2/2013
Ka­ro­lina Polak

Mali bohaterowie

Dodano: 29 styczeń 2013 r.

Od­waga to słowo czę­sto ro­zu­miane opacz­nie, my­lone z bra­wurą, sza­leń­stwem, prze­sa­dzoną pew­no­ścią sie­bie, nad­mierną śmia­ło­ścią lub zwy­kłym bra­kiem roz­sądku. Gdy my­ślimy „od­waga”, przy­cho­dzi nam za­zwy­czaj na myśl ktoś w ro­dzaju Su­per­mana. Prze­ciętne wy­obra­że­nie o czło­wieku od­waż­nym od­zwier­cie­dla ro­słego męż­czy­znę, naj­le­piej żoł­nie­rza, tzw. „twar­dziela”, który ni­gdy nie pła­cze i ni­czego się nie boi.

Czy czło­wiek od­ważny to na pewno osoba, któ­rej obcy jest strach i wstyd? Tylko w sy­tu­acji rze­czy­wi­stego, bez­po­śred­niego za­gro­że­nia we­ry­fi­kuje się na­sza od­waga. Czę­sto od­ważną oka­zuje się być osoba, któ­rej ni­gdy wcze­śniej o to nie po­dej­rze­wa­li­śmy. W me­diach sły­szy się co ja­kiś czas opo­wie­ści o „ma­łych bo­ha­te­rach” i nic dziw­nego, po­nie­waż czę­sto do­ro­śli mo­gliby uczyć się od nich od­wagi, opa­no­wa­nia i umie­jęt­no­ści za­cho­wa­nia zim­nej krwi w sy­tu­acji zagrożenia.

Przed sied­mioma laty dzie­się­cio­let­nia dziew­czynka ura­to­wała życie około stu oso­bom. Po­cho­dząca z An­glii Tilly prze­by­wała wtedy ra­zem ze swo­imi ro­dzi­cami i młod­szą sio­strą na wy­spie Phu­ket w Taj­lan­dii. W cza­sie za­bawy na plaży za­uwa­żyła, że woda za­cho­wuje się dziw­nie, za­czy­nają two­rzyć się bą­belki, fale co­fają się bar­dziej gwał­tow­nie niż zwy­kle. Dzie­się­cio­latka w porę przy­po­mniała so­bie lek­cję geo­gra­fii, na któ­rej na­uczy­ciel mó­wił, jak można roz­po­znać nad­cho­dzące tsu­nami. Wie­działa, że od tego mo­mentu jest jesz­cze dzie­sięć mi­nut do chwili ude­rze­nia po­tęż­nej fali. Dzięki ob­ser­wa­cji Tilly i roz­sąd­kowi do­ro­słych, któ­rzy nie zlek­ce­wa­żyli zda­nia dzie­się­cio­latki, ewa­ku­owani zo­stali wszy­scy pla­żo­wi­cze i miesz­ka­jący w po­bli­skim ho­telu. Ura­to­wa­nych zo­stało około stu osób. Dziew­czynka jest od tego czasu na­zy­wana „anio­łem z plaży”.

Gdyby za­dano nam py­ta­nie, czy w ra­zie po­trzeby udzie­li­li­by­śmy pierw­szej po­mocy, za­pewne wielu z nas ze stra­chu przed od­po­wie­dzial­no­ścią od­po­wie­dzia­łoby ne­ga­tyw­nie, jed­no­cze­śnie jed­nak na­dal uwa­ża­liby się za lu­dzi odważnych.

Po­nad­prze­cięt­nym opa­no­wa­niem i umie­jęt­no­ścią za­cho­wa­nia zim­nej krwi oka­zała się czwórka dzieci z Bie­chowa: Da­ria, Diana, Szy­mon i Da­mian (naj­młod­sze z dzieci miało 9 lat, naj­star­sze 13). Udzie­lili nie­zbęd­nej po­mocy przed­me­dycz­nej ciężko ran­nemu mo­to­ro­we­rzy­ście. Wra­cali sami do domu na ro­we­rach i w pew­nym mo­men­cie spo­strze­gli na swo­jej dro­dze ran­nego i unie­ru­cho­mio­nego przy­gnia­ta­ją­cym go po­jaz­dem mo­to­ro­we­rzy­stę. Dzieci zro­biły wszystko, co było w ich mocy, aby ura­to­wać po­szko­do­wa­nego. Na szczę­ście ak­cja ra­tun­kowa za­koń­czyła się po­myśl­nie. Naj­pierw usu­nęli mo­to­ro­wer, ran­nego uło­żyli w po­zy­cji bocz­nej bez­piecz­nej. Bez chwili zwłoki we­zwali po­go­to­wie, a do­dat­kowo – aby uspraw­nić ka­retce do­tar­cie – chłopcy wy­je­chali na skrzy­żo­wa­nie i wska­zali nad­cią­ga­ją­cej po­mocy drogę. Mo­to­ro­we­rzy­sta wy­szedł z wy­padku bez szwanku tylko dzięki od­wa­dze i do­brej or­ga­ni­za­cji czwórki ma­łych bohaterów.

Tilly i dzieci z Bie­chowa to nie je­dyni mali bo­ha­te­ro­wie, któ­rym wielu do­ro­słych może za­wdzię­czać życie. Śp. Bra­jan Bar­tło­miej Chle­bow­ski zgi­nął w po­ża­rze łódzkiej ka­mie­nicy, ma­jąc za­le­d­wie sześć lat. Dzięki bo­ha­ter­skiej od­wa­dze chłopca ura­to­wano z po­żaru kil­ku­dzie­się­ciu miesz­kań­ców ka­mie­nicy. Te­le­fon na 112, który wy­ko­nał wła­śnie sze­ścio­letni chło­piec, umoż­li­wił straży po­żar­nej szyb­kie do­tar­cie na miej­sce zda­rze­nia. Sa­mego Bra­jana nie udało się ura­to­wać. Zgi­nął za­truty tlen­kiem wę­gla. Zo­stał przez ówcze­snego pre­zy­denta Pol­ski od­zna­czony po­śmiert­nym me­da­lem za Ofiar­ność i Odwagę.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

św. Jan Bosko

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

książka

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

opowiadania dla ducha

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł