nr 8/2013
Mi­chał Nieniewski

Czy Bóg jest online?

Dodano: 14 kwiecień 2013 r.

Po­zwólmy Mu się zna­leźć rów­nież w in­ter­ne­cie – je­śli nas „za­pra­sza do zna­jo­mych”, nie od­ma­wiajmy. Je­śli się ukrył, wy­trwale szu­kajmy. Efekt może być zaskakujący.

...ciąg dalszy

Dusz­pa­ster­stwo internetowe

W in­ter­ne­cie mo­żemy wy­słu­chać cie­ka­wych ho­mi­lii i nie­ty­po­wych re­ko­lek­cji. Wy­star­czy wrzu­cić do wy­szu­ki­warki od­po­wied­nie na­zwi­sko, jak choćby o. Adam Szu­stak czy bp. Edward Daj­czak. Nie­ty­powe formy na­ucza­nia re­pre­zen­tują do­mi­ni­ka­nie w wir­tu­al­nej te­le­wi­zji www.boska.tv, gdzie zna­la­zło się rów­nież miej­sce dla To­ma­sza Ter­li­kow­skiego i jego fu­tu­ry­stycz­nej (a może już pa­ra­do­ku­men­tal­nej?) po­wie­ści Ope­ra­cja „Chustaˮ.

Za­an­ga­żuj się!

Dzięki stro­nie www.opendoors.pl mo­żemy przy­naj­mniej po­bież­nie zo­rien­to­wać się w sy­tu­acji chrze­ści­jan na świecie.
Za­miast prze­glą­dać setki de­mo­ty­wa­to­rów, warto zo­ba­czyć choćby je­den... ewangelizator!

Za­da­nie dla faceta!

Wy­daje się, że męż­czy­znom trud­niej od­na­leźć się w życiu Ko­ścioła – przy­naj­mniej tym świec­kim. Może in­ter­net zwia­stuje zmiany? Na wspo­mnia­nym por­talu spo­łecz­no­ścio­wym jest rów­nież konto skie­ro­wa­nej do chło­pa­ków ak­cji „Ba­nita”. „Szu­kamy wska­zó­wek na by­cie fa­ce­tem we współ­cze­snym Ko­ściele” – de­kla­rują au­to­rzy. W ra­mach jed­nej z ak­cji ba­ni­tów można wstą­pić do Mo­dli­tew­nego Od­działu Wol­nych Strzel­ców. Dzia­łają in­dy­wi­du­al­nie, nie są zrze­szeni. Ich znak roz­po­znaw­czy to na­szywka „Mogę się za Cie­bie po­mo­dlić”, za­chę­ca­jąca prze­chod­niów i zna­jo­mych. Żeby do nich do­łą­czyć, trzeba na­pi­sać na ad­res: banita@deon.pl.

Je­śli twardy z Cie­bie gość, mo­żesz do­łą­czyć do jed­nego z plu­to­nów zło­żo­nych z po­dob­nych To­bie 21 wo­jow­ni­ków. W parę mie­sięcy po­wstało w Pol­sce 20 ta­kich grup. To Plu­tony... Ró­żańca. Każdy z męż­czyzn, oprócz re­zer­wo­wego, od­ma­wia dzien­nie inną ta­jem­nicę Ró­żańca, mo­dli­twę do św. Mi­chała Ar­cha­nioła i we­zwa­nie: „Pro­wadź nas, Pa­nie, drogą prawdy, ho­noru, po­kory i mę­stwa”. Raz w mie­siącu, pod­czas spo­tka­nia oso­bi­stego lub po­przez in­ter­net, do­wódca przy­dziela nowe ta­jem­nice. Wszyst­kie kon­takty można zna­leźć na stro­nie www.lewjudy.info.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

św. Jan Bosko

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

opowiadania dla ducha

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł