chyba na­dal, już nie dla wy­glądu, ale dla siebie.

Na każdą sy­tu­ację jest wła­ściwa dla niej metoda.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

11,20 zł

św. Jan Bosko

Nowe, przeredagowane wydanie książki "Spełniony sen" w twardej oprawie.

21,80 zł

Słówka na dobranoc są tradycją wybitnie salezjańską. Ostatnio przełożony generalny...

13,20 zł

Otoczony gromadą chłopców któregoś dnia ksiądz Bosko zapytał jednego z nich: "Co jest...

12,60 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Biografia św. Jana Bosko, ukazująca postać wielkiego wychowawcy i pedagoga jako...

10,88 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

książka

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Na książeczkę tę składają się małe opowieści oraz kilka refleksji. Jest to coś w rodzaju...

11,80 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

opowiadania dla ducha

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

24,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

11,80 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Książeczka ta zawiera małę historyjki i klka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej....

11,20 zł

Książeczka opowiada dzieciom o Bogu. Razem z krótkimi historyjkami jest w niej zawarte...

8,40 zł

Opowieści Bruno Ferrero w serii ilustrowanych książek skłaniających do refleksji. Jest to...

11,80 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Koło rybackie to projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

55 zł

Koło rybackie - torba. Projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

25 zł

Pochwalony - torba. Szara, elegancka, duża i pakowna torba. Kolejny produkt z serii...

39,00

Projekt powstały w Roku Miłosierdzia. Motywem przewodnim jest Psalm 145, 9. Pan jest...

59,00 zł

Czapka "Pochwalony!" w kultowym kroju - truckerka. Siateczka zapewnia doskonałą...

39 zł

Koszulka inspirowana uzdrowieniem niewidomych pod Jerychem. Jezus dotknął ich oczu, a...

59,00 zł