13,14/2014
Kajetan Rajski

To trudności są drogą, nie odwrotnie

Dodano: 18 lipiec 2014 r.

Z ks. Ra­do­sła­wem Wa­rendą SCJ, re­dak­to­rem na­czel­nym cza­so­pi­sma „Czas Serca”, roz­ma­wia Ka­je­tan Rajski.

...ciąg dalszy

Mały ze­staw pla­strów nie za­szko­dzi, a na pro­fe­sjo­nalną po­moc Cruz Roja za­wsze można li­czyć. Warto mieć jed­nak kartę EKUZ w port­felu (wo­reczku) za­raz obok do­wodu osobistego.

Rano, gdy wy­klu­jesz się z wła­snego śpi­wora i zło­żysz dmu­chaną po­duszkę, przyda się la­tarka czo­łówka, ale bez za­pa­so­wych ba­te­rii. Te ku­pisz po dro­dze na pewno. Warto mieć kilka wy­trzy­ma­łych wor­ków na śmieci, chu­s­teczki hi­gie­niczne, które mogą peł­nić rolę pa­pieru to­a­le­to­wego, pla­sti­kowe kla­merki do bie­li­zny i kilka me­trów cien­kiej że­glar­skiej linki lub sznurka. Ta pierw­sza zde­cy­do­wa­nie lep­sza: nie pląta się i ła­two roz­wią­zać su­pły. Ni­gdy nie za­po­mnę spoj­rze­nia peł­nego po­dziwu nie­miec­kich piel­grzy­mów, gdy roz­cią­ga­li­śmy sznu­rek w pa­tio na­szego al­bergo, by wy­su­szyć ubra­nia. A gdy nie wy­schną, przy­pniesz agraf­kami ubra­nia do ple­caka. Je­śli agrafki masz...
Me­ta­lowy ku­bek wraz z no­żem, łyżką i wi­del­cem nie bę­dzie zbęd­nym ba­la­stem. Spa­ghetti łyżką trudno jeść.

Nie wspo­mi­nam o tym, co po­może, by Ca­mino de San­tiago nie stało się je­dy­nie wę­drówką, ale piel­grzy­mo­wa­niem. Ko­niecz­nie Pi­smo Święte czy Li­tur­gię go­dzin, po­le­cam naj­lżej­sze wer­sje... na te­le­fon. Do niego wgrasz też spe­cjalne mapy z róż­nicą wznie­sień oraz z in­for­ma­cjami o kon­kret­nych schro­ni­skach w mia­stecz­kach. Po­może ci to za­pla­no­wać co­dzienną trasę.

Wszystko pa­ku­jemy do nie­du­żego wy­god­nego ple­caka. 40–50 li­trów wy­star­czy spo­koj­nie i uchroni cię przed po­kusą wzię­cia cze­goś wię­cej. Prze­cież jesz­cze mu­sisz zmie­ścić bu­telkę wody.

Mój ple­cak po­mie­ścił jesz­cze albę, stułę i ze­staw li­tur­giczny, by móc od­pra­wić Mszę. Z tym, oka­zuje się, jest nie­mały problem.

 

Ja­kie są koszta tego typu wyprawy?

Wszystko za­leży, czy go­tu­jesz sam, czy cho­dzisz do baru, a także dla ilu osób to ro­bisz. Pierw­sza opcja jest naj­cie­kaw­sza i bar­dziej eko­no­miczna. Ro­bi­li­śmy to tak: spraw­dza­li­śmy, co w kuchni zo­stało po wczo­raj­szych piel­grzy­mach (ma­ka­ron, ryż, cza­sem wa­rzywa), bra­ku­jące skład­niki ku­po­wa­li­śmy, a to, co po­zo­stało, zo­sta­wia­li­śmy ju­trzej­szym piel­grzy­mom. W 2010 roku spo­koj­nie wy­star­czyło 20–25 euro na je­den dzień. Im bli­żej San­tiago de Com­po­stela, tym drożej.

Jak prze­bie­gała trasa Księ­dza drogi do San­tiago? W ile dni ją pokonaliście?

Wy­bra­li­śmy trasę fran­cu­ską, z któ­rej prze­szli­śmy je­dy­nie... 600 km, wy­ru­sza­jąc z Lo­groño. Za­jęło nam to pra­wie mie­siąc. Warto jed­nak przy ta­kiej tra­sie za­pla­no­wać je­den, dwa dni od­po­czynku w trak­cie. W moim przy­padku nie obyło się ani bez tego, ani bez le­kar­skiej wizyty.

Za­pra­szam na mój blog: www.radekscj.pl, tam znaj­duje się rów­nież piel­grzym­kowy dzien­nik i jesz­cze wię­cej zdjęć, które tu­taj się nie zmieściły.

Nie spo­sób nie za­py­tać o uczu­cia, ja­kie to­wa­rzy­szyły Księ­dzu, gdy Ksiądz do­tarł do Santiago.
Chcia­łem do­trzeć na pierw­szy pią­tek mie­siąca do San­tiago. I je­dy­nie to z za­pla­no­wa­nych rze­czy się udało. Cała reszta była inna. Bo za­miast czte­rech osób, do­cie­ramy w sió­demkę wraz z Mar­ti­nem – ma­na­ge­rem jed­nego ze szwaj­car­skich ban­ków, Kim – Ko­re­anką pra­cu­jącą w Nor­we­gii, no­ta­bene agno­styczką, oraz z jesz­cze jedną Po­lką. Za­miast słońca – pada. Drugi raz w ciągu ostat­niego mie­siąca. Więc dzie­siąta z mi­nu­tami do­cie­ramy przed Ka­te­drę, wspólne zdję­cia. Ko­lejka po Com­po­stelę. Uro­czy­sta Eu­cha­ry­stia z bo­ta­fo­me­iro (wielką ka­dziel­nicą) na dzięk­czy­nie­nie. Wspólny uro­czy­sty obiad z wy­śmie­ni­tym wi­nem. Pa­miątki dla naj­bliż­szych. Przy­tu­le­nie się do Apo­stoła i mo­dli­twa przy jego re­li­kwiach. Spo­wiedź. Szczę­ście i po­czu­cie speł­nie­nia. Czego wię­cej po­trzeba piel­grzy­mowi? Tu­taj nic się nie koń­czy, tu­taj wszystko za­czyna się na nowo.

Ja­kich rad udzie­liłby Ksiądz oso­bom, które po raz pierw­szy wy­bie­rają się na Drogę św. Jakuba?

Może jed­nej: droga nie jest trudna, to trud­no­ści są drogą.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

św. Jan Bosko

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

opowiadania dla ducha

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł