2/2013
Ka­ro­lina Polak

Mali bohaterowie

Dodano: 29 styczeń 2013 r.

Od­waga to słowo czę­sto ro­zu­miane opacz­nie, my­lone z bra­wurą, sza­leń­stwem, prze­sa­dzoną pew­no­ścią sie­bie, nad­mierną śmia­ło­ścią lub zwy­kłym bra­kiem roz­sądku. Gdy my­ślimy „od­waga”, przy­cho­dzi nam za­zwy­czaj na myśl ktoś w ro­dzaju Su­per­mana. Prze­ciętne wy­obra­że­nie o czło­wieku od­waż­nym od­zwier­cie­dla ro­słego męż­czy­znę, naj­le­piej żoł­nie­rza, tzw. „twar­dziela”, który ni­gdy nie pła­cze i ni­czego się nie boi.

Czy czło­wiek od­ważny to na pewno osoba, któ­rej obcy jest strach i wstyd? Tylko w sy­tu­acji rze­czy­wi­stego, bez­po­śred­niego za­gro­że­nia we­ry­fi­kuje się na­sza od­waga. Czę­sto od­ważną oka­zuje się być osoba, któ­rej ni­gdy wcze­śniej o to nie po­dej­rze­wa­li­śmy. W me­diach sły­szy się co ja­kiś czas opo­wie­ści o „ma­łych bo­ha­te­rach” i nic dziw­nego, po­nie­waż czę­sto do­ro­śli mo­gliby uczyć się od nich od­wagi, opa­no­wa­nia i umie­jęt­no­ści za­cho­wa­nia zim­nej krwi w sy­tu­acji zagrożenia.

Przed sied­mioma laty dzie­się­cio­let­nia dziew­czynka ura­to­wała życie około stu oso­bom. Po­cho­dząca z An­glii Tilly prze­by­wała wtedy ra­zem ze swo­imi ro­dzi­cami i młod­szą sio­strą na wy­spie Phu­ket w Taj­lan­dii. W cza­sie za­bawy na plaży za­uwa­żyła, że woda za­cho­wuje się dziw­nie, za­czy­nają two­rzyć się bą­belki, fale co­fają się bar­dziej gwał­tow­nie niż zwy­kle. Dzie­się­cio­latka w porę przy­po­mniała so­bie lek­cję geo­gra­fii, na któ­rej na­uczy­ciel mó­wił, jak można roz­po­znać nad­cho­dzące tsu­nami. Wie­działa, że od tego mo­mentu jest jesz­cze dzie­sięć mi­nut do chwili ude­rze­nia po­tęż­nej fali. Dzięki ob­ser­wa­cji Tilly i roz­sąd­kowi do­ro­słych, któ­rzy nie zlek­ce­wa­żyli zda­nia dzie­się­cio­latki, ewa­ku­owani zo­stali wszy­scy pla­żo­wi­cze i miesz­ka­jący w po­bli­skim ho­telu. Ura­to­wa­nych zo­stało około stu osób. Dziew­czynka jest od tego czasu na­zy­wana „anio­łem z plaży”.

Gdyby za­dano nam py­ta­nie, czy w ra­zie po­trzeby udzie­li­li­by­śmy pierw­szej po­mocy, za­pewne wielu z nas ze stra­chu przed od­po­wie­dzial­no­ścią od­po­wie­dzia­łoby ne­ga­tyw­nie, jed­no­cze­śnie jed­nak na­dal uwa­ża­liby się za lu­dzi odważnych.

Po­nad­prze­cięt­nym opa­no­wa­niem i umie­jęt­no­ścią za­cho­wa­nia zim­nej krwi oka­zała się czwórka dzieci z Bie­chowa: Da­ria, Diana, Szy­mon i Da­mian (naj­młod­sze z dzieci miało 9 lat, naj­star­sze 13). Udzie­lili nie­zbęd­nej po­mocy przed­me­dycz­nej ciężko ran­nemu mo­to­ro­we­rzy­ście. Wra­cali sami do domu na ro­we­rach i w pew­nym mo­men­cie spo­strze­gli na swo­jej dro­dze ran­nego i unie­ru­cho­mio­nego przy­gnia­ta­ją­cym go po­jaz­dem mo­to­ro­we­rzy­stę. Dzieci zro­biły wszystko, co było w ich mocy, aby ura­to­wać po­szko­do­wa­nego. Na szczę­ście ak­cja ra­tun­kowa za­koń­czyła się po­myśl­nie. Naj­pierw usu­nęli mo­to­ro­wer, ran­nego uło­żyli w po­zy­cji bocz­nej bez­piecz­nej. Bez chwili zwłoki we­zwali po­go­to­wie, a do­dat­kowo – aby uspraw­nić ka­retce do­tar­cie – chłopcy wy­je­chali na skrzy­żo­wa­nie i wska­zali nad­cią­ga­ją­cej po­mocy drogę. Mo­to­ro­we­rzy­sta wy­szedł z wy­padku bez szwanku tylko dzięki od­wa­dze i do­brej or­ga­ni­za­cji czwórki ma­łych bohaterów.

Tilly i dzieci z Bie­chowa to nie je­dyni mali bo­ha­te­ro­wie, któ­rym wielu do­ro­słych może za­wdzię­czać życie. Śp. Bra­jan Bar­tło­miej Chle­bow­ski zgi­nął w po­ża­rze łódzkiej ka­mie­nicy, ma­jąc za­le­d­wie sześć lat. Dzięki bo­ha­ter­skiej od­wa­dze chłopca ura­to­wano z po­żaru kil­ku­dzie­się­ciu miesz­kań­ców ka­mie­nicy. Te­le­fon na 112, który wy­ko­nał wła­śnie sze­ścio­letni chło­piec, umoż­li­wił straży po­żar­nej szyb­kie do­tar­cie na miej­sce zda­rze­nia. Sa­mego Bra­jana nie udało się ura­to­wać. Zgi­nął za­truty tlen­kiem wę­gla. Zo­stał przez ówcze­snego pre­zy­denta Pol­ski od­zna­czony po­śmiert­nym me­da­lem za Ofiar­ność i Odwagę.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Proponujemy, aby przez cały 2021 rok towarzyszyły nam fragmenty snów św. Jana Bosko....

8,50 zł

św. Jan Bosko

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

książka

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

opowiadania dla ducha

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł