12/2014
Mag­da­lena Urlich

Rozważnie czy romantycznie?

Dodano: 24 czerwiec 2014 r.

Chce­cie bu­do­wać re­la­cję zgod­nie z Bo­żymi przy­ka­za­niami. Czy po­zo­staje wam tylko twarde stą­pa­nie po ziemi, a o tym, co ro­man­tyczne, trzeba zapomnieć?

Mi­łość to nie uczu­cie, to stan woli. Mi­łość to od­po­wie­dzial­ność. Mi­łość ma być czy­sta, trzeba uwa­żać, żeby nie zgrze­szyć. Je­śli wpad­niemy w taki spo­sób my­śle­nia, za­czniemy po­ru­szać się w wą­skim świe­cie na­ka­zów i za­ka­zów. Okaże się, że to, co ma słu­żyć na­szemu szczę­ściu, staje się cię­ża­rem. Tym­cza­sem dzięki wie­rze mo­żemy za­cho­wać zdrowy roz­są­dek, na­wet gdy się za­ko­chamy. A jed­no­cze­śnie mogą dojść do głosu pra­gnie­nia ukryte naj­głę­biej w na­szych sercach.

Wielki Ro­man­tyk

Bóg stwo­rzył nas z mi­ło­ści. Nie mu­siał, ale chciał po­dzie­lić się tym, że ko­cha. Dał nam wolną wolę po to, że­by­śmy mo­gli od­po­wie­dzieć Mu mi­ło­ścią, je­śli tego ze­chcemy. Stwo­rzył nas tak, że bez mi­ło­ści schniemy. Wy­star­czy po­pa­trzeć na dzieci. Po­zba­wione jej stają się apa­tyczne lub agre­sywne, ich roz­wój jest za­bu­rzony. Te, które mają jej dużo, rozkwitają.

Boża lo­gika to mi­łość. Jego przy­ka­za­nia mają nas do­pro­wa­dzić do tego, by­śmy umieli le­piej ko­chać. W stwo­rze­niu nas z mi­ło­ści i dla mi­ło­ści dał nam też sie­bie na­wza­jem, ko­bietę i męż­czy­znę. Wlał w na­sze serca ta­kie pra­gnie­nia, które po­mogą nam zre­ali­zo­wać jego plan, je­śli za nimi po­dą­żymy. Opi­suje je John El­dredge w książce „Dzi­kie serce. Tę­sk­noty mę­skiej du­szy” oraz ze swą żoną Stasi w książce „Urzekająca”.

Po­wiedz mi, czego pragniesz

We­dług Eldredge’a w sercu każ­dego męż­czy­zny tli się gwał­tow­ność, dzi­kość i pra­gnie­nie na­mięt­no­ści. Można żyć i nie do­pusz­czać do sie­bie tych pra­gnień, ale wtedy ja­kaś część w nas po­zo­staje mar­twa. Przy­glą­da­jąc się temu, co tak ważne dla mę­skiej du­szy, au­tor „Dzi­kiego serca” wy­mie­nia 3 po­trzeby męż­czy­zny. Pierw­sza: sto­czyć bi­twę, czyli za­an­ga­żo­wać się w walce o ja­kąś war­tość. Znaj­duje tu uj­ście agre­sywna część mę­skiego serca. Druga: prze­żyć przy­godę, czyli do­świad­czyć swo­jej siły, opa­no­wać coś dzi­kiego i nie­okieł­zna­nego, po­dą­żyć nie­znaną ścieżką. Trze­cia: ura­to­wać Piękną. Dla nie­mal wszyst­kich wiel­kich bo­ha­te­rów in­spi­ra­cją była ich uko­chana. Męż­czy­zna nie chce po pro­stu wal­czyć, chce wal­czyć dla uko­cha­nej kobiety.

Z mę­skimi pra­gnie­niami ko­re­spon­duje to, co wpi­sane w ko­biece serca. Zda­niem Johna i Stasi ko­bieta chce, by o nią wal­czono, chce uczest­ni­czyć w przy­go­dzie i wresz­cie chce, by ktoś od­krył jej piękno. Głę­boko w ko­bie­cym sercu ukryte jest pra­gnie­nie, by ktoś o nią za­wal­czył, by była upra­gniona, by ktoś się o nią sta­rał. Też chce prze­żyć przy­godę, je­śli nie sama, to u boku męż­czy­zny. Chce też uwie­rzyć, że ma w so­bie au­ten­tyczne piękno. Chce, by ktoś to w niej zo­ba­czył i za­chwy­cił się.

Zew przy­gody

Każdy i każda z nas może od­po­wie­dzieć so­bie sam na py­ta­nie, na ile pra­gnie­nia „Dzi­kiego serca” i „Urze­ka­ją­cej” są nam bli­skie. A je­śli są, to jak je re­ali­zu­jemy? Pro­po­zy­cja, jaką nam składa Bóg: mał­żeń­stwo jed­nej ko­biety z jed­nym męż­czy­zną, od­po­wie­dzial­ność za sie­bie i otwar­tość na dzieci może nam po­móc je zre­ali­zo­wać. Czeka nas walka z tym, co mówi świat lub z prze­ciw­no­ściami. Ale mamy przy so­bie uko­chaną osobę, z którą mo­żemy prze­żyć na­szą przy­godę, o którą mo­żemy wal­czyć / która o nas za­wal­czy, któ­rej piękno bę­dziemy od­kry­wać / która od­kryje na­sze piękno. Tylko od nas za­leży, czy bę­dziemy ugi­nać się pod cię­ża­rem za­ka­zów, czy ru­szymy na spo­tka­nie przygody.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Różaniec przemienia życie, a lektura tej książki przemienia sposób myślenia o różańcu....

27,90 zł

Ta książka mówi o grzechu i chrześcijańskim przebaczeniu w taki sposób, aby ułatwić...

15,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Zebrane w tej książce opowiadania przybliżają Maryję jako wrażliwą i czułą towarzyszkę...

24,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

św. Jan Bosko

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

książka

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

opowiadania dla ducha

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Ta książka wprowadza najmłodszych w modlitwę jeszcze głębiej. Przybliża różne jej formy i...

24,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Ta książka mówi o grzechu i chrześcijańskim przebaczeniu w taki sposób, aby ułatwić...

15,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł