3/2013
Alek­san­dra Zapotoczny

Papieskie źródła radości

Dodano: 4 luty 2013 r.

„Czło­wiek jest istotą stwo­rzoną do ra­do­ści, nie do smutku” – przy­po­mi­nał pod­czas ka­te­chez, by na XVII Świa­to­wym Dniu Mło­dzieży w To­ronto po­wie­dzieć, że tych, któ­rzy przy­jęli jego wiarę, Je­zus na­zwał „bło­go­sła­wio­nymi”...

„Nie płacz­cie w chwili śmierci, to chwila ra­do­ści” – ma­wiał pa­pież Jan XXIII. Od pierw­szych chwil z jego na­ucza­nia bił opty­mizm, który hi­sto­rycy roz­po­znają dzi­siaj jako siłę tego pa­pieża, który, bę­dąc dziec­kiem rol­ni­ków, jako Głowa Ko­ścioła wy­szedł do ludu. Przez cały swój pon­ty­fi­kat, obie­ra­jąc styl wiej­skiego pro­bosz­cza, z otwar­tym ser­cem peł­nym do­broci zwra­cał się do dzieci w szpi­ta­lach i więź­niów. Zo­sta­wił po so­bie za­pis nie­zwy­kłych re­flek­sji, w któ­rych na­wo­łuje do ra­do­ści, wy­zna­cza­jąc sam so­bie cel: „Nie cze­kać na szczę­ście wieczne, ale być szczę­śli­wym każ­dego dnia w ziem­skim świe­cie”. An­gelo Ron­calli, na­zy­wany „Do­brym Pa­pie­żem”, za­pi­sał się w hi­sto­rii, jako pa­pież z po­czu­ciem hu­moru, mimo iż były to jesz­cze czasy, kiedy pa­pieży no­szono w lektyce.

Także na­ucza­nie bł. Jana Pawła II oparte zo­stało na ra­do­ści. Pa­mię­tamy go nie tylko jako sko­rego do żar­tów, ra­do­śnie ma­cha­ją­cego do mło­dzieży la­ską, ale pa­mię­tamy przede wszyst­kim jego słowa. „Jest moją ra­do­ścią, mój Boże, czy­nić Twoją wolę”, po­wta­rzał za Bi­blią w Re­demp­tio­nis do­num, bo „Bóg jest pierw­szym źró­dłem ra­do­ści i na­dziei czło­wieka.” „Czło­wiek jest istotą stwo­rzoną do ra­do­ści, nie do smutku” – przy­po­mi­nał pod­czas ka­te­chez, by na XVII Świa­to­wym Dniu Mło­dzieży w To­ronto po­wie­dzieć, że tych, któ­rzy przy­jęli jego wiarę, Je­zus na­zwał „bło­go­sła­wio­nymi”, bo „ra­dość obie­cana przez Bło­go­sła­wień­stwa jest praw­dziwą ra­do­ścią sa­mego Je­zusa: ra­do­ścią po­szu­ki­waną i od­na­le­zioną w po­słu­szeń­stwie Ojcu i w da­rze z sa­mego sie­bie dla in­nych. (…) Dro­dzy przy­ja­ciele, na wa­szą mło­dzień­czą wolę by­cia szczę­śli­wymi stary Pa­pież, ob­cią­żony la­tami, lecz jesz­cze młody ser­cem, od­po­wiada sło­wem, które nie na­leży do niego. Słowo to za­brzmiało dwa ty­siące lat temu. Dzi­siaj usły­sze­li­śmy je po­now­nie: »Bło­go­sła­wieni!«. Sło­wem klu­czo­wym na­ucza­nia Je­zusa jest gło­sze­nie ra­do­ści: »Bło­go­sła­wieni!«. Czło­wiek zo­stał stwo­rzony dla szczę­ścia. Wa­sze pra­gnie­nie szczę­ścia jest więc uza­sad­nione. Chry­stus ma od­po­wiedź na wa­sze ocze­ki­wa­nie. Żąda On od was, by­ście Mu za­ufali. Praw­dziwa ra­dość jest zdo­by­czą, któ­rej nie osiąga się bez dłu­giej i trud­nej walki. (…) Bóg stwo­rzył męż­czy­znę i ko­bietę w raju, w Ede­nie, po­nie­waż chciał, aby byli szczę­śliwi. Nie­stety, grzech zbu­rzył Jego pier­wotne plany. Bóg nie ustą­pił jed­nak wo­bec tej po­rażki. Ze­słał swo­jego Syna na zie­mię, aby przy­wró­cić czło­wie­kowi per­spek­tywę jesz­cze pięk­niej­szego nieba” – podkreślał.

W Di­ves in mi­se­ri­cor­dia przy­wo­łu­jąc przy­kład po­wrotu mar­no­traw­nego syna, Jan Pa­weł II wska­zy­wał szcze­gólne źró­dło ra­do­ści szczę­śli­wego ojca, a w Do­mi­num et vi­vi­fi­can­tem mó­wił, że „Je­zus ra­duje się oj­co­stwem Bo­żym. Ra­duje się tym, że dane Mu jest ob­ja­wić to oj­co­stwo. Ra­duje się wresz­cie szcze­gól­nym jakby pro­mie­nio­wa­niem tego Bo­żego oj­co­stwa na „pro­stacz­ków”. A wszystko to ewan­ge­li­sta okre­śla jako „roz­ra­do­wa­nie się w Du­chu Świę­tym”. Jan Pa­weł II prak­ty­ko­wał ra­dość i za­chę­cał do niej mło­dzież i star­ców, za­no­sił ją do szpi­tali, pa­ra­fii i wię­zień. Dla pa­pieża źró­dłem ra­do­ści od za­wsze była ro­dzina, dla­tego w Fa­mi­lia­ris Con­sor­tio przy­po­mina: „Na­prawdę za­czy­nam żyć wtedy, gdy prze­ży­wam sie­bie jako pre­zent, który z ra­do­ścią ofia­ruję in­nym lu­dziom”. Ale, w szcze­gólny spo­sób o ra­do­ści mó­wił w gru­dnio­wych orę­dziach. „Boże Na­ro­dze­nie to ta­jem­nica ra­do­ści!” (Urbi et Orbi, 2002 r.). Gdy za­ja­śniała ju­trzenka zba­wie­nia, wieść o na­ro­dzi­nach Dziecka zo­stała ogło­szona jako ra­do­sna no­wina: „Oto zwia­stuję wam ra­dość wielką” – po­wtó­rzył w Evan­ge­lium Vi­tae. W Li­ście do dzieci za­uwa­żał, że: „Dziecko jest ra­do­ścią nie tylko ro­dzi­ców, ale także ra­do­ścią Ko­ścioła i ca­łego spo­łe­czeń­stwa. (…) Czyż może być więk­sza ra­dość niż ta, którą wnosi mi­łość? Czy może być więk­sza ra­dość niż ta, którą Ty, Pa­nie Jezu, wno­sisz w dzień Bo­żego Na­ro­dze­nia w ludz­kie serca, a zwłasz­cza w serca wszyst­kich dzieci?”. Dla Jana Pawła II źró­dło chrze­ści­jań­skiej ra­do­ści tkwiło w Bo­żym Na­ro­dze­niu i Bo­żej mi­ło­ści. To jej oczami pa­trzył na każ­dego czło­wieka. Zawsze.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Proponujemy, aby przez cały 2021 rok towarzyszyły nam fragmenty snów św. Jana Bosko....

8,50 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

św. Jan Bosko

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

książka

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

opowiadania dla ducha

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł