11/2013
Ka­ro­lina Polak

Chleb Ży­cia

Dodano: 31 maj 2013 r.

Praw­dziwa ko­bieta, z krwi i ko­ści, prze­żyła je­de­na­ście lat, przyj­mu­jąc co­dzien­nie Ko­mu­nię św. za­miast ja­kie­go­kol­wiek in­nego pokarmu.

Czy to możliwe?

Czy to moż­liwe, aby do­ro­sła ko­bieta przez je­de­na­ście lat żyła, przyj­mu­jąc jako je­dyny po­karm chleb eu­cha­ry­styczny i pi­jąc je­dy­nie wodę? „Na to me­dy­cyna nie znaj­duje na­uko­wego uza­sad­nie­nia” lub „są na tym świe­cie rze­czy nie­wy­tłu­ma­czalne” – to je­dyne, co mógłby po­wie­dzieć o ostat­nich la­tach ży­cia bł. Anny Ka­ta­rzyny Em­me­rich nie­mal każdy lekarz.

Jest w tych sło­wach bar­dzo wiele prawdy. Za­równo sa­mego ist­nie­nia Boga, jak i jego obec­no­ści w Eu­cha­ry­stii nie można udo­wod­nić naukowo. A jed­nak tak się stało. Praw­dziwa ko­bieta, z krwi i ko­ści, prze­żyła je­de­na­ście lat, przyj­mu­jąc co­dzien­nie Ko­mu­nię św. za­miast ja­kie­go­kol­wiek in­nego pokarmu.

To prze­cież nie­moż­liwe, żeby mały ka­wa­łek opłatka utrzy­my­wał przy ży­ciu przez je­de­na­ście lat. Dzienne za­po­trze­bo­wa­nie ka­lo­ryczne do­ro­słego czło­wieka to około dwóch ty­sięcy ka­lo­rii, a „mały opła­tek” to za­le­d­wie kilka. Nie­moż­liwe! Opła­tek nie może utrzy­mać tak długo przy ży­ciu, ta ko­bieta po­winna umrzeć śmier­cią gło­dową. Nie umarła, po­nie­waż po­karm, który co­dzien­nie przyj­mo­wała, to nie ża­den ka­wa­łek opłatka, ale Je­zus – praw­dziwy Bóg ukryty w chlebie.

To nie żadna bajka!

Bł. Anna Ka­ta­rzyna Em­me­rich przy­szła na świat 8 wrze­śnia 1774 roku w bar­dzo ubo­giej ro­dzi­nie w Niem­czech. Uro­dziła się jako piąte z dzie­się­ciorga dzieci i od wcze­snego dzie­ciń­stwa była nie­prze­cięt­nie bo­go­bojna i po­bożna. Ro­dzi­ców bło­go­sła­wio­nej nie­po­koił na­wet mo­men­tami jej – jak go na­zy­wali – upór w spra­wach wiary. Do­zna­wała wi­zji już jako kil­ku­let­nia dziew­czynka. Kiedy w swo­jej dzie­cię­cej otwar­to­ści dzie­liła się nimi z ró­wie­śni­kami i na­uczy­cie­lami była wy­śmie­wana i nie trak­to­wano jej poważnie.

W wieku sied­miu lat przy­stą­piła po raz pierw­szy do sa­kra­men­tów po­kuty i po­jed­na­nia i Eu­cha­ry­stii. Była tak prze­jęta, że omdlała w dro­dze do ko­ścioła i dzieci za­nio­sły ją na rę­kach do ko­ścioła. Pierw­sza spo­wiedź była dla niej tak ogrom­nym prze­ży­ciem, że w jej trak­cie wy­bu­chła pła­czem, wy­ni­ka­ją­cym z żalu nad swo­imi grze­chami. Fakt, że miała wtedy za­le­d­wie sie­dem lat, udo­wad­nia jej nie­zwy­kłą doj­rza­łość i świa­do­mość w spra­wach wiary.

Jako na­sto­latka pod­jęła de­cy­zję o wstą­pie­niu do za­konu. Nie­stety, z po­wodu braku od­po­wied­niego po­sagu nie od razu mo­gła speł­nić swoje po­wo­ła­nie. Przez kilka lat pra­co­wała jako słu­żąca, a w wieku dwu­dzie­stu czte­rech lat otrzy­mała styg­maty ko­rony cier­nio­wej. Swoje cier­pie­nie męki Chry­stusa prze­ży­wała w ci­cho­ści, a rany za­wsze skry­wała pod opaską.

W 1802 roku zo­stała przy­jęta do Zgro­ma­dze­nia Sióstr Au­gu­stia­nek. W roku 1811 jej za­kon zo­stał przy­mu­sowo zla­icy­zo­wany. Sio­stra Anna Ka­ta­ryna Em­me­rich zo­stała wów­czas przy­gar­nięta przez fran­cu­skiego księ­dza J. M. Lam­berta. Krótko po­tem ciężko za­cho­ro­wała i do­znała cał­ko­wi­tego pa­ra­liżu. Wła­śnie w cza­sie cho­roby do­zna­wała naj­bar­dziej bru­tal­nych wi­zji Męki Pań­skiej i do­zna­wała nie­ludz­kiego cier­pie­nia. Miała pro­ro­cze wi­zje do­ty­czące Ko­ścioła. Zo­stała ob­da­rzona wszyst­kimi styg­ma­tami. Na pod­sta­wie jej ob­ja­wień po­wstał film Mela Gib­sona. Ob­razy z tego filmu na długo po­zo­stają w pa­mięci i są bar­dzo po­ru­sza­jące dla każ­dego wi­dza. Jak wiel­kie mu­siało być za­tem cier­pie­nie, któ­rego ra­zem z umę­czo­nym Je­zu­sem do­zna­wała błogosławiona.

Anna Ka­ta­rzyna Em­me­rich zo­stała be­aty­fi­ko­wana przez bł. Jana Pawła II w 2003 roku.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

św. Jan Bosko

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,00 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

książka

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

opowiadania dla ducha

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł