22/2014
ks. Zbi­gniew Kapłański

Nawrócić się prawdziwie

Dodano: 4 grudzień 2014 r.

Na­wró­ce­nie składa się co naj­mniej z dwóch eta­pów: trzeba za­uwa­żyć, że idzie się złą drogą i pod­jąć de­cy­zję, a po­tem trud wej­ścia na drogę pro­wa­dzącą do celu. I o tym celu trzeba pa­mię­tać – to prze­cież obie­cane przez Pana Je­zusa zbawienie.

...ciąg dalszy
fot. Petras Gagilas CC/ Flickr.com

Klau­dia

Każdy, kto na nią spoj­rzał od­no­sił wra­że­nie, że ma do czy­nie­nia z osobą ci­chą, na­wet nie­śmiałą, ale taką, która pa­trzy na świat spo­koj­nie, ci­cho, życz­li­wie. Na­wet, gdy Klau­dia pa­trzyła w lu­stro, wy­da­wało jej się, że wi­dzi dobro.

To jed­nak nie było tak, bo sta­rała się uciec od prawdy, sta­rała się jej nie za­uwa­żać. Klau­dia była osobą „na­dzianą agre­sją”, jak ma­wiała jej sio­stra bliźniaczka.

Klau­dii nie po­do­bało się ży­cie, nie po­do­bała się so­bie sama, nie po­do­bał jej się Pan Bóg, do któ­rego czę­sto w głębi serca wy­krzy­ki­wała pretensje.

Trwa­łoby to może dłu­gie lata, gdyby nie pe­wien spo­wied­nik. Klau­dia ni­gdy nie po­wie­działa, kim był ów ksiądz, ale któ­re­goś mie­siąca, gdy Klau­dia po­de­szła do kon­fe­sjo­nału, stał się cud. Ale przed tym cu­dem był płacz, a przed tym pła­czem jedno py­ta­nie: „Czy je­steś szczę­śliwa?”. Py­ta­nie to jakby roz­darło serce Klau­dii. Gdy ksiądz w cza­sie spo­wie­dzi za­dał to py­ta­nie, to ona za­częła wy­po­wia­dać słowa, które ostrymi kol­cami ra­niły jej du­szę: że ma sio­strę, która jest we wszyst­kim lep­sza, że inni bar­dziej lu­bią tę sio­strę, że Pan Bóg musi ją nie­na­wi­dzić, bo tak po­ską­pił jej darów.

Spo­wied­nik spo­koj­nie od­cze­kał atak Klau­dii, dał jej ode­tchnąć i za­czął mó­wić. Wła­ści­wie nie mó­wił nic no­wego, po­wta­rzał znane wszyst­kim prawdy wiary: że Pan Bóg każ­dego ko­cha, że Pan Bóg się nie myli, że nie stwo­rzył nic nie­uda­nego i że ona też nie jest nie­udana. Po­tem do­ra­dził pro­stą te­ra­pię. Mó­wił: „Dzię­kuj, dzię­kuj, dzię­kuj. Dzię­kuj na siłę, wbrew uczu­ciom, dzię­kuj we­dług tego, co wiesz i w co wie­rzysz. Dzię­kuj za ży­cie, za wiarę, za za­pro­sze­nie do zba­wie­nia, za każde roz­grze­sze­nie i każdą Ko­mu­nię Świętą. Dzię­kuj za ro­dzi­ców i za sio­strę, dzię­kuj za chwile i spo­tka­nia. Dzię­kuj cier­pli­wie i wy­trwale, a po paru mie­sią­cach zo­ba­czysz rezultatˮ.

Klau­dia po­słu­chała. Po­tem jesz­cze po­je­chała na re­ko­lek­cje i po dwóch la­tach au­to­te­ra­pii jest szczę­śliwa, choć mało kto wie, jaki cud się w niej dokonał.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

św. Jan Bosko

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

książka

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

opowiadania dla ducha

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł