12/2014
Karolina Polak

Parafia dla młodych

Dodano: 17 czerwiec 2014 r.

Czy przy pa­ra­fii może dziać się coś cie­ka­wego? Czy jest co­kol­wiek, w co mógł­byś chcieć się za­an­ga­żo­wać? Je­śli uwa­żasz, że nie, to praw­do­po­dob­nie ni­gdy nie pró­bo­wa­łeś się o tym przekonać.

W za­sa­dzie przy każ­dej pa­ra­fii ist­nieje (je­śli tak nie jest, to za­dbaj o to, aby tak się stało) bar­dzo wiele ini­cja­tyw, które są de­dy­ko­wane wła­śnie lu­dziom młodym.

Na­wet je­śli zda­rzy­łoby się, że jest ina­czej, to nic nie stoi na prze­szko­dzie, abyś sam wy­szedł z ini­cja­tywą – nie wszystko, co dzieje się przy pa­ra­fii, musi wy­cho­dzić od pro­bosz­cza czy rady pa­ra­fial­nej. Pa­ra­fia, do któ­rej na­le­żysz, to także twoja wspól­nota, na któ­rej funk­cjo­no­wa­nie mo­żesz mieć wpływ, je­śli tylko chcesz. My­ślisz, że pro­boszcz się nie zgo­dzi? Za­miast my­śleć, spró­buj. Po pierw­sze do­wiedz się do­kład­nie, ja­kie grupy już działają.

Módl się z innymi!

Bar­dzo praw­do­po­dobne, że przy two­jej pa­ra­fii zbiera się grupa oa­zowa – Ru­chu Światło-Życie, Ka­to­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzieży lub jesz­cze ja­kaś inna wspól­nota, która swoją opieką ota­cza lu­dzi mło­dych. Każda pa­ra­fia daje rów­nież moż­li­wość po­słu­gi­wa­nia w służ­bie li­tur­gicz­nej, ale to nie je­dyne formy przy­pa­ra­fial­nych ini­cja­tyw dla młodych.

Po­ma­gaj!

Moż­liwe, że już w tym mo­men­cie mo­żesz za­an­ga­żo­wać się rów­nież w wo­lon­ta­riat dzia­ła­jący przy two­jej pa­ra­fii. Pol­ski Czer­wony Krzyż czy Ca­ri­tas to nie je­dyna or­ga­ni­za­cje za­pew­nia­jące hu­ma­ni­tarną po­moc, które czę­sto dzia­łają wła­śnie przy pa­ra­fiach i chęt­nie ko­rzy­stają z po­mocy mło­dych wo­lon­ta­riu­szy. Cza­sem tego ro­dzaju dzia­łal­ność w róż­nych pla­ców­kach jest za­pew­niana bez po­śred­nic­twa żad­nej kon­kret­nej or­ga­ni­za­cji, ale wy­cho­dzi wprost z ini­cja­tywy wier­nych. Je­śli je­steś w sta­nie zor­ga­ni­zo­wać kilka osób, które chcia­łyby po­móc, mo­żesz śmiało za­ofe­ro­wać swoja po­moc np. dla domu dziecka lub ho­spi­cjum. Cza­sem nie trzeba szu­kać da­leko, z pew­no­ścią rów­nież na te­re­nie two­jej pa­ra­fii znaj­dzie się wiele osób star­szych czy ubo­gich, które po­trze­bują po­mocy albo po pro­stu towarzystwa.

Rusz się!

Je­śli lu­bisz ak­tyw­nie spę­dzać wolny czas, nie za­po­mi­na­jąc przy tym o Panu Bogu, to za­sta­nów się po­waż­nie nad przy­łą­cze­niem się do grupy piel­grzym­ko­wej czy tu­ry­stycz­nej. Je­śli taka nie ist­nieje, za­sta­nów się nad za­ło­że­niem grupy lu­dzi, która przy two­jej pa­ra­fii spo­ty­ka­łaby się re­gu­lar­nie i or­ga­ni­zo­wała wspólne piel­grzymki i wy­jazdy, spa­cery, rajdy, spo­tka­nia for­ma­cyjne, po­kazy zdjęć z podróży.
Przy wielu pol­skich pa­ra­fiach dzia­łają rów­nież dru­żyny spor­towe, w róż­nych dys­cy­pli­nach, ale to jesz­cze nie wszystko…

Roz­wi­jaj pasje!

Kluby dys­ku­syjne i za­in­te­re­so­wań – to ko­lejna bar­dzo cie­kawa forma ak­tyw­no­ści pa­ra­fian przy wielu ko­ścio­łach w Pol­sce. Wierni – bar­dzo czę­sto mło­dzi – spo­ty­kają się wspól­nie na pre­lek­cjach in­te­re­su­ją­cych ich fil­mów, or­ga­ni­zują spo­tka­nia i wy­kłady, za­pra­szają go­ści, urzą­dzają dys­ku­sje na in­te­re­su­jące ich te­maty. Po­pu­larne są też przy pa­ra­fialne koła te­atralne, które przy­go­to­wują i wy­sta­wiają czę­sto bar­dzo piękne i po­ru­sza­jące pan­to­mimy i misteria.

Po­dane tu­taj przy­kłady to tylko kilka wy­bra­nych z dłu­giej li­sty tego, co ist­nieje lub może ist­nieć przy pa­ra­fii, do któ­rej na­le­żysz. W głów­nej mie­rze to za­leży od cie­bie, warto so­bie uświa­do­mić, że to, jak funk­cjo­nuje wspól­nota, któ­rej je­steś człon­kiem, to też twoja sprawa. Za­an­ga­żo­wa­nie osób świec­kich, także mło­dych w dzia­łal­ność pa­ra­fii zwięk­sza się co­raz bar­dziej, a księża chęt­nie ko­rzy­stają z do­brych po­my­słów i cie­ka­wych ini­cja­tyw swo­ich pa­ra­fian. Warto spróbować!

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Proponujemy, aby przez cały 2021 rok towarzyszyły nam fragmenty snów św. Jana Bosko....

8,50 zł

św. Jan Bosko

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

książka

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

opowiadania dla ducha

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł