5/2012

Wolontariusze z czerwonymi nosami

Dodano: 17 grudzień 2012 r.

O śmie­cho­te­ra­pii opo­wiada Elż­bieta Baran-Cebula, psy­cho­log, pełno­moc­nik i te­ra­peuta Fun­da­cji „Dr Clown” w Krakowie.

Fun­da­cja „Dr Clown” po­wstała po to, żeby...

Żeby nieść ra­dość dzie­ciom prze­by­wa­ją­cym w szpi­ta­lach i pla­ców­kach spe­cjal­nych. Wo­lon­ta­riu­sze w ko­lo­ro­wych stro­jach od­wie­dzają dzieci i mło­dzież, by w ta­kich chwi­lach po­ka­zać im, że uśmiech wy­star­cza, by świat stał się bar­dziej przy­ja­zny i zmniej­szyć ból.

Cza­sem za­kła­dam czer­wony nos, ponieważ...

Po­nie­waż da­wa­nie ra­do­ści dzie­ciom i ich uśmiech są naj­pięk­niej­szymi na­gro­dami za pracę w Fun­da­cji „Dr Clown”. Czer­wony nos po­zwala mi wcie­lić się w Dok­tora Ka­pe­lu­sika i pro­wa­dzić te­ra­pię śmie­chem i za­bawą. Nos to ro­dzaj ma­ski, która uła­twia ra­dze­nie so­bie z emo­cjami, któ­rych do­świad­czam na od­dzia­łach, wi­dząc chore dzieci w róż­nym sta­nie fi­zycz­nym i psy­chicz­nym. Prze­no­sze­nie dzieci w świat ma­gii spra­wia, że one za­czy­nają wie­rzyć, iż mogą wyzdrowieć.

W wa­szym ze­spole są m.in. Dr Pio­senka, Dr Śmie­szek, Dr Pa­lemka. Żeby do was do­łą­czyć trzeba...

Na­pi­sać do mnie lub za­dzwo­nić (in­for­ma­cje na stro­nie www.drclown.pl) i przyjść na wyj­ście z wo­lon­ta­riu­szami na od­dział szpi­talny jako ob­ser­wa­tor. Póź­niej nowe osoby co­raz bar­dziej włą­czają się w dzia­ła­nia pod­czas wi­zyt u dzieci. W mię­dzy­cza­sie wo­lon­ta­riusz wy­biera so­bie imię, bie­rze udział w szko­le­niach, pod­czas któ­rych uczy się pod­sta­wo­wych sztu­czek ma­gicz­nych i krę­ce­nia zwie­rzą­tek z balonów.

Naj­bar­dziej wzru­sza­ją­cym spo­tka­niem z cho­rym dziec­kiem było dla mnie...

Spo­tka­nie z 14– lub15-letnim chłop­cem z po­ra­że­niem mó­zgo­wym, który nie re­ago­wał na bodźce ze­wnętrzne. Jego mama uśmiech­nęła się i po­wie­działa, żeby­śmy szli do in­nych dzieci. Wtedy po­de­szły­śmy do tego chłopca, za­czę­ły­śmy nu­cić, mó­wić do niego, a po kilku mi­nu­tach uśmiech­nął się do nas. Ten uśmiech pa­mię­tam do dziś. Po­dob­nie jak łzy mamy tego chłopca.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

św. Jan Bosko

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

książka

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

opowiadania dla ducha

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł