10/2013
ks. Zbi­gniew Kapłański

Od drugiej strony

Dodano: 14 czerwiec 2013 r.

Gdy mó­wimy „praca nad sobą”, naj­czę­ściej my­ślimy o walce z po­ku­sami, o sprze­ci­wia­niu się grze­chowi, o zma­ga­niu się ze złymi skłon­no­ściami i sła­bo­ściami. Ale można na ten te­mat spoj­rzeć „od dru­giej strony”, tej po­zy­tyw­nej, by nie wpa­try­wać się w grzech, tylko od­wra­cać od niego uwagę, by nie bać się po­kusy, tylko „ro­bić swoje”, ma­jąc przy­go­to­waną wcze­śniej pro­ce­durę zwyciężania.

Bie­gnę ku wy­zna­czo­nej mecie

Pi­sał św. Pa­weł: „Bra­cia, ja nie są­dzę o so­bie sa­mym, że już zdo­by­łem, ale to jedno [czy­nię]: za­po­mi­na­jąc o tym, co za mną, a wy­tę­ża­jąc siły ku temu, co przede mną, pę­dzę ku wy­zna­czo­nej me­cie, ku na­gro­dzie, do ja­kiej Bóg wzywa w górę w Chry­stu­sie Jezusie”.

Skre­ślić to, co za mną

Grzech można by na­zwać wy­graną sza­tana, ale to jedna prze­grana – nie klę­ska. Wzo­ru­jąc się na do­wód­cach w woj­sku, warto prze­ana­li­zo­wać wszyst­kie wa­runki wyj­ściowe, oko­licz­no­ści, warto za­dać py­ta­nie, na czym po­le­gała siła wroga, ale prze­cież nikt nie bę­dzie wie­szał na ścia­nach ob­ra­zów upa­mięt­nia­ją­cych po­rażkę… Po pro­stu: nie chcę dać oka­zji do ko­lej­nej prze­gra­nej, ale też nie będę roz­pa­mię­ty­wał swo­ich błę­dów, nie będę wy­no­sił pod­stę­pów wroga.

W ży­ciu du­cho­wym jest po­dob­nie: mu­szę stać się „mą­drzej­szy o grzech”, nie wcho­dzić w sy­tu­acje, które są po­dobne do oko­licz­no­ści, w któ­rych zo­sta­łem po­ko­nany, na­bie­rać sił przez róż­no­rodne ćwi­cze­nia, umieć iść do przodu nie­za­leż­nie od prze­biegu wydarzeń.

Może kilka przy­kła­dów z ży­cia kon­kret­nych osób:

Zna­jomi (te­raz mał­żeń­stwo, wtedy jesz­cze na­rze­czeni) tro­chę nie­przy­go­to­wani do roz­woju wy­da­rzeń, zo­stali za­sko­czeni siłą po­żą­da­nia, jaka na­gle się mię­dzy nimi wy­two­rzyła. Niby nic się nie stało, a jed­nak byli za­wsty­dzeni, bo oboje mieli pew­ność, że sy­tu­acja wy­mknęła się spod kon­troli. Po­sta­no­wili od­waż­nie po­roz­ma­wiać o tych chwi­lach. Roz­mowa, po­prze­dzona mo­dli­twą, za­koń­czyła się pro­stym wnio­skiem: nie za bar­dzo je­ste­śmy pewni swo­jej siły, a więc po­sta­na­wiamy, że do ślubu ni­gdy sami nie bę­dziemy w pu­stym miesz­ka­niu, a je­śli sie­dzimy ra­zem w po­koju, to mamy drzwi od tego po­koju sze­roko otwarte… Czy to tchó­rzo­stwo? Oni z uśmie­chem mó­wili: „Tak, bo­imy się tego, że nas do sie­bie tak mocno cią­gnie, choć z dru­giej strony nam się to bar­dzo po­doba”. Sku­tek: do dzi­siaj cie­szą się, że za­cho­wali czy­stość do ślubu.

Pe­wien uczeń li­ceum sys­te­ma­tycz­nie tre­nu­jący biegi krót­kie za­uwa­żył, jak go po­woli, ale co­raz moc­niej wcią­gają różne gry… Jak wcho­dził na ko­lejny po­ziom, od razu my­ślał o na­stęp­nym, kiedy roz­ma­wiał z in­nymi gra­czami, co­raz bar­dziej chciał być lep­szy od nich. A czasu miał co­raz mniej, na lek­cje już nie za­wsze star­czało, a uko­chane tre­ningi za­czy­nały się dłu­żyć… Gdy to do­strzegł, po­sta­no­wił dzia­łać. Na­tych­miast za­sto­so­wał to, co znał z tre­nin­gów, co czę­sto po­wta­rzał jego mistrz – tre­ner: „Nie­wiele zwy­cię­żysz zry­wami, ułóż so­bie plan ty­go­dnia: dzi­siaj tro­chę, ju­tro nieco wię­cej i tak sys­te­ma­tycz­nie doj­dziesz do wy­zna­czo­nego przez sie­bie celu”. Jak to sam okre­ślił, zor­ga­ni­zo­wał pod­stęp wo­bec sie­bie: po­woli, ale twardo co­dzien­nie co­raz kró­cej sie­dział przy kom­pu­te­rze, a ten czas wy­ko­rzy­sty­wał na to, co lubi albo co przy­nosi wy­mierny efekt. W ten spo­sób wię­cej ćwi­czył z cię­żar­kami, dzięki temu przy­go­to­wał kilka re­fe­ra­tów, które na pewno po­pra­wiły jego opi­nie u na­uczy­cieli. I zwy­cię­żył. Można było raz uciąć, ra­dy­kal­nie, ale wy­brał taką me­todę, która dla niego była lepsza.

Pewna piękna dziew­czyna po­ła­mała się na nar­tach. Nie prze­wi­działa, że na stoku pod gładką po­wierzch­nią śniegu nie jest równo. Po­tem skła­da­nie nogi, nie­udana próba chi­rur­gów i jesz­cze raz trzeba ła­mać… Po osta­tecz­nym zdję­ciu gipsu noga była o po­łowę chud­sza od dru­giej. Umac­niana przez wspa­niałą przy­ja­ciółkę za­częła ćwi­czyć, umó­wiły się, że nie będą nie­cier­pli­wie pa­trzeć na efekty, po prostu ćwi­czyły wspól­nie, cie­sząc się, że mogą być ra­zem. Noga po­woli wra­cała to po­przed­niego stanu, ale dla nich ważne było, że wspól­nie spę­dzają czas. To od­wró­ce­nie uwagi po­mo­gło nie sku­piać się na po­wol­nej po­prawę. Co­raz bar­dziej za­przy­jaź­nione ćwi­czą chyba na­dal, już nie dla wy­glądu, ale dla siebie.

Na każdą sy­tu­ację jest wła­ściwa dla niej metoda.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

11,20 zł

św. Jan Bosko

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Otoczony gromadą chłopców któregoś dnia ksiądz Bosko zapytał jednego z nich: "Co jest...

12,60 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Słówka na dobranoc są tradycją wybitnie salezjańską. Ostatnio przełożony generalny...

13,20 zł

książka

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

Pouczająca i inspirująca antologia. William J. Bennett zebrał setki historii, które...

45,00 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

11,80 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

opowiadania dla ducha

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

11,80 zł

Na książeczkę tę składają się małe opowieści oraz kilka refleksji. Jest to coś w rodzaju...

11,80 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Opowieści Bruno Ferrero w serii ilustrowanych książek skłaniających do refleksji. Jest to...

11,80 zł

Książeczka ta zawiera małę historyjki i klka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej....

11,20 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Żywienie zbiorowe - koszulka damska. Projekt inspirowany motywem biblijnym mówiącym o...

55 zł

Elegancka saszetka na denary, talenty, srebrniki i kosztowności. Idealna do noszenia na...

49,00 zł

Nasz fartuch to absolutny "must have" w kuchni każdej porządnej i nieporządnej pani domu...

65,00 zł

Pochwalony - torba. Szara, elegancka, duża i pakowna torba. Kolejny produkt z serii...

39,00

Czapka "Pochwalony!" w kultowym kroju - truckerka. Siateczka zapewnia doskonałą...

39 zł

Ciemna dolina - koszulka damska. Koszulka inspirowana fragmentem Psalmu 23. Trudno szukać...

55 zł