01/2014
Sa­bina Miodońska

Zna­jo­mość wir­tu­alna = sa­mot­ność realna

Dodano: 20 luty 2014 r.

Roz­mowa za po­mocą kla­wia­tury zwięk­sza po­czu­cie kon­troli i bez­pie­czeń­stwa. Od­kąd po­przez in­ter­net mamy wiele moż­li­wo­ści ko­mu­ni­ko­wa­nia się: Gadu-Gadu, Na­sza Klasa, Fa­ce­book czy SMS, za­nie­dbu­jemy re­la­cje rze­czy­wi­ste: oso­bi­ste i bez­po­śred­nie kon­takty oraz fi­zyczną bli­skość z tymi, któ­rych ko­chamy i któ­rzy nas kochają.

Imi­ta­cja kontaktu

Przed kom­pu­te­rem spę­dzamy co­raz wię­cej czasu, czę­sto wma­wia­jąc so­bie, że wy­star­czają nam kon­takty wir­tu­alne. To jest ro­bie­nie do­brej miny do złej gry. Znany psy­cho­log, ksiądz Ma­rek Dzie­wiecki pi­sze, że „co­raz wię­cej dzieci, mło­dzieży i do­ro­słych w na­szych cza­sach to anal­fa­beci w dzie­dzi­nie bu­do­wa­nia więzi, bli­sko­ści, za­ufa­nia, przy­jaźni. Wła­śnie dla­tego co­raz wię­cej lu­dzi skarży się obec­nie na osa­mot­nie­nie albo po­pada w uza­leż­nie­nia od al­ko­holu, nar­ko­ty­ków czy do­pa­la­czy, czyli od ta­kich sub­stan­cji, które imi­tują kon­takt z oso­bami, gdyż mo­dy­fi­kują na­sze przeżycia”.

Na cza­cie

Szybko na­uczy­li­śmy się wy­ko­rzy­sty­wać in­ter­net do roz­rywki i po­ro­zu­mie­wa­nia się. In­ter­ne­towe po­ga­wędki (cza­to­wa­nie) są o wiele ła­twiej­sze niż te pro­wa­dzone żywo. Na cza­cie każdy jest ano­ni­mowy, ujaw­nia tylko swój nick. Ni­gdy nie mo­żemy być pewni, że czło­wiek, z któ­rym roz­ma­wiamy, po dru­giej stro­nie łą­cza jest tym, za kogo się po­daje. Nie wiemy, jak roz­mówca re­aguje na na­sze słowa i czy wszystko, co mówi, jest prawdą. Two­rze­nie spo­łecz­no­ści w in­ter­ne­cie przy­cho­dzi nie­zwy­kle ła­two. Więzy od­czu­wane przez jej człon­ków są nie­kiedy znacz­nie sil­niej­sze niż w rze­czy­wi­sto­ści. Jed­nak je­dyną rze­czą, jaką do­strze­gamy w na­szych wir­tu­al­nych spo­tka­niach, jest to, że na­le­żymy do tej sa­mej grupy dys­ku­syj­nej lub pi­szemy na tym sa­mym fo­rum. Nic nie wiemy o rze­czy­wi­stych in­ten­cjach na­szego rozmówcy.

W sieci nie ma problemu

W pro­ce­sie po­ro­zu­mie­wa­nia się naj­wię­cej zna­czą ton głosu oraz mowa ciała. W kon­tak­cie wir­tu­al­nym tego nie ma. Są tylko wy­świe­tlane na mo­ni­to­rze słowa, za któ­rymi może się ukryć każdy. W sieci każdy wy­daje nam się po­dobny do nas, przez co da­rzymy go więk­szym uzna­niem. Dla­tego czę­sto ujaw­niamy przez in­ter­net dużo wię­cej in­for­ma­cji o so­bie, co rów­nież po­wo­duje, że zna­jo­mo­ści ta­kie są oce­niane jako bar­dzo bli­skie. Bu­du­jemy w swo­jej wy­obraźni po­stać ko­goś, komu można bez­gra­nicz­nie za­ufać, kto staje się wy­rocz­nią, z któ­rego zda­niem li­czymy się bar­dziej niż z po­glą­dami i opi­niami in­nych (zwłasz­cza ro­dzi­ców czy na­uczy­cieli). W in­ter­ne­cie mamy moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w kon­tak­tach oraz za­ba­wach, które nie mo­głyby się od­być w rze­czy­wi­sto­ści. Zda­rza się, że gra­nica po­mię­dzy re­al­nym ży­ciem a fik­cją staje się nie­ostra. Po­zor­nie zy­sku­jemy przy­ja­ciół, ko­goś, z kim mo­żemy roz­ma­wiać, a prak­tycz­nie uza­leż­niamy się od tego ro­dzaju wir­tu­al­nych kon­tak­tów, re­zy­gnu­jemy z po­dej­mo­wa­nia ja­kich­kol­wiek prób bu­do­wa­nia re­al­nych związ­ków w ży­ciu rzeczywistym.

Przez szybę

In­ter­net ma co­raz więk­szy wpływ na na­sze ży­cie. Jed­nak kon­takty za po­śred­nic­twem me­diów elek­tro­nicz­nych to tak, jak spo­ży­wa­nie smacz­nych po­traw przez szybę. Od sa­mego pa­trze­nia na je­dze­nie jesz­cze nikt nie za­spo­koił głodu. In­ter­net oraz inne me­dia elek­tro­niczne mogą peł­nić po­zy­tywną rolę je­dy­nie w pod­trzy­my­wa­niu więzi i tylko wtedy, gdy w da­nym mo­men­cie fi­zyczne by­cie ra­zem z ja­kie­goś po­wodu nie jest moż­liwe. Jed­nak ni­gdy kon­takt wir­tu­alny nie może za­stą­pić kon­taktu re­al­nego. In­ter­net two­rzy wol­ność wir­tu­alną – taka wol­ność na ekra­nie kom­pu­tera nie­uchron­nie pro­wa­dzi do ogra­ni­cze­nia i za­wę­że­nia wol­no­ści rzeczywistej.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

św. Jan Bosko

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

opowiadania dla ducha

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł