17/2014
Mi­chał Nieniewski

Pozytywna strona stresu

Dodano: 5 wrzesień 2014 r.

Stres jest po­dobno nie­unik­nio­nym ele­men­tem ży­cia, na­tu­ralną re­ak­cją or­ga­ni­zmu. Skoro tak, to po co istnieje?

Przy­spie­szone bi­cia serca, płytki od­dech, po­ce­nie się... Po co nam re­ak­cja stre­sowa, np. utrud­nia­jąca od­po­wiedź pod­czas eg­za­minu? A prze­dłu­ża­jący się stres w pracy, nisz­czący zdro­wie, spro­wa­dza­jący ner­wicę? Wy­daje się, że to zja­wi­sko jed­no­znacz­nie negatywne.

Tym­cza­sem stres to nie za­wsze do­dat­kowa kłoda pod nogi. Ist­nieją także jego po­zy­tywne skutki, po­ja­wia­jące się w przy­padku krót­ko­trwa­łego stresu, który uwal­nia ad­re­na­linę. Tzw. „dresz­czyk emo­cji” po­wo­duje mo­bi­li­za­cję or­ga­ni­zmu w chwili próby i po­maga w osią­gnię­ciu celu.

Stres opa­no­wany i wykorzystany

W du­żej mie­rze to sprawa in­dy­wi­du­alna: nie­któ­rzy pod na­pię­ciem nie po­tra­fią dzia­łać, a na­wet naj­mniej­szy stres ich pa­ra­li­żuje. To za­leży od cha­rak­teru czło­wieka. Nie ozna­cza to jed­nak, że sprawa może być z góry prze­grana. Uczymy się przez całe ży­cie, jak opa­no­wać ogar­nia­jący nas stres, jak mu prze­ciw­dzia­łać. W końcu więk­szość ak­to­rów przy­znaje się, że przed wy­stę­pem za­wsze od­czuwa tremę – mimo to osią­gają do­sko­nałe wyniki.

W sy­tu­acji na­pię­cia warto zwró­cić się w mo­dli­twie do Boga. Rów­nież na­uka wska­zuje na zba­wienny wpływ me­dy­ta­cji, po­strze­ga­jąc ją wpraw­dzie – błęd­nie – tylko jako tech­nikę re­lak­sa­cyjną. Dla osoby wie­rzą­cej po­winno być oczy­wi­ste, że wa­run­kiem rów­no­wagi w ży­ciu jest pod­trzy­my­wana re­la­cja z Bogiem.

Co za dużo, to niezdrowo

Hans Se­lye, en­do­kry­no­log, który wpro­wa­dził po­ję­cie stresu do bio­lo­gii, po wielu la­tach ba­dań od­róż­nił stres kon­struk­tywny od de­struk­cyj­nego. Pierw­szy, okre­ślany mia­nem eu­stresu, może wzmac­niać funk­cje fi­zyczne i psy­chiczne. Drugi, zwany dys­tre­sem, utrzy­muje się zbyt długo, by można było so­bie z nim po­ra­dzić albo go za­adap­to­wać, dla­tego po­wo­duje ne­ga­tywne kon­se­kwen­cje dla zdro­wia, w tym groźne choroby.

Oka­zuje się więc, że to ra­czej od na­szej re­ak­cji na stres za­leży, czy od­czu­jemy jego ne­ga­tywne kon­se­kwen­cje. Można go po­trak­to­wać jako dzwo­nek alar­mowy, który wy­maga od nas chwi­lo­wej mo­bi­li­za­cji, albo jak sy­reny ostrze­gaw­cze, które do­ra­dzają ewa­ku­ację. Je­śli pro­wa­dzimy szko­dliwy tryb ży­cia, to może być ostat­nia szansa, aby go zmie­nić jesz­cze bez kon­se­kwen­cji zdrowotnych.

Mo­ty­wa­cja do działania

Kiedy uzna­jemy, że nad źró­dłem na­pię­cia da się za­pa­no­wać, jest więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że rze­czy­wi­ście nad nim za­pa­nu­jemy. I nie jest to wcale psy­cho­lo­giczny beł­kot o „po­zy­tyw­nym my­śle­niu, które wszystko może zmie­nić”. Mo­żesz za­wal­czyć o zdy­stan­so­wane po­dej­ście. Wów­czas ujaw­niają się po­zy­tywne ce­chy stresu, który staje się bodź­cem do dzia­ła­nia, mo­bi­li­zuje or­ga­nizm do wy­siłku, a w na­stęp­stwie umoż­li­wia re­ali­za­cję am­bit­nego celu i oso­bi­sty rozwój.

Do­świad­cze­nie ży­ciowe uczy, że stres to­wa­rzy­szy wszyst­kim po­waż­nym zmia­nom w ży­ciu. Kiedy do­świad­czymy ja­kiejś po­rażki, wszystko po­strze­gamy w czar­nych bar­wach. Z pew­no­ścią nie za­szko­dzi spoj­rzeć z na­dzieją na każdą, na­wet naj­trud­niej­szą sy­tu­ację ży­ciową. Tym bar­dziej, że dla chrze­ści­ja­nina nie ma po­ło­że­nia bez wyj­ścia. Na do­da­tek, po­dą­ża­jąc za Chry­stu­sem, uczymy się prze­ku­wać każde do­świad­cze­nie w ko­rzyść, bo rów­nież te naj­cięż­sze mo­żemy Mu prze­cież ofiarować.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

św. Jan Bosko

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,00 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

Ta książka wprowadza najmłodszych w modlitwę jeszcze głębiej. Przybliża różne jej formy i...

24,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

opowiadania dla ducha

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł