3/2013
Alek­san­dra Zapotoczny

Papieskie źródła radości

Dodano: 4 luty 2013 r.

„Czło­wiek jest istotą stwo­rzoną do ra­do­ści, nie do smutku” – przy­po­mi­nał pod­czas ka­te­chez, by na XVII Świa­to­wym Dniu Mło­dzieży w To­ronto po­wie­dzieć, że tych, któ­rzy przy­jęli jego wiarę, Je­zus na­zwał „bło­go­sła­wio­nymi”...

„Nie płacz­cie w chwili śmierci, to chwila ra­do­ści” – ma­wiał pa­pież Jan XXIII. Od pierw­szych chwil z jego na­ucza­nia bił opty­mizm, który hi­sto­rycy roz­po­znają dzi­siaj jako siłę tego pa­pieża, który, bę­dąc dziec­kiem rol­ni­ków, jako Głowa Ko­ścioła wy­szedł do ludu. Przez cały swój pon­ty­fi­kat, obie­ra­jąc styl wiej­skiego pro­bosz­cza, z otwar­tym ser­cem peł­nym do­broci zwra­cał się do dzieci w szpi­ta­lach i więź­niów. Zo­sta­wił po so­bie za­pis nie­zwy­kłych re­flek­sji, w któ­rych na­wo­łuje do ra­do­ści, wy­zna­cza­jąc sam so­bie cel: „Nie cze­kać na szczę­ście wieczne, ale być szczę­śli­wym każ­dego dnia w ziem­skim świe­cie”. An­gelo Ron­calli, na­zy­wany „Do­brym Pa­pie­żem”, za­pi­sał się w hi­sto­rii, jako pa­pież z po­czu­ciem hu­moru, mimo iż były to jesz­cze czasy, kiedy pa­pieży no­szono w lektyce.

Także na­ucza­nie bł. Jana Pawła II oparte zo­stało na ra­do­ści. Pa­mię­tamy go nie tylko jako sko­rego do żar­tów, ra­do­śnie ma­cha­ją­cego do mło­dzieży la­ską, ale pa­mię­tamy przede wszyst­kim jego słowa. „Jest moją ra­do­ścią, mój Boże, czy­nić Twoją wolę”, po­wta­rzał za Bi­blią w Re­demp­tio­nis do­num, bo „Bóg jest pierw­szym źró­dłem ra­do­ści i na­dziei czło­wieka.” „Czło­wiek jest istotą stwo­rzoną do ra­do­ści, nie do smutku” – przy­po­mi­nał pod­czas ka­te­chez, by na XVII Świa­to­wym Dniu Mło­dzieży w To­ronto po­wie­dzieć, że tych, któ­rzy przy­jęli jego wiarę, Je­zus na­zwał „bło­go­sła­wio­nymi”, bo „ra­dość obie­cana przez Bło­go­sła­wień­stwa jest praw­dziwą ra­do­ścią sa­mego Je­zusa: ra­do­ścią po­szu­ki­waną i od­na­le­zioną w po­słu­szeń­stwie Ojcu i w da­rze z sa­mego sie­bie dla in­nych. (…) Dro­dzy przy­ja­ciele, na wa­szą mło­dzień­czą wolę by­cia szczę­śli­wymi stary Pa­pież, ob­cią­żony la­tami, lecz jesz­cze młody ser­cem, od­po­wiada sło­wem, które nie na­leży do niego. Słowo to za­brzmiało dwa ty­siące lat temu. Dzi­siaj usły­sze­li­śmy je po­now­nie: »Bło­go­sła­wieni!«. Sło­wem klu­czo­wym na­ucza­nia Je­zusa jest gło­sze­nie ra­do­ści: »Bło­go­sła­wieni!«. Czło­wiek zo­stał stwo­rzony dla szczę­ścia. Wa­sze pra­gnie­nie szczę­ścia jest więc uza­sad­nione. Chry­stus ma od­po­wiedź na wa­sze ocze­ki­wa­nie. Żąda On od was, by­ście Mu za­ufali. Praw­dziwa ra­dość jest zdo­by­czą, któ­rej nie osiąga się bez dłu­giej i trud­nej walki. (…) Bóg stwo­rzył męż­czy­znę i ko­bietę w raju, w Ede­nie, po­nie­waż chciał, aby byli szczę­śliwi. Nie­stety, grzech zbu­rzył Jego pier­wotne plany. Bóg nie ustą­pił jed­nak wo­bec tej po­rażki. Ze­słał swo­jego Syna na zie­mię, aby przy­wró­cić czło­wie­kowi per­spek­tywę jesz­cze pięk­niej­szego nieba” – podkreślał.

W Di­ves in mi­se­ri­cor­dia przy­wo­łu­jąc przy­kład po­wrotu mar­no­traw­nego syna, Jan Pa­weł II wska­zy­wał szcze­gólne źró­dło ra­do­ści szczę­śli­wego ojca, a w Do­mi­num et vi­vi­fi­can­tem mó­wił, że „Je­zus ra­duje się oj­co­stwem Bo­żym. Ra­duje się tym, że dane Mu jest ob­ja­wić to oj­co­stwo. Ra­duje się wresz­cie szcze­gól­nym jakby pro­mie­nio­wa­niem tego Bo­żego oj­co­stwa na „pro­stacz­ków”. A wszystko to ewan­ge­li­sta okre­śla jako „roz­ra­do­wa­nie się w Du­chu Świę­tym”. Jan Pa­weł II prak­ty­ko­wał ra­dość i za­chę­cał do niej mło­dzież i star­ców, za­no­sił ją do szpi­tali, pa­ra­fii i wię­zień. Dla pa­pieża źró­dłem ra­do­ści od za­wsze była ro­dzina, dla­tego w Fa­mi­lia­ris Con­sor­tio przy­po­mina: „Na­prawdę za­czy­nam żyć wtedy, gdy prze­ży­wam sie­bie jako pre­zent, który z ra­do­ścią ofia­ruję in­nym lu­dziom”. Ale, w szcze­gólny spo­sób o ra­do­ści mó­wił w gru­dnio­wych orę­dziach. „Boże Na­ro­dze­nie to ta­jem­nica ra­do­ści!” (Urbi et Orbi, 2002 r.). Gdy za­ja­śniała ju­trzenka zba­wie­nia, wieść o na­ro­dzi­nach Dziecka zo­stała ogło­szona jako ra­do­sna no­wina: „Oto zwia­stuję wam ra­dość wielką” – po­wtó­rzył w Evan­ge­lium Vi­tae. W Li­ście do dzieci za­uwa­żał, że: „Dziecko jest ra­do­ścią nie tylko ro­dzi­ców, ale także ra­do­ścią Ko­ścioła i ca­łego spo­łe­czeń­stwa. (…) Czyż może być więk­sza ra­dość niż ta, którą wnosi mi­łość? Czy może być więk­sza ra­dość niż ta, którą Ty, Pa­nie Jezu, wno­sisz w dzień Bo­żego Na­ro­dze­nia w ludz­kie serca, a zwłasz­cza w serca wszyst­kich dzieci?”. Dla Jana Pawła II źró­dło chrze­ści­jań­skiej ra­do­ści tkwiło w Bo­żym Na­ro­dze­niu i Bo­żej mi­ło­ści. To jej oczami pa­trzył na każ­dego czło­wieka. Zawsze.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,00 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

św. Jan Bosko

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

książka

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

opowiadania dla ducha

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł