10/2013
ks. Zbi­gniew Kapłański

Od drugiej strony

Dodano: 14 czerwiec 2013 r.

Gdy mó­wimy „praca nad sobą”, naj­czę­ściej my­ślimy o walce z po­ku­sami, o sprze­ci­wia­niu się grze­chowi, o zma­ga­niu się ze złymi skłon­no­ściami i sła­bo­ściami. Ale można na ten te­mat spoj­rzeć „od dru­giej strony”, tej po­zy­tyw­nej, by nie wpa­try­wać się w grzech, tylko od­wra­cać od niego uwagę, by nie bać się po­kusy, tylko „ro­bić swoje”, ma­jąc przy­go­to­waną wcze­śniej pro­ce­durę zwyciężania.

Bie­gnę ku wy­zna­czo­nej mecie

Pi­sał św. Pa­weł: „Bra­cia, ja nie są­dzę o so­bie sa­mym, że już zdo­by­łem, ale to jedno [czy­nię]: za­po­mi­na­jąc o tym, co za mną, a wy­tę­ża­jąc siły ku temu, co przede mną, pę­dzę ku wy­zna­czo­nej me­cie, ku na­gro­dzie, do ja­kiej Bóg wzywa w górę w Chry­stu­sie Jezusie”.

Skre­ślić to, co za mną

Grzech można by na­zwać wy­graną sza­tana, ale to jedna prze­grana – nie klę­ska. Wzo­ru­jąc się na do­wód­cach w woj­sku, warto prze­ana­li­zo­wać wszyst­kie wa­runki wyj­ściowe, oko­licz­no­ści, warto za­dać py­ta­nie, na czym po­le­gała siła wroga, ale prze­cież nikt nie bę­dzie wie­szał na ścia­nach ob­ra­zów upa­mięt­nia­ją­cych po­rażkę… Po pro­stu: nie chcę dać oka­zji do ko­lej­nej prze­gra­nej, ale też nie będę roz­pa­mię­ty­wał swo­ich błę­dów, nie będę wy­no­sił pod­stę­pów wroga.

W ży­ciu du­cho­wym jest po­dob­nie: mu­szę stać się „mą­drzej­szy o grzech”, nie wcho­dzić w sy­tu­acje, które są po­dobne do oko­licz­no­ści, w któ­rych zo­sta­łem po­ko­nany, na­bie­rać sił przez róż­no­rodne ćwi­cze­nia, umieć iść do przodu nie­za­leż­nie od prze­biegu wydarzeń.

Może kilka przy­kła­dów z ży­cia kon­kret­nych osób:

Zna­jomi (te­raz mał­żeń­stwo, wtedy jesz­cze na­rze­czeni) tro­chę nie­przy­go­to­wani do roz­woju wy­da­rzeń, zo­stali za­sko­czeni siłą po­żą­da­nia, jaka na­gle się mię­dzy nimi wy­two­rzyła. Niby nic się nie stało, a jed­nak byli za­wsty­dzeni, bo oboje mieli pew­ność, że sy­tu­acja wy­mknęła się spod kon­troli. Po­sta­no­wili od­waż­nie po­roz­ma­wiać o tych chwi­lach. Roz­mowa, po­prze­dzona mo­dli­twą, za­koń­czyła się pro­stym wnio­skiem: nie za bar­dzo je­ste­śmy pewni swo­jej siły, a więc po­sta­na­wiamy, że do ślubu ni­gdy sami nie bę­dziemy w pu­stym miesz­ka­niu, a je­śli sie­dzimy ra­zem w po­koju, to mamy drzwi od tego po­koju sze­roko otwarte… Czy to tchó­rzo­stwo? Oni z uśmie­chem mó­wili: „Tak, bo­imy się tego, że nas do sie­bie tak mocno cią­gnie, choć z dru­giej strony nam się to bar­dzo po­doba”. Sku­tek: do dzi­siaj cie­szą się, że za­cho­wali czy­stość do ślubu.

Pe­wien uczeń li­ceum sys­te­ma­tycz­nie tre­nu­jący biegi krót­kie za­uwa­żył, jak go po­woli, ale co­raz moc­niej wcią­gają różne gry… Jak wcho­dził na ko­lejny po­ziom, od razu my­ślał o na­stęp­nym, kiedy roz­ma­wiał z in­nymi gra­czami, co­raz bar­dziej chciał być lep­szy od nich. A czasu miał co­raz mniej, na lek­cje już nie za­wsze star­czało, a uko­chane tre­ningi za­czy­nały się dłu­żyć… Gdy to do­strzegł, po­sta­no­wił dzia­łać. Na­tych­miast za­sto­so­wał to, co znał z tre­nin­gów, co czę­sto po­wta­rzał jego mistrz – tre­ner: „Nie­wiele zwy­cię­żysz zry­wami, ułóż so­bie plan ty­go­dnia: dzi­siaj tro­chę, ju­tro nieco wię­cej i tak sys­te­ma­tycz­nie doj­dziesz do wy­zna­czo­nego przez sie­bie celu”. Jak to sam okre­ślił, zor­ga­ni­zo­wał pod­stęp wo­bec sie­bie: po­woli, ale twardo co­dzien­nie co­raz kró­cej sie­dział przy kom­pu­te­rze, a ten czas wy­ko­rzy­sty­wał na to, co lubi albo co przy­nosi wy­mierny efekt. W ten spo­sób wię­cej ćwi­czył z cię­żar­kami, dzięki temu przy­go­to­wał kilka re­fe­ra­tów, które na pewno po­pra­wiły jego opi­nie u na­uczy­cieli. I zwy­cię­żył. Można było raz uciąć, ra­dy­kal­nie, ale wy­brał taką me­todę, która dla niego była lepsza.

Pewna piękna dziew­czyna po­ła­mała się na nar­tach. Nie prze­wi­działa, że na stoku pod gładką po­wierzch­nią śniegu nie jest równo. Po­tem skła­da­nie nogi, nie­udana próba chi­rur­gów i jesz­cze raz trzeba ła­mać… Po osta­tecz­nym zdję­ciu gipsu noga była o po­łowę chud­sza od dru­giej. Umac­niana przez wspa­niałą przy­ja­ciółkę za­częła ćwi­czyć, umó­wiły się, że nie będą nie­cier­pli­wie pa­trzeć na efekty, po prostu ćwi­czyły wspól­nie, cie­sząc się, że mogą być ra­zem. Noga po­woli wra­cała to po­przed­niego stanu, ale dla nich ważne było, że wspól­nie spę­dzają czas. To od­wró­ce­nie uwagi po­mo­gło nie sku­piać się na po­wol­nej po­prawę. Co­raz bar­dziej za­przy­jaź­nione ćwi­czą chyba na­dal, już nie dla wy­glądu, ale dla siebie.

Na każdą sy­tu­ację jest wła­ściwa dla niej metoda.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

11,80 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

św. Jan Bosko

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Otoczony gromadą chłopców któregoś dnia ksiądz Bosko zapytał jednego z nich: "Co jest...

12,60 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Nowe, przeredagowane wydanie książki "Spełniony sen" w twardej oprawie.

21,80 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

książka

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

11,80 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Pouczająca i inspirująca antologia. William J. Bennett zebrał setki historii, które...

45,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

11,80 zł

opowiadania dla ducha

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

11,80 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

11,80 zł

Książeczka opowiada dzieciom o Bogu. Razem z krótkimi historyjkami jest w niej zawarte...

8,40 zł

Opowieści Bruno Ferrero w serii ilustrowanych książek skłaniających do refleksji. Jest to...

11,80 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

24,00 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Koło rybackie to projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

55 zł

Skarpety kościołowe to idealna propozycja dla eleganckich Panów uczęszczających na...

15,00 zł

Koło rybackie - torba. Projekt inspirowany słowami Ewangelii wg. św. Mateusza. Chrystus...

25 zł

Mojżesz koszulka męska. Projekt inspirowany fragmentem Księgi Wyjścia. "Mojżesz wyciągnął...

55 zł

Projekt powstały w Roku Miłosierdzia. Motywem przewodnim jest Psalm 145, 9. Pan jest...

59,00 zł

Nasz fartuch to absolutny "must have" w kuchni każdej porządnej i nieporządnej pani domu...

65,00 zł