5/2012

Wolontariusze z czerwonymi nosami

Dodano: 17 grudzień 2012 r.

O śmie­cho­te­ra­pii opo­wiada Elż­bieta Baran-Cebula, psy­cho­log, pełno­moc­nik i te­ra­peuta Fun­da­cji „Dr Clown” w Krakowie.

Fun­da­cja „Dr Clown” po­wstała po to, żeby...

Żeby nieść ra­dość dzie­ciom prze­by­wa­ją­cym w szpi­ta­lach i pla­ców­kach spe­cjal­nych. Wo­lon­ta­riu­sze w ko­lo­ro­wych stro­jach od­wie­dzają dzieci i mło­dzież, by w ta­kich chwi­lach po­ka­zać im, że uśmiech wy­star­cza, by świat stał się bar­dziej przy­ja­zny i zmniej­szyć ból.

Cza­sem za­kła­dam czer­wony nos, ponieważ...

Po­nie­waż da­wa­nie ra­do­ści dzie­ciom i ich uśmiech są naj­pięk­niej­szymi na­gro­dami za pracę w Fun­da­cji „Dr Clown”. Czer­wony nos po­zwala mi wcie­lić się w Dok­tora Ka­pe­lu­sika i pro­wa­dzić te­ra­pię śmie­chem i za­bawą. Nos to ro­dzaj ma­ski, która uła­twia ra­dze­nie so­bie z emo­cjami, któ­rych do­świad­czam na od­dzia­łach, wi­dząc chore dzieci w róż­nym sta­nie fi­zycz­nym i psy­chicz­nym. Prze­no­sze­nie dzieci w świat ma­gii spra­wia, że one za­czy­nają wie­rzyć, iż mogą wyzdrowieć.

W wa­szym ze­spole są m.in. Dr Pio­senka, Dr Śmie­szek, Dr Pa­lemka. Żeby do was do­łą­czyć trzeba...

Na­pi­sać do mnie lub za­dzwo­nić (in­for­ma­cje na stro­nie www.drclown.pl) i przyjść na wyj­ście z wo­lon­ta­riu­szami na od­dział szpi­talny jako ob­ser­wa­tor. Póź­niej nowe osoby co­raz bar­dziej włą­czają się w dzia­ła­nia pod­czas wi­zyt u dzieci. W mię­dzy­cza­sie wo­lon­ta­riusz wy­biera so­bie imię, bie­rze udział w szko­le­niach, pod­czas któ­rych uczy się pod­sta­wo­wych sztu­czek ma­gicz­nych i krę­ce­nia zwie­rzą­tek z balonów.

Naj­bar­dziej wzru­sza­ją­cym spo­tka­niem z cho­rym dziec­kiem było dla mnie...

Spo­tka­nie z 14– lub15-letnim chłop­cem z po­ra­że­niem mó­zgo­wym, który nie re­ago­wał na bodźce ze­wnętrzne. Jego mama uśmiech­nęła się i po­wie­działa, żeby­śmy szli do in­nych dzieci. Wtedy po­de­szły­śmy do tego chłopca, za­czę­ły­śmy nu­cić, mó­wić do niego, a po kilku mi­nu­tach uśmiech­nął się do nas. Ten uśmiech pa­mię­tam do dziś. Po­dob­nie jak łzy mamy tego chłopca.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Janków jest całe mnóstwo, ale taki – tylko jeden. Wielu już opisywało jego życie, ale...

18,90 zł

Obraz 20x30 cm został wydrukowany na płótnie bawełnianym CANVAS (100% bawełny, 360 g/m2)...

85,00 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Zebrane w tej książce opowiadania przybliżają Maryję jako wrażliwą i czułą towarzyszkę...

24,90 zł

św. Jan Bosko

Janków jest całe mnóstwo, ale taki – tylko jeden. Wielu już opisywało jego życie, ale...

18,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

książka

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Kolorowanka o Eucharystii, która wyjaśnia Mszę Świętą, odwołując się do codziennego życia...

9,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

opowiadania dla ducha

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł