2/2015
Mag­da­lena Urlich

Dogadać się z rodzicami

Dodano: 5 luty 2015 r.

Mama i tata to dla więk­szo­ści z nas naj­waż­niej­sze osoby w ży­ciu. Gdy re­la­cja z nimi jest mocna i zdrowa, uskrzy­dla. Ale cza­sem naj­zwy­czaj­niej w świe­cie – trudno się dogadać.

Ko­chamy ro­dzi­ców, a oni ko­chają nas. A jed­nak po­ja­wiają się mię­dzy nami pro­blemy. Choćby ro­dzice byli naj­wspa­nialsi, choć­by­śmy i my bar­dzo się sta­rali. Nie­któ­rych spięć można unik­nąć, zmie­nia­jąc spo­sób ko­mu­ni­ka­cji. Inne mają po­waż­niej­sze przy­czyny i ich roz­wią­za­nie nie leży tylko po na­szej stro­nie. Za­cznijmy od po­czątku: co za­wdzię­czamy rodzicom?

Dom – na­sza baza

Po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa i za­spo­ko­je­nie naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych po­trzeb, dzięki czemu mo­żemy my­śleć o roz­woju, a nie tylko o prze­trwa­niu – to dają nam ro­dzice. Ob­ser­wu­jąc mamę i tatę, po­zna­jemy wzorce ko­bie­co­ści i mę­sko­ści. Dzięki nim bę­dziemy twór­czo kształ­to­wać sa­mych sie­bie jako ko­biety i męż­czyzn. Bu­du­jąc więź z ro­dzi­cami – uczymy się, jak wcho­dzić w re­la­cje. Wła­śnie więź jest naj­cen­niej­szym pre­zen­tem, jaki nam dają.

Na czym po­lega? – Ko­cham cię nie za to, jaki je­steś i co ro­bisz, ale tak po pro­stu. Ko­cham, kiedy jest do­bra ocena i kiedy jest źle, kiedy się ra­zem śmie­jemy i kiedy są doły – mówi pani Mag­da­lena Sa­bik, pe­da­gog spe­cjalny i in­struk­tor Szkoły dla Ro­dzi­ców. Pani Ewa Fus-Kubacka, na­uczy­ciel i so­cjo­te­ra­peutka, za­py­tała uczniów 1. klasy gim­na­zjum, co dla nich ozna­cza słowo „więź”. Od­po­wie­dzieli, że to coś trwa­łego, kon­takt, roz­mowa, od­da­nie, zjed­no­cze­nie, zgoda, wspól­nota, mi­łość, za­ufa­nie, zro­zu­mie­nie. Brak więzi po­wo­duje strach, obo­jęt­ność, ból, za­mknię­cie w so­bie, bez­rad­ność, brak sza­cunku i lek­ce­wa­że­nie. Zga­dza­cie się?

Skoro więź jest tak ważna, a jej brak przy­nosi do­tkliwe skutki – jak ją two­rzyć? – Bu­dują ją małe rze­czy. Ta­kie jak wspólny śmiech przy śnia­da­niu, czy­ta­nie tej sa­mej książki, oglą­da­nie ra­zem filmu – mówi pani Mag­da­lena Sa­bik. Więź z ro­dzi­cami to na­sza baza, dzięki któ­rej z od­wagą wcho­dzimy w do­ro­słe ży­cie, po­zna­jemy świat, na­wią­zu­jemy re­la­cje, po­dej­mu­jemy pierw­sze sa­mo­dzielne de­cy­zje. Jed­nak na­wet gdy jest silna i zdrowa, mogą przyjść problemy.

To idzie nowe

Gdy prze­sta­jemy być dziećmi, zmie­nia się na­sze po­dej­ście do ro­dzi­ców. Już ich nie ide­ali­zu­jemy, za­czy­namy do­strze­gać ich wady. Za­miast z nimi, chęt­niej spę­dzamy czas ze zna­jo­mymi. Co­raz czę­ściej chcemy po­dej­mo­wać de­cy­zje sami. Ro­dzice czują, że coś się zmie­nia, i nie jest to dla nich ła­twe. Pani Ewa Fus-Kubacka mówi: – Ro­dzice przy­cho­dzą do mnie, bo mają kło­pot, że to dziecko, które te­raz mają przed sobą, to nie to samo dziecko, które było kie­dyś. Co jest dla nich naj­trud­niej­sze? – Brak kon­taktu fi­zycz­nego i emo­cjo­nal­nego, brak po­czu­cia, że są au­to­ry­te­tem, brak chęci spę­dza­nia wspól­nego czasu – wy­mie­nia so­cjo­te­ra­peutka. Do­daje też, że trudna dla ro­dzi­ców jest kry­tyka ze strony dziecka oraz to, że sami krytykują.

Zmiany nie idą tylko w jedną stronę. Pani Ewa pod­kre­śla, że ro­dzice do­strze­gają też plusy no­wej sy­tu­acji. Do­ce­niają po­moc, którą otrzy­mują od dzieci, ich sa­mo­dziel­ność, dzięki któ­rej mają wię­cej czasu dla sie­bie. Po­ja­wia się u nich uczu­cie dumy, że dziecko zdo­bywa nowe umie­jęt­no­ści: – Chło­pak na­pra­wia kran, dziew­czyna robi nowe da­nia. Ro­dzice cie­szą się, że mogą wspól­nie z dziećmi uży­wać rze­czy, ciu­chów, tata ra­zem z sy­nem może na­pra­wiać ro­wer czy dzie­lić się nar­tami – do­daje. Ro­dzice do­strze­gają, że ich re­la­cja z dziećmi staje się bar­dziej doj­rzała, partnerska. Za­nim jed­nak to na­stąpi, zmiany – i na plus, i na mi­nus – spo­wo­dują wiele napięć.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Proponujemy, aby przez cały 2021 rok towarzyszyły nam fragmenty snów św. Jana Bosko....

8,50 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

św. Jan Bosko

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

książka

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Masz wątpliwości co do swojego uczucia? Nie wiesz, czy to miłość, czy przelotne...

17,60 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Zbiór 133 ćwiczeń teatralnych, które w wielu sytuacjach mogą służyć także jako ćwiczenia...

10,90 zł

opowiadania dla ducha

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł