11. Żeby lepiej zrozumieć

Andrea Gasparino

Modlitwa serca jest zstąpieniem w głąb samego siebie, żeby spotkać Boga i pozostaniem tam, jak najdłużej, w Jego obecności, kochając Go.

Oto próba dania odpowiedzi na najważniejsze Boże przykazanie (Jezus nazywa je pierwszym i największym przykazaniem):
"Będziesz miłował Pana, Boga twojego,
z całego swego serca,
z całej duszy swojej,
ze wszystkich swych sił" (Pwt 6,5).

Są to słowa wielkiej prostoty i głębi:
"Słuchaj, Izraelu,
Pan jest naszym Bogiem,
Panem jedynym.
Będziesz miłował Pana, Boga twojego,
z całego swego serca,
z całej duszy swojej,
ze wszystkich swych sił.
Niech pozostaną w twym sercu te słowa,
które ja ci dziś nakazuję.
Wpoisz je twoim synom,
będziesz o nich mówił przebywając w domu,
w czasie podróży,
kładąc się spać i wstając ze snu.
Przywiążesz je do twojej ręki jako znak.
Niech one ci będą ozdobą
przed oczami.
Wypisz je na odrzwiach swojego domu
i na twoich bramach.
... strzeż się, byś nie zapomniał
o Panu, który cię wyprowadził
z domu niewoli".
(Pwt 6, 4-9.12).

Jest to złota strona Biblii, strona świętości, najważniejsza strona w całym Starym Testamencie. Jest 4875 wersetów Pięcioksiągu, ale wersety shem? (słuchaj) zawierają je w sobie.

Jest to strona najbardziej przemodlona w Izraelu, we wszystkich czasach, aż po dzień dzisiejszy. Strona pokryta krwią, to ona powołała męczenników, od Rabbi Aqiba po krematoryjne piece.

Fragment ten jest fundamentem judaizmu i chrześcijaństwa. Odnaleźć go można w drugiej mowie Mojżesza, zaraz po Dekalogu i wydaje się być kompendium wszystkiego. Zwróćmy jeszcze uwagę na słowa wprowadzające nas w ten fragment: "Idźcie dokładnie drogą wyznaczoną wam przez Pana, Boga waszego, byście mogli żyć, by dobrze wam się wiodło..." (Pwt 5,33).

Miłość Boga nie jest tu przedstawiana jak wybór, ale jak przykazanie. Jezus złożył uroczyste oświadczenie dotyczące tego właśnie fragmentu: "To jest największe i pierwsze przykazanie" (Mt 22,38).

Proszę nie zapominać, że przepisów Prawa żydowskiej tradycji było aż 635!

Jezus mówi także: "Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego" (Mt 22,39).

Wreszcie, następuje nadzwyczajna konkluzja Mistrza: "Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy" (Mt 22,40).

Tak więc, mamy tu całą Biblię, całe objawienie, kondensację objawienia. Ta stroniczka powinna być fundamentem naszego życia!

Miłość Boga jest absolutnym rozkazem: "Kochać ze wszystkich sił", to znaczy bez ograniczeń. Miłość bliźniego winna mieć inną miarę: kochać innych jak siebie samego. Bogu - wszystko! Bliźniemu - taką miłość jaką żywisz do samego siebie!

To najważniejsze przykazanie Izraela, przykazanie, które zawiera w sobie wszystkie inne, stało się podstawową modlitwą Izraela, aż po dzień dzisiejszy. Jest wyznaniem wiary i wyznaniem miłości.

Możliwe, że oznacza: naucz się kochać Boga prosząc Go pokornie o to, trzy razy dziennie...

I oto odpowiedź na przywołane słowa: chcesz nauczyć się kochać Boga ze wszystkich swych sił? Rozwiąż ten problem na modlitwie, a na pewno ci się uda, proś o to nawet trzy razy dziennie.

Trzy razy? Biblia mówi: "Niech pozostaną w twym sercu"; niech przykazanie miłości pulsuje w tobie jak bicie twojego serca, które przecież wcale się nie zatrzymuje...

"Wpoisz je twoim synom", w domu i poza domem, tak w dzień jak i w nocy.

"Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami": w każdym działaniu i w każdym zamyśle powinieneś kochać Boga ze wszystkich swych sił.

Wypisz je na odrzwiach swojego domu, żeby nigdy o nich nie zapomnieć.

Ale jak to jest możliwe, aby zawsze być wiernym przykazaniu miłości. Czyniąc z niego swoją modlitwę, zamieniając w modlitwę...

Jeśli Jezus uroczyście oświadcza, iż jest to największe przykazanie, to nie możemy zlekceważyć potrzeby modlitwy serca: musimy się postarać, aby stała się ona osnową naszego istnienia.

Jest takie amerykańskie przysłowie: "Love works if you work at it" - miłość coś zrobi, jeśli ty najpierw dla niej coś zrobisz.
Miłość zaistnieje, jeśli ją zasiejesz.
Miłość zaistnieje, jeśli zapracujesz na nią, w trudzie.
Miłość zaistnieje, jeśli, broniąc jej, zgodzisz się na cierpienie.

Pierwsza lekcja, jakiej warto jest się nauczyć jest taka: trzeba prosić o nią ze wszystkich sił, z niezwyciężoną mocą. Będziesz kochać Boga ze wszystkich swych sił, jeśli będziesz o to zabiegać, ze wszystkich swych sił!

Oto najważniejsza lekcja życia.

Miłość niesie ze sobą niezliczoną liczbę decyzji. Oto dlaczego, warto jest połączyć to przykazanie Jezusa z uważną i wytrwałą modlitwą serca.

Modlitwa serca będzie jak przetak, przez który przesypiemy cały nasz dzień, wszystkie nasze czyny, działania, spotkania.

Wreszcie, modlitwa serca będzie błaganiem o to, aby nauczyć się kochać Boga ze wszystkich naszych sił.

Nie umiesz kochać? Proś, mów, że chcesz się nauczyć kochać! Wołaj, że chcesz się nauczyć przyzwalać Bogu, by cię kochał!

Shem? (słuchaj) jest używane w modlitwach, psalmach, błogosławieństwach i biblijnych czytaniach: sercu człowieka ciężko jest się otworzyć, a kiedy już się otworzy, ryzykuje, że nie zejdzie do głębin, ale, że osiądzie na mieliźnie.

"Istota modlitwy nie polega na tym, by wiele myśleć, ale by wiele kochać".
Święta Teresa z Avila, Twierdza wewnętrzna