24/2014
Mag­da­lena Urlich

Wdzięczny temat

Dodano: 16 styczeń 2015 r.

To ta­kie ważne w by­ciu we dwoje, ale też z sa­mym sobą, z Bo­giem, z in­nymi. Umieć dziękować.

Na czym po­lega pro­blem z dzię­ko­wa­niem? Po pierw­sze, nie wi­dzimy tego, za co mo­żemy być wdzięczni. Po dru­gie, nie do końca wiemy, jak to wyrazić.

Za wszystko

Za wszystko mo­żemy być wdzięczni – i w tym wy­padku wszystko to nie nic! Że tego nie do­strze­gamy (albo bar­dzo rzadko), to sprawa na­szego przy­zwy­cza­je­nia. Wy­daje się nam oczy­wi­ste, że to wszystko mamy. Ale gdy chwilę się nad tym za­sta­no­wić, zo­ba­czymy, ile do­sta­jemy – i to nie­za­słu­że­nie. Nie­za­słu­że­nie – nie dla­tego, że nie je­ste­śmy warci tego do­bra, ale dla­tego, że sami nie by­li­by­śmy w sta­nie so­bie go wy­pra­co­wać. Przyj­rzyjmy się tylko po­bież­nie, ile dał nam Bóg: na­sze ży­cie, ciało (po­myśl o tym, co naj­bar­dziej w so­bie lu­bisz), ce­chy cha­rak­teru, ro­dzinę w któ­rej do­ra­stamy... Ro­dzice dbają o nas naj­le­piej jak po­tra­fią. Dzięki nim mo­żemy sie roz­wi­jać, bo tro­ska o na­sze pod­sta­wowe po­trzeby spo­czywa na nich. Wiele za­wdzię­czamy so­bie – to, że roz­wi­jamy do­bro, które w nas jest, pra­cu­jemy nad tym, co trudne. Że je­ste­śmy otwarci na głos Boga i na in­nych lu­dzi. Że po­dej­mu­jemy swoją co­dzienną od­po­wie­dzial­ność, w szkole, w domu, w re­la­cjach. I wresz­cie ta druga osoba – bo jest, bo wspól­nie wzra­stamy, da­jemy so­bie na­wza­jem ra­dość, ak­cep­ta­cję. Tak wiele się ra­zem uczymy! Nie mó­wiąc już o tych kon­kret­nych, ma­łych rze­czach, przez które po­ka­zuje, że mu/jej na na­szej re­la­cji zależy.

Po­wiedzmy szcze­rze – mamy za co dzię­ko­wać. Warto to wy­ra­zić, tylko... jak?

Bez ma­ni­pu­la­cji

Dziew­czyny, które są w re­la­cji już ja­kiś czas i czy­tały ja­kie­kol­wiek po­rady na te­mat bu­do­wa­nia związku, na pewno nie raz spo­tkały się z radą: chwal go! Czy chwa­le­nie jest tym sa­mym, co wy­ra­ża­nie wdzięcz­no­ści? Nie do końca. Czę­sto chwa­limy po to, żeby „na­gro­dzić” i wzmoc­nić za­cho­wa­nie, które nam się po­do­bało. Może to być formą ma­ni­pu­la­cji, je­śli chcemy w ten spo­sób wpły­nąć na po­stę­po­wa­nie dru­giej osoby. Czyli nasz cel to spra­wić, by w przy­szło­ści po­wtó­rzyły się za­cho­wa­nia, które nam odpowiadają.

Po co wy­ra­żamy wdzięcz­ność? To po pro­stu in­for­ma­cja zwrotna, co dla nas zna­czył czyjś czyn czy słowo. Ale in­for­ma­cja wy­pły­wa­jąca z nas na za­sa­dzie dzie­le­nia się ra­do­ścią i do­brem. Nie ma tam ukry­tego celu ani in­ten­cji. Po­ka­zuję ci, że spra­wiasz mi ra­dość – tu i te­raz. Nie ma dla mnie zna­cze­nia, ja­kie wnio­ski wy­cią­gniesz na przy­szłość. Je­steś dla mnie osobą – zo­sta­wiam ci w tym wol­ność. Nie pró­buję swo­imi re­ak­cjami nic na to­bie wymóc.

Róż­nica mię­dzy praw­dzi­wym „dzię­kuję” a próbą ma­ni­pu­la­cji leży przede wszyst­kim w in­ten­cji. Ale i słowa mają znaczenie.

Po­wiedz to!

Jest kilka słów-wytrychów, któ­rymi mo­żemy za­mknąć każdą sprawę. „Su­per to zro­bi­łeś” – i ko­niec te­matu. To ty­powa po­chwała. Chwa­limy z po­zy­cji wyż­szej niż osoba, do któ­rej mó­wimy. I tak na­prawdę to nic nie mówi o na­szej wdzięcz­no­ści. Warto spró­bo­wać ina­czej: od­no­sząc się do kon­kret­nej sy­tu­acji i za­cho­wa­nia, na­zy­wa­jąc uczu­cia, które to w nas wy­wo­łało, i za­spo­ko­jone po­trzeby. Np.: „Kiedy po­ma­ga­łeś mi w tym za­da­niu i wszystko mi tłu­ma­czy­łeś, czu­łam ra­dość, bo prze­ko­na­łam się, że mogę na cie­bie li­czyć” (po­trzeba wspar­cia, współ­pracy). Ważne jest, aby wy­mie­nić i na­zwać, za co je­ste­śmy wdzięczni. Do­strze­że­nie kon­kret­nego ge­stu zna­czy wiele wię­cej, niż ogólne „su­per”. Przej­ście do uczuć i po­trzeb daje szansę, by le­piej się po­znać. Od­kry­wamy nasz świat i to, co dla nas ważne.

Za ile rze­czy mo­żemy być wdzięczni? Po­wiedzmy to!

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

Polecamy

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

św. Jan Bosko

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Biografia św. Jana Bosko, ukazująca postać wielkiego wychowawcy i pedagoga jako...

10,88 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,90 zł

książka

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

opowiadania dla ducha

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Nikodem - ciuchy dla wiary

Elegancka saszetka na denary, talenty, srebrniki i kosztowności. Idealna do noszenia na...

49,00 zł

Nasz fartuch to absolutny "must have" w kuchni każdej porządnej i nieporządnej pani domu...

65,00 zł

Koszulka inspirowana uzdrowieniem niewidomych pod Jerychem. Jezus dotknął ich oczu, a...

59,00 zł

Mojżesz koszulka męska. Projekt inspirowany fragmentem Księgi Wyjścia. "Mojżesz wyciągnął...

55 zł

Czapka "Pochwalony!" w kultowym kroju - truckerka. Siateczka zapewnia doskonałą...

39 zł

Żywienie zbiorowe - koszulka damska. Projekt inspirowany motywem biblijnym mówiącym o...

55 zł